>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Зовнішньоекономічні звязки УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 71.47 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.66/3Середня оцінка: 3.66
ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1
СТАН І РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
1.1 Поняття зовнішньоекономічних відносин та їх формування...................................5
1.2 Основні форми зовнішньоекономічного співробітництва........................................7
1.3 Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України. Структура експорту....13
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ
2.1 Іноземні інвестиції в економіці України та проблеми їх залучення.......................16
2.2 Аналіз міжнародних торгових взаємовідносин України.........................................20
2.3 Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії..........................................25
РОЗДІЛ 3
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
3.1 Шляхи активізації інвестування ……………………………………………………25
3.2 Напрямки удосконалення експортно-імпортного потенціалу України…………..27
ВИСНОВКИ.......................................................................................................................32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................................33
ДОДАТКИ..........................................................................................................................35

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах вирішення проблеми розвитку й особливо ефективної реалізації можливостей зовнішньоторговельного потенціалу України залежить не тільки від економічної ситуації в країні, але і тісно пов'язано зі змінами, що відбуваються в світогосподарському середовищі. У цьому зв'язку при розробці експортної політики країни необхідно враховувати об'єктивні зміни в геоекономічній і геополітичній ситуації у світі, інтереси окремих країн-партнерів по зовнішньоекономічних зв'язках, міжнародні правові норми і правила торгівлі, конкурентні переваги своєї країни і її провідних підприємств, які активно беруть участь (або здатні брати участь) у світовому торгово-економічному співробітництві. Таким чином, успіх у реалізації експортного потенціалу може бути досягнутий лише при орієнтації галузевих комплексів і підприємств на випуск тих видів конкурентоспроможної продукції, особливо високих технологій і послуг, що зможуть знайти свої "ніші" на зовнішніх ринках. Останнє, по суті, обумовлює необхідність корінного відновлення основних фондів у стислі терміни, стимулювання розвитку наукоємних технологій, випуску товарів із високим ступенем обробки. Зокрема, для випуску високоякісної конкурентоспроможної продукції, яка дозволить Україні хоча б "засвітитися" на світовому ринку, буде потрібно впровадити на початку ХХІ століття як мінімум 10-12 макротехнологій, що визначають у даний час потенціал 7-ми головних розвинутих країн. Без цього неминучі подальше старіння і деградація виробничого потенціалу країни, технологічний застій, а в кінцевому рахунку, - повна втрата конкурентоспроможності української продукції і сповзання України на периферію світового господарського розвитку.
Формування ефективного механізму розвитку і реалізації зовнішньоторговельного потенціалу країни потребує рішення ряду превентивних задач, а саме:
•    забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування експорту за участю держави, а також надання державних гарантійних зобов’язань щодо експортних кредитів;
•    погодження заходів, що приймаються в сфері зовнішньоекономічної діяльності, з цілями і задачами Національної програми, а при потребі проведення експертизи проектів законів та інших нормативних актів, виходячи з їх впливу на розвиток вітчизняного експортного потенціалу;
•    широке залучення українських ділових кіл до проведення спільних заходів щодо стимулювання експорту;
•    створення системи зовнішньоторговельної інформації і інформаційно-консультативних служб, що включали б їх регіональні і закордонні представництва;
•    організація оперативної роботи державних органів щодо активного просування української експортної продукції на зовнішні ринки та захист інтересів вітчизняних експортерів за кордоном.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Буковинский А.Е „Теория международной торговли”. – М.:Дело, 2004. – 327с.
2.    Бункина М.К. Национальная экономика: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2007. –272с.
3.    Власюк О.С. Модельний аналіз динаміки міжгалузевих цінових пропорцій в економіці України. – К.: НІСД, 2005. – 80 с. – (Сер. “Екон. стратегії”; Вип. 5).
4.    Власюк О.С., Ямпольська І.Л. Зовнішня торгівля України: стан та прогноз. – К.: НІСД, 2004 – 63 с. – (Сер. “Наук. доповіді”; Вип. 49)
5.    Дорогунцов С.І., Заєць Т.Я. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. 2005. ― К.: КНЕУ, 2000. - № 16. - С. 310 - 320.
6.    Гаджиев К.С. Геополитика. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 384с.
7.    Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи): ― К.: Навч. Посібник. - 1997.
8.    Качан Є. П. Розміщення продуктивних сил України – К.: - 2001
9.    Климко Г., Нестеренко В. та ін. Основи економічної теорії / Київ. Вища школа., 2007р.324-328с.
10.    Кокорін В. Конкурентоспроможність економіки України // Бізнес & Економіка – 2008 - №5.- с.9-11
11.    Лосюк Л. В.  Акцизний ринок України. - К.:Випуск перший ,2008- № 9. - С. 26.
12.    Макогон Ю., Гохберг Ю., Третьяков С. Деякі державні та регіональні аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв’язків // Регіональна економіка. – 2001. – № 3. – С.74–90.
13.    Михно І., Сіренко В. До питання про ефективність міжнародного товарообміну України з країнами СНД // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 80.
14.    Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003. – 465с.
15.    Паламарчук  В. Важлива  умова  економічного  зростання// Економіка  України.- 2000.- №6, с.21-23
16.     Ревенчук  К.  Проблеми  іноземних  інвестицій //Економіка  України.-    2003.-    №1, с.8-10
17.    Статистичний щорічник України за 2007рік. К., Техніка, 2008 – С.294
18.    Фаминский И. П. Инвестиционный климат и иностранные инвестиции в  
     России / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения        иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2002. – С.15–19.
19.    Федоренко Ф. Інвестиції та економіка України // Економіка України. - 2007. -  №5. – С. 12-16
20.    Філіпенко А., Шнирков О. Новий етап зовнішньоекономічних зв’язків України// Економіка України.- 2008.- №1, с.11-14


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038