>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Характеристика англійських спортивних фразеологізмівЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 66.39 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5
Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I  ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ СЕМАНТИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ . 6
1.1 Семантика як наука та її суть 6
   1.1.1 Розвиток семантики 7
   1.1.2 Словникове визначення 9
   1.1.3 Семантичні відношення 11
1.2 Характеристика ФО 6
   1.2.1 Класифікація фразеологізмів та їх походження 19
   1.2.2 Переклад ФО 21
   1.2.3 Семантика фразеологізмів 23
РОЗДІЛ ІІ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ФО ЗІ СФЕРИ СПОРТУ 26
2.1 Загальна характеристика ФО зі сфери спорту 26
   2.1.1 ФО зі сфери американського футболу 27
   2.1.2 ФО зі сфери бейсболу 29
   2.1.3 ФО зі сфери легкої атлетики 33
2.2 Інші спортивні фразеологізми 35
   2.2.1 ФО з компонентом ball 36
   2.2.2 ФО з компонентом field 39
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
ДОДАТКИ 49

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Авксентьєв Г. Сучасна українська мова: Фразеологія. – Харків: Вища школа, 1988 – 133 с.
2.    Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л., 1963. – 280 с.
3.    Ахманова О.С. Очерк по общей и русской лексикологии. – М.: Учпедгиз, 1957. – 298 с.
4.    Ахматова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 576 с.
5.    Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. – Івано-Франківськ: Вища школа, 1997. – 265 с.
6.    Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – К.: „Радянська школа”, 1969. – 1052 с.
7.    Виноградов В.В. О взаимодействии лексико-семантических уровней с грамматическими в структуре языка // Мысли о современном русском языке. М.: Просвещение, 1969. – С. 5–23 
8.    Гамзюк М.В. Особливості лексико-семантичних шляхів утворення фразеологічних одиниць // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Вип. 4. – К.: Видавничий центр КДЛУ. – 2000. – С. 288-296.
9.    Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Львів: Вища школа, 1983. – 172 с.
10.    Коллинз В. Книга английских идиом. – Л., 1960. – 343 c.
11.    Копиленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии. – В., 1972. – 124 с. – 196 c.
12.     Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: „Академія”, 1999. – 284 с.
13.    Кунин А.В Фразеология современного английского языка. – М.: международные отношения, 1972. – 288 с. 
14.     Кунин А.В. Английская фразеология. Теоретический курс. – М., 1981. – 198 c. 
15.    Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – 2-е издание, стереотипное. – Москва, 1956. – 1455 с.
16.     Кунин А.В. Курс Фразеологии современного английского языка. – М.: Высш. шк., 1986. – 336 с.
17.    Лещук Й.Т. Типологія термінологічних підсистем. Іншомовні запозичення, фразеологія, семантичні термінотворення, лексикографія. – Л: Видавничий центр Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1999. – 212 с.
18.     Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо. – Харків: Вища школа, 1982. – 231 с.
19.     Мокієнко В.М. До питання про зіставний аналіз слов’янської фразеології // Мовознавство. 1979. №5. – С. 17–21.
20.     Молоиков А.И. Основы фразеологии современного русского языка. Ленинград, Наука, 1977, – 281 с.
21.    Науково-технічний переклад: Конспект лекцій і дидактичний матеріал для студентів лінгвістичних спеціальностей / Черкаський держ. технологічний ун-т / Людмила Олександрівна Андрієнко (уклад.). – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – 91 с.
22.    Полюжин М.М. Курс лекцій з лінгвоісторіографії. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей. – Вінниця: ПП Видавництво «Фоліант», 2004. – 272 с.
23.    Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. – К.: Наукова думка, 1973. – 280 с.
24.     Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Радянська школа, 1988. – 165 с.
25.     Шанский Н.М. О фразеологизме как языковой еденице и предмете фразеологии // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. – Тула, 1968. – С. 313–319
26.    Эмирова А.М. Об антонимических противопоставлениях в сфере фразеологии // Вопросы семантики фразеологических единиц. – Новгород, 1971. – С. 171–175.

27.    Chambers Dictionary of Idioms: English – Ukrainian semibilingual. – K.: 2002. – 475 c.
28.     Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge University Press, 1995.    
29.     Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford, 1995 – 1428 p.
30.    Longman Dictionary of English Idioms. L., 1981.
31.    Procter P. Cambridge International Dictionary of English. – Cambridge, 1998. – 1700 p.
32.     Richard A. Spears American Idioms Dictionary, Lincolnwood, Illinois, USA, 1991.
33.     Verdonk P. Stylistics. – Oxford University Press, 2002. – 130 p
34.     Webster’s New English Dictionary. – U.S.A. Copyright,  1976 – 1149 p. 
35.     А Concise Etymological Dictionary of the English Language. By  the rev. Walter W. Skeat.- New-York, 1963

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038