>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Функціонуваня соматичних фразеологічних одиниць на позначення характеристик людиниЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 72.52 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Острог, 2005
ЗМІСТ
ВСТУП ........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ............................................7
1.1ФО та їх особливості............................................................................................7
1.2 Класифікація ФО   за ступенем з’єднання їх компонентів.............................11
1.3 Граматична та  структурно-семантична класифікації ФО.........................14
1.4 Фразеологічні синоніми та варіанти................................................................16
1.5 Функціонування ФО.............................................................................................18
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФО З КОМПОНЕНТАМИ HAND, HEAD, FACE, NOSE, NECK, FOOT, EYE НА ПОЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДИНИ............................................................................21
2.1 ФО на позначення рис характеру людини.........................................................22
2.2 ФО на позначення розумових здібностей..........................................................30
2.3 ФО на позначення зовнішнього вигляду людини...............................................33
2.4  ФО на позначення людської діяльності............................................................37
ВИСНОВКИ..............................................................................................................46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................49
ДОДАТОК.................................................................................................................53
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Авксентьєв Г. Сучасна українська мова: Фразеологія. ─ Харків: Вища школа, 1988. – 133 с.
2.    Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. ─ Харків: Вид-во при  Харківському державному університеті, 1987. ─ 136 с.
3.    Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н.  Лексикология английского языка: Учебное пособие для студентов. – 3-е изд., стреотип. – М.: Дрофа, 2001. –  288 с.
4.    Бабич Н.Д. Фразеологія української мови: Навчальний посібник у 2-х частинах. ─ Чернівці: МВІССО УРСР, ─ 1970. ─ Ч. 1. ─ 62 с.; 1971. ─ Ч. 2. ─ 91 с.
5.    Баллі Ш. Французька стилістика. – М., 1961. – 120с.
6.    Баран Я. А. Фразеологія у системі мови. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 1997. – 173 с
7.    Баранцев К.Т. Курс лексикологии современного англ. языка. ─ К.: Радянська школа, 1995. ─ 269 с. 
8.    Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. ─ К.: „Радянська школа”, 1969. – 1052 с.
9.    Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. – К.: Наукова думка, 1985. – С.154156
10.    Білоноженко В.М., Винник В.О. Словник фразеологізмів української мови. – К: Наукова думка, 2003.  679 с.
11.    Ващенко В.С. Слово та його значення: посібник з лексикології. – Дніпропетровськ, 1996. – 37 с.
12.    Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц /На материале русского языка./ – Новгород,  1986. – Ч. 1. – С. 16-34
13.    Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творі української літератури англійською мовою). – Львів: Вища школа, 1983. – 172 с.
14.    Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: „Академія”, 1999. – 284 с.
15.     Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник.// Загальні питання мовознавства. Фонетика і графіка. Лексика і фразеологія. Граматика. Мовна типологія. – К.: Видавництво:  Центр „Академія”, 2000. – 367 с.
16.    Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – 2-е издание, стереотипное. – Москва, 1956. – 1455 с.
17.    Кунин А. В.Основные понятия  английской фразеологии как лингвистической дисциплины и создание англо-русского фразеологического словаря: Автореферат дис. докт. филол. наук /I-ый Московский госс. пед. институт ин. языков им. М. Тореза.  – М., 1964. –48 с.
18.    Кунин А.В. Фразеологические единицы и контекст – Москва, 1971. – С.1536
19.    Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка.  М.: «Высшая школа», Дубна: «Феникс», 1996. – 381 с.
20.    Кунин А.В. Школьный англо-русский фразеологический словарь: Учебное пособие – М.: Светотон, 1997. – 319 с.
21.    Кучеренко І.К. Фразеологізм як об’єкт синтаксису //Українське мовознавство. – Київ, 1982. – Вип.10 – С.9-15
22.    Локкет Б. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал. – Москва. – вып. 2 – 2004.- 93 с.
23.    Медведєва Л.М., Англо-український словник парних словосполучень – К.: „Українська енциклопедія”, 1994. – 254 с.
24.    Медвєдєв Ф.П. Українська фразеологія. //Чому ми так говоримо. – Х.: Вища школа, 1982. – 232 с.
25.    Мокієнко В.М. До питання про зіставний аналіз слов’янської фразеології //Мовознавство - 1979. - №5. – С.1721
26.    Молотков А.И. Словосочетание и фразеологизм // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц: Материалы межвузовского симпозиума (1968). – вып.2 – Тула, 1972. – С.8398
27.    Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-тє, перероб. і доповн. – Тернопіль: “Богдан”, 2000. – 248 с.
28.    Ройзенсон Л.И. Заметки по теории фразеологии (о фразеологизации  и фразеологических связях в языке). – Москва, 1995. – С.120 127
29.    Сафонова О. В. Структура і семантика фразеологічних одиниць із ономастичними компонентами біблійного походження у сучасній англійській мові: Автореферат дис. канд. філолог. наук: 10.02.04
     /Київський державний лінгвістичний університет. – К., 1997. – 19 с.
30.    Семчинський С.В. Загальне мовознавство. Підручник. – К.: Вища школа, 1988. –  325 с.
31.    Сербенська О.А., Пазяк О.М., Українська мова. Практикум: Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – Київ: „Либідь”,  2000. – 382 с.
32.    Скрипник А.Т. Фразеологія української мови. – Київ: Наукова думка, 1973 – 280с.
33.    Ужченко В.Д., Ужченко Д.В.  Фразеологічний словник української мови.  Київ: „Освіта”, 1998 – 223с.
34.    Хорнби А. С. Учебный словарь современного английского языка.  М.: ООО „Изд-во АСТ”, 2001.  1568 с.
35.    Cowie A. P., Mackin R. and McCaig I. R. Oxford Dictionary of English Idioms,   Oxford University Press, 1993.  685 p.
36.    Chamber′s Dictionary of Phrasal Verbs: EnglishUkrainian semibilingual.K.: Всеувито, 2002.  475 p.
37.    Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.  Oxford, 1995  1428 p.
38.    Procter P. Cambridge International Dictionary of English.  Cambridge, 1998. 1700 p.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038