>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Соціолінгвістичні особливості політичної реклами в прагматичному контекстіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 94.74 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………......3
РОЗДІЛ 1 ДИНАМІЗМ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ДЗЕРКАЛО МОТИВІВ ТА ПОТРЕБУВАНЬ…………………………………7
 1.1 Політична реклама та її соціолінгвістичні особливості ……..........7
1.2 Політичні цінності і політичний символізм як основа впливу на масову свідомість…………………………………………………………........15
1.3 Особливості аудиторії політичної реклами………………………..18
 1.4 Політична реклама в українському законодавстві………………..24
 1.5 Екстралінгвістичний контекст негативної політичної реклами в Україні………………………………………………………………………….27
 1.6 Тенденції розвитку некомерційної реклами в Україні…………...32
РОЗДІЛ 2 НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЯК МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ…………………………………………………….37
 2.1 Політична реклама і маніпулювання людською свідомістю…….37
 2.2 Поняття та історія НЛП, його застосування в політиці………….45
 2.3 Техніки НЛП в політичній рекламі………………………………..51
 2.4 Критика НЛП як наукового методу………………………….........66
РОЗДІТ 3 ОКРЕМІ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ………………………………………………..70
 3.1Діяльність ЗМІ під час проведення передвиборчої агітації….......70
 3.2 Соціолінгвістичні особливості прихованої політичної реклами на телебаченні (виборча кампанія 2004-го року)………………………………82
 3.3 Парламентські вибори 2006-го року – як черговий розвиток політичної реклами……………………………………………………….......84
 3.4 Особливості передвиборчої агітації 2007-го року (Парламентські вибори 2007р.) з гендерної точки зору……………………………………...89
 3.5 Секретні виборчі технології Юлії Тимошенко…………………..94
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..99
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….103


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авторханов А. Технология власти. — М., 1991.
2. АлескеровФ., ОртешукП. Выборы. Голосование. Партии. — М., 1995.
3. Американское общественное мнение и власть. — М., 1978.
4. Антипов К. В., Баженов Ю. К. Паблик рилейшнз. — М., 2002.
5. Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. — К., 1996.
6.Біденко А. Політична реклама поза зоною свідомості: Деміфологізація психотехніки нейролінгвістичного програмування. Людина і політика. - 2004. - № 4. - С.55 - 64.
7. Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. — К., 1993.
8. Бебик В. М. Політологія: теорія, методологія, практика: Підручник. — К., 1997.
9. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. — К., 2004.
10. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. — К., 2005.
11. Блек С. Паблик рилейшнз: что это такое? — М., 1990.
12. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. — М., 1992.
13. Бокарев Т. Энциклопедия интернет-рекламы. — М., 2000.
14. Браун Л. Имидж — путь к успеху: Практическое пособие для мужчин и женщин. — СПБ., 1996.
15. Буари Ф. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия: Пер. с фр. — М., 2001.
16. Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный Левиафан - М., 1985. - С. 200-201.
17. Бебик В. Політичний маркетинг і менеджмент: Монографія. – Київ: МАУП, 1996.
18. Варій М. Психологія та виборчі технології / Науково-методичний посібник. – Львів: Вид-во “СПОЛОМ”, 2002.
19. Васецкий Н. Ликвидация. Сталин, Троцкий, Зиновьев: фрагменты политических судеб. — М., 1989.
20. Власенко Н. А., Зорько С. В., Сиротич М. Р. Україна на шляху до інформаційного суспільства: проблеми та здобутки // Інформ.-аналіт. огляд Нац. ін-ту стратег. дослідж. — 1995. — № 5.   
21. Гаджиев К. С. Политическая наука. — М., 1995.
22. Ганжуров Ю. Політична реклама чи політична пропаганда ?: [Щодо процедур проведення передвиборної агітації. Передвиборна кампанія – 2004 // Віче. - 2004. - № 9. - С.16-18.
 23. Гаража В. М. Реклама в Интернет на Украине: возможности, преимущества и перспективы // Пути ускорения финансово-экономического развития региона: Материалы науч.-практ. конф., нояб. 2001 г., Симферополь. - Симферополь, 2002. - С.88-90.
24. Гашпаровичова Л. Політична реклама в Україні під час виборчої кампанії - 98 // Українська журналістика - 98: [Збірник]. - К., 1998. - С.57-59.
25. Гончаров В.Э. Политический консалтинг вчера и сегодня // Петербургские выборы. – 1999.
26. Гончаров В.Э. С чем едят и закусывают “политический консалтинг” заказчики и ученые? // Петербургские выборы. – 1999.
27. Городенко Л. М. Політична реклама в контексті етичного підходу // Вісник /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика. - К., 2001. - Вип.9. - С.19-20.
28. Грушин Б.А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования. - М., 1987 - С. 12.
29. Даниленко В.И. Современный политологический словарь. — М., 2000.
30. Дмитричева О. Політична реклама - двигун цензури? // Дзеркало тижня. - 2003. - №19, (444), 24 трав. - С.3.
31. Eгоpова-Гантман E. В. Политическая pеклама /E. В. Eгоpова-Гантман, К. В. Плешаков; [Hауч. pед. А. А. Биpюков]. - [2-е изд.]. - М.: Hикколо-М, 2002. – С. 236 .
32. Энциклопедический словарь по культурологии, М.: Центр, 1997  478с.; С.194.
