>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Ситуація як засіб формування соціолінгвістичної та соціокультурної компетенції мовцяЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 56.34 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП  ........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ..............................................................................................................................7
1.1 Соціолінгвістика та її зв’язок з іншими дисциплінами  ............................7
1.2  Кореляція мови та культури при навчанні іноземних мов  ......................9
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ....................................................................................................................20
2.1   Принцип ситуативності у взаємовідносинах між комунікантами ..........20
2.2   Ситуативна позиція як форма організації процесу навчання .................24
2.3 Державний стандарт освіти в контексті соціолінгвістичної
та соціокультурної компетенції ..............................................................................27
     2.4 Рольова гра як дієвий спосіб адекватного відтворення процесу реального спілкування ...............................................................................................................34
ВИСНОВКИ   ............................................................................................................46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  .........................................................49
ДОДАТКИ..................................................................................................................52СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.    Акулова О., Біркун Л., Буренко В. та ін. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Англійська мова 2-12 класи. – К.: Шкільний світ, 2001. – 44 с.
2.    Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – М.: Рус. язык, 1980. – 320 с.
3.    Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподаваний русского языка как иностранного. –М.: Рус. язык, 1990.–360 с.
4.    Воробйова І.А. Країнознавчий підхід до навчання мов студентів немовних спеціальностей у вищих навчальних закладах //Слов’янський вісник: Зб. наук. праць. Випуск 5. – Рівне.: Серія „Філологічні науки”, 2004. – 266 с.
5.    Коростелев В.С., Пассов Е.И., Кузовлев В.П. Принципы создания системы коммуникативного обучения иноязычной культуре // Иностранные языки в школе. – 1988. - №2. – С.40-45
6.    Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. – М: Высшая школа, 1988. – 150с.
7.    Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 207 с.
8.    Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. №6. – К.: Прайм-М, 2002. – 198 с.
9.    Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов //Іноземні мови. – 2001. - №1. – С.50-57.
10.    Олікова М.О. Соціолінгвістика. – К.: ІЗМН, 1997. – 144 с.
11.    Семенова Н.А., Семенова М.В. Ролевые игры в обучении иностранным языкам// Іноземні мови., 2003. - №3. – С.16-18
12.    Скалкин В.Л., Яковенко О.И. К вопросу ситуативно-тематической организации материала устной речи как средство стимуляции изучения иностранного языка в школе //Иностранные языки в школе. -1990. - №6. – С.3-7.
13.    Словарь лингвистических терминов /Сост. О.С.Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 542 с.
14.    Стояновский А.М., Пассов Е.И. Ситуативная позиция как основа создания ситуации речевого общения //Иностранные языки в школе. – 1990. - №1. – С.19-23.
15.    Стронин М.Ф. Обучающие игры на английском языке. – М., 1984. – 258с.
16.    Тер-Минасова С.Г. Язык и международная коммуникация: Учебное пособие. – М.: Слово, 2000. – 624 с.
17.    Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным языкам. – Изд-во Мордовского ун-та, 1993. – 130 с.
18.    Эльконин Д.Б. Психодогия игры. – М.: Педагогика, 1978. – 115с.
19.    Яніна В.М. Навчаємо спілкуватися іноземною мовою через рольові ігри і драматизації// Іноземні мови. – 2003. - №3. – С.17-18
20.    Headway Pre-Intermediate. Student’s book. – John & Liz Soars: Oxford University Press, 1998. – 143p.
21.    Headway Pre-Intermediate. Workbook. – John & Liz Soars: Oxford University Press, 1998. – 94p.
22.    McКay Sandra, Horberger Nancy. Sociolinguistics and Language Teaching. – Cambridge University Press, 1996. – 388p.
23.     Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English/ Edited by A.S. Hornby. - Oxford University Press, 1996. – 522p.
24.    Spolsky Bernard. Sociolinguistics. – Oxford: Oxford University Press, 2003. –m 128p.
25.    Schibor D., Weichert I. Sprach – Spiele.- Volkseigener Verlag Berlin: Volk und Wissen, 1988. – 111s.
26.    The New Encyclopedia Britanica in 32 Volumes./Adler Mortimer, Gibney Frank B. and others. – Encyclopedia Britanica, Inc., 1994.
27.    The World Book Encyclopedia in 22 Volumes. – World Book, Inc., 1992.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038