>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Функціональні особливості історизмів, архаїзмів, неологізмів у творчості Ліни КостенкоЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 68.86 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.5/16Середня оцінка: 4.5ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………….. 3
І. Лінгвістичні і стилістичні засади дослідження пасивної лексики української мови ………………………………………………………….…... 7

І. 1. Поняття пасивної лексики, основні підходи до її характеристики …… 8
І. 2. Стилістичні функції пасивної лексики в українській історичній художній літературі............................................................................................................ 27

ІІ. Функціональні особливості історизмів, архаїзмів, неологізмів у творчості Ліни Костенко ………………………………………………...… 3

ІІ. 1. Використання матеріальних архаїзмів у романі «Маруся Чурай» ……. 36
ІІ. 2. Стилістичне забарвлення власне архаїзмів …………………………..… 47
ІІ. 3. Неологізми, як показник ідіостилю Ліни Костенко …………………. 56

Висновки …………………………………………………………………...… 62
Бібліографія …………………………………………………………………….. 65
Додатки ……………………………………………………………….………… 69

БІБЛІОГРАФІЯ

1.    Антонишин С. Міссія слова: (Ліні Костенко) // Слово і час – 1990 – №12 – с.22-27.
2.    Білодід І.К. Питання розвитку мови української радянської художньої прози (переважно післявоєнного періоду, 1945-1950 рр.). – К., 1955.
3.    Білодід І.К. Могутнє джерело збагачення української літературної мови. – “Лексикографічний бюлетень”. вип. ІІ, 1952.
4.    Білодід І.К. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР. – К., 1967.
5.    Білодід І.К. Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови. – К., 1964.
6.    Брюховецький В. Ліна Костенко: Літературний портрет. – К., 1989.
7.    Буда В.А. Лінгвостилістика сучасного історичного роману про добу козацтва (60-90 рр. ХХ століття). – К.: Рідна мова, 1998 – 164 с.
8.    Булаховський Л.А. Виникнення і розвиток літературних мов. – “Мовознавство“ – Т.4-5. – 1947
9.    Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. – К., 1955
10.     Булаховський Л.А. Курс русского литературного языка. – М., 1952 – Т.1.
11.    Винник В.О., Горобець В.Й., Карпова В.Л. Історія української мови: Лексика і фразеологія. – К.: Наукова думка, 1983-743с.
12.    Виноградов В.В. Стилістика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963
13.     Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985.- 360с.
14.    Горобець В.Й. Лексика історично-мемуарної прози першої половини XVIII ст. (на матеріалі українських діарушів). – К.: Наукова думка, 1979. – 128с.
15.    Дзівак О.М. з історії назв кольорів // УМЛШ. – 1973. - №9 .- с.81-84.
16.     Довідник школяра: Гуманітарні науки: 5-11 класи. – К.: ТОВ “Казка”, 2003. - 952 с.
17.    Дослідження з словотвору та лексикології: Зб. Наук. Праць. / Редкол. : І.С. Олійник та ін. – К.: Вища школа, 1985 . – 163с.
18.    Дятчук В.В. Пустовіт Л.О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови .-К.: Наукова думка , 1983 .-156 с.
19.    Ефимов А.И. Стилистика художественной речи .-М.,1957 .
20.    Єфремов С. Мартиролог українського слова, // Київ .-1991 .-№5.-с.121-127.
21.    Жовтобрюх М.А. , Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Ч.1.:Підручник для факультетів мови і літератури педагогічних інститутів .-К.,1965 .
22.    Забужко Н.Я. Вивчення роману Ліни Костенко “Маруся Чурай”// УМЛШ.-1989 №11.-с.14-23,№12.-с11-22.
23.    Кириленко В. Це голос наш...:[Про роман Ліни Костенко “Маруся Чурай“]//Київ .-1990 .- №1 .-с.128-129.
24.    Коваль А.П. Практична стилістика української сучасної мови .-К,1978.
25.    Ковалик І.І. , Мацько Л.І. ,Плющ М.Я. Методика лінгвістичного аналізу тексту .-К.:Вища школа , 1984 –120с.
26.    Комар Ю. З давнини українського слова :[Про українську мову]// Українська мова та література .-1997 .-Ч 39 .- с.4.
27.    Комар Ю. Міфи про мову :[Глибини мови] // Українська мова та література .-1997.-Ч.39.-с.11.