33. Желев Ж. Фашизм: Тоталитарное государство. — М., 1991.
34. Жмыриков А. Н. Как победить на выборах. — Обнинск, 1995.
35. Заярна О. Як переконати масову аудиторію: Психологічні чинники ефективності пропаґанди // Нова політика. – 1999. – №1. – С. 28 - 31.
36. Іщук В. Україна: проблема престижності та ідентичності (масова комунікація і культура як суб'єкти формування громадської та національної свідомості). - К., 2000. С.16.
37. Лебідь Наталія. Політична реклама на телебаченні: іще коректна, але вже небезпечно нудна // Україна Молода, 2007.
38. Лисовский С. Ф. Политическая pеклама. - М.: ИВЦ "Маpкетинг", 2000. – С. 253.
39. Ляпина Т. В. Политическая pеклама. - К.: Альтеpпpес: ВИРА-Р, 2000. – С. 143.
40. Ляпина Т. В. Политические коммуникации: PR и pеклама. - 2-е изд., пеpеpаб. и доп. - К.: Ассоц. "Укppеклама", 2001. – С.220.
41. Маслова Н. О. Реклама в діяльності комерційного банку: проблеми та шляхи вирішення // Вісник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Сер.: Економіка. К.,2000.Вип.46.-С.26.
42. Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. — М., 1996.
43. Мшвениерадзе В.В. Современное буржуазное политическое сознание. - М., 1981. С.15.
44. Назаров М.М. Знаковая структура телевизионной политической рекламы /М.М.Назаров, М.А.Папантипу. // ПОЛИС. - 2001. - № 2. - С.147 - 155.
45. Нехай Е. На подиуме - PR-технологии: [Политическая реклама] // Деловая Украина. - 2001. - 25 апр. - С.2.
46. Петров О., Полторак В. Опитувальні технології у виборчій кампанії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4-5. – С. 56-75.
47. Политическая культура: теория и национальные модели / Гаджиев К.С., Гудименко Д.В., Каменская Г.В. и др. - М., 1994. - С. 51.
48. Полянский В.С. Историческая память в этническом самосознании народов // Социологические исследования. - 1999. - № 3. - С. 11-20.
49. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. — К., 1996. — С. 26.
50. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посібн. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.
51. Причалов А.М. друк і - до суду: Голос України. - 1999. - 13 листоп. - С. 2.
52. Психология народов и масс Гюстава Лебона / Пер. с фрац. А. Фридмана, Э. Пименовой. — СПБ., 1896.
53.. Римар Н. Використання засобів політичної реклами та Pablic Relations у боротьбі за політичну владу // Людина і політика. - 2002. - № 4. - С.58 - 63.
54. Соловьев А.И. Национальные объекты в политической рекламе // Вестн. Моск. ун-та.Сер. 12. Полит.Науки. - 2001. - № 1. - С.5 - 16.
55. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч.посіб. – К.:МАУП, 2001. – 104с. – Бібліогр.: С.99 – 101.
56. Тиран І. Відповідальність за зміст політичної реклами чи антиреклами будуть нести її замовники: Проект закону "Про політичну рекламу в Україні" // Хрещатик. - 2003. - 22 трав. - С.4.
57. Уэллс У., Бернет Д., Мориарти С., Реклама принципы и практика, Спб.: Питер, 1999 ѕ 736с.; С.31.
58. Україна. Закон. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про рекламу": Прийнятий 14 лют. 1997 р. № 70/97-ВР // Голос України. - 1997. - 13 берез. - С. 7.
59. Україна. Закон. Про рекламу: Прийнятий 3 лип. 1996 р. № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 32. - С. 65-70.
60. Україна. Верховна Рада. Про порядок введення в дію Закону України "Про рекламу": Постанова… 3 лип. 1996 р. № 271/96 // Уряд. кур’єр. - 1996. - 25 лип. - С. 6.
61. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження спеціальної рекламної інформації органів виконавчої влади: Постанова… 30 черв. 1998 р. № 990 // Уряд. кур’єр. - 1998. - 9 лип. - ("Орієнтир". - № 28. - С. 11).
62. Фоменко О. С. Політична реклама в телевізійних дебатах: лінгвістичні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. - К., 2000. - С.362-371.
63. Черненко Н. Не передати куті меду: [Стан політичної реклами в Україні] // Україна і світ сьогодні. - 2001. - 29 31 груд. - С.2.
64. Черненко С. Головний слоган - легальність: (Щодо Закону України про політичну рекламу і агітацію) // День. - 2001. - 12 черв. - С.4.
65. Цимбалістий Б. Політична культура українців // Сучасність. - 1994. - №4. - С. 102. 
66. Шовкун І. В. Сутність та зміст політичної реклами // Людина – Світ – Культура. Актуальні проблеми філософських політологічних і релігієзнавчих досліджень. (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 - 21 квітня 2004 року, Київ). – К., 2004. – С. 883 – 884.
67. Шовкун І. В. Імідж політика як комунікативний елемент політичної реклами // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 69. – С. 104 – 108.
68. Шовкун І. В. Про специфіку політичної реклами // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 67. – С. 116 – 119.
69. Eco U. Towards a Semiotic Inquiry into the Television Message //Working Papers in Cultural Studies. – 1972. – Vol. 2. – P. 103-121.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038