28.    Костенко Л.В. Маруся Чурай : Історичний роман у віршах .-К.,1992.-159 с.
29.    Костенко Л. : Навчальний посібник – Хрестоматія : Біографія . Вибрані поезії. Маруся Чурай. Інтерпретація творів. / Упоряд.Г.Клочек .-Кіровоград: Степова Еллада , 1999 .-320 с.
30.    Краснова Л. В. Грані поетичної майстерності Ліни Костенко // Слово і час .-1995 .- №7.-с.45 –53.
31.    Лагутіна А.В. Щоб словам було тісно, а думкам просторо. (Система української лексики ). - К., 1970.
32.    Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя .-Л: Худ. Литература , 1974 .-286с.
33.    Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови : Семантична структура слова .-Харків , 1977 .
34.    Макаров А. Історія – сестра поезії : ( Штрих до портрета Ліни Костенко ) // УМЛШ , 1980 .- №10 .-с. 24-38.
35.    Масенко Л.Т. Антична назва в українській поетичній мові // Мовознавство .- 1987 .- №5 .- с. 55 – 61 .
36.    Мовчан П. Слово мертве і живе : [Про українську мову]//  Літературна панорама , 1990 .- №4 .- с. 38-40 .
37.    Мовчун А . Лексика української мови з погляду її походження // Початкова школа .- 1998 .- №6 .- с.43.
38.    Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині XIX – на початку XX ст.- Харків :Вища школа , 1985 .- 152 с.
39.    Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови .- К .: Наукова думка .- 1992 .- 412 с.
40.    Несподіванки української етнонімії : [Походження племен та народностей] // Київська Старовина .- 2002 .- №5 .- с. 27-35 .
41.    Передрієнко В.А. Формування української літературної мови XVIII cт. На народній основі .- К .: Наукова думка , 1979 .- 143 с.
42.    Передрій Г.Р. , Смолянінова Г.М. Лексика і фразеологія української мови .- К.: Рад. школа ., 1983 .- 208 с.
43.    Пономарів О.Д. Історія в словах // Київська Старовина .-1993 .- №2 .- с. 112 , №4 .- с.70 , №5 .- С.94.
44.    Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови .- К., 1993 .
45.    Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики .- К.: Наукова думка , 1983 .- 236 с.
46.    Сагач Г. “ Народ шукає в геніях себе ...” : ( Про поетесу Ліну Костенко ) // Вісті з України .-1998 .- 14 травня .- с.4-5 .
47.    Сергеева А.Б. О роли неологизма в построении высказывания // Вестник Московского университета .- Серия 9 : филология .-1996 .- №5 .- с. 19-27.
48.    Скрипник Л.Г. Особливості мови і стилю української радянської художньо-історичної прози .- К.: Видавництво АН УРСР , 1958 .- 104 с.
49.    Скрипник Л.Г. Основні аспекти дослідження лексики і фразеології української мови .- “ Мовознавство на Україні за 50 років “ .- К., 1967 .
50.    Словник української мови в 11 –ти томах .- К., 1980 .
51.    Старослов’янсько – український словник . / Белей Л., Белей О.- Львів : Свічадо .- 2001 .- 317 с.
52.    Степанюк О. Акварелі слова : Поетична мова Ліни Костенко // Дошкільне виховання .- 1996 .- №11 .- с. 10-11.
53.    Степанюк О. “ Поет – це медіум історії “ : Стилістична лексика у творчості Ліни Костенко // Рідна школа .- 1997 .- №3/4- с.56 –57 .
54.    Сучасна українська літературна мова : Лексика і фразеологія / За заг. ред. І. К. Білодіда .- К .: Наукова думка , 1973 .- 438 с.
55.    Сучасна українська літературна мова : Стилістика / За заг . ред. І.К. Білодіда .- К.: Наукова думка , 1973 .- 588 с.
56.    Теорія і практика лінгвістичного аналізу художнього тексту .- Тернопіль : Лілея , 1997 .- 172 с.
57.    Українська мова . Енциклопедія . /  Редкол. Русанівський В.Н. , Тараненко О.О. ( співголови ) , М.П. Зяблюк та ін.- К .: “ Укр. енцикл. ” ,2000-752с.
58.    Українська мова . Ч.1. / За ред. П.С. Дудика .- К.: Вища школа . Головне вид-во , 1988 .- 382с.
59.    Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови .- К., 1962 .
60.    Чорний Г. Де заховане рідне слово ? : ( Про українську мову ) // Вечірній Київ .- 1998 .- 28 серпня .- с.11.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038