>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Реалізація комунікативної інтенції компліментарних висловлювань в англійській мовіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 69.02 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0
ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 КАТЕГОРІЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ……………………………………………7
1.1 Соціолінгвістика як наука про соціальну природу мови …………..7
1.2 Сутність та проблеми міжкультурної комунікації ………………..10
1.3 Структурні та функціональні аспекти мовленнєвого етикету ……17
РОЗДІЛ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ КОМПЛІМЕНТАРНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ …….28
2.1 Лексичні та соціо-прагматичні особливості компліментарних висловлювань в англійській мові …………………………………………28
2.2.1 Іллокутивний потенціал компліментарних висловлювань…...31
2.1.2 Комплімент як перлокутивний акт………………………..........39
2.2 Функції компліментарних висловлювань у дискурсі ………………..41
2.2.1 Комплімент як соціальна дія……………………………………42
2.2.2 Відповідь на комплімент як елеменнт етикетної комунікації..48
2.3 Національно-культурні особливості вживання компліментів в етикетному мовленні американців і британців…………………………...52
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………..57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………..61
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ……………………65
 


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Абрамович С.Д., Чікарьова М.Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 472с.
2.    Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344с.
3.    Бєляєва І.А. Комунікативно-функціональні особливості неповних речень, які передають зміст суб’єктивної оцінки мовця в ситуації безпосереднього спілкування (на матеріалі англійської мови). Автореф. дис...канд. філол. наук. 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1996. – 16с.
4.    Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь, ВТФ «Перун», 2004. – 1440с.
5.    Кокойло Л.О. Компліментарні висловлювання в сучасній англійській мові (структура, семантика, вживання). Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1996. – 24 с.
6.    Мельничук О.С. Мова як суспільне явище і як предмет сучасного мовознавства// Мовознавство, - 1997. – №2
7.    Ніколенко А.Г. Соціальні аспекти мовлення. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 256с.
8.    Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету // Українська мова і сучасність. — К.: НМК ВО. — 1991. — с.. 90-98.
9.    Поуст Е. Американський етикет: мистецтво розмови: Кн.І / Пер. з англ. – К.- Тернопіль, 1991. – 57с.
10.    Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-но “Сполом”, 2001. – 223с.
11.    Стельмахович М. Г. Мовний етикет // Культура слова. — К., 1981. — вип. 20.
12.    Сучасна українська мова / За ред. О.Д.Понамарева. – К., 1997.
13.    Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К., 1996.
14.    Янова О.А. Номінативно-комунікативний аспект позначення усмішки як компонента невербальної поведінки (на матеріалі сучасної англійської мови). Автореф. дис...канд. філол. наук. 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 2002. – 20 с.
15.    Белл Р.Т. Социолингвистика: цели, методы и проблемы. – М., 1995. – 245с.
16.    Беляева Е.И. Принцип вежливости в речевом общении // Иностранные языки в школе. – 1985. - №2. – с.11-15 
17.    Введенская Л.А. Культура речи. Серия «Cреднее профессиональное образование». – 5-е изд.  – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 448с.
18.    Вежбицкая А. Семантические примитивы // Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 225-252.
19.    Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Пер. с англ. А.Д. Шмелева. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.
20.    Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1990
21.    Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М., Просвещение, 1983
22.    Голубнича О.І. Семантико-функціональні особливості висловлювань, спрямованих на підтримку адресата (на матеріалі англійської мови). Автореф. дис...канд. філол. наук. 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1994. – 24 с.
23.    Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США: История, психология, политика. – М.: Наука, 1991. – 306 с.
24.    Клочко Л.И. Похвала в ряду родственных речевых актов в английском языке. – Харьков: Константа. – 2001. – С. 47-57.
25.    Колесов В.В. Культура речи – культура поведения. – Л.: Лениздат, 1988
26.    Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М., 1998
27.     Мищенко В.Я. Классификация речевых актов комплимента // Вісник Харківського державного університету: № 390. Актуальні проблеми теорії комунікації та викладання іноземних мов. – Харків: Константа, 1997. – С. 107-111.
28.    Мищенко В.Я. Косвенные способы реализации иллокуции комплимента // Вісник Харківського державного університету: № 430. Романо-германська філологія. – Харків: Константа, 1999. – С. 101-107.
29.    Оганесян С.С. Культура речевого общения // Русский язык в школе. № 5 – 1998г.
30.    Почепцов Г.Г. Прагматика предложения // И.П.Иванова, В.В.Бурлакова, Г.Г.Почепцов. Теоретическая грамматика современного английского языка. - М.: Прогресс, 1981. - С. 257-281.
31.     Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения. – Киев: Выща школа. Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1986. – 115 с.
32.    Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов: Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 170-194.
33.    Серль Дж. Р. Природа интециональных состояний: Пер. с англ. // Философия. Логика. Язык. М.: “Прогресс”, 1987. – С. 96-126.
34.    Сухарев В.А., Сухарев М.В. Европейцы и американцы глазами психолога. – Минск: Беларусь, 2000. – 366 с.
35.    Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 1989
36.    Формановская Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. — М.: Русский язык, 1982.
37.    Формановская Н.И.  Шевцова С.В. Речевой этикет. Русско-английские соответствия: Справочник. – М.: Высш. шк., 1990. – 80с.
38.    Chiang, B. and Pochtrager, F. (1993). A pilot study of compliment responses of American-born English speakers and Chinese-born English speakers. (ERIC_NO: ED356649).
39.    Herbert, R. (1990). Sex-based differences in compliment behavior. Language in Society, 19, 201-224.
40.    Holmes, J & D. Brown. (1987). Teachers and students learning about compliments. TESOL Quarterly, 21, 523-546.
41.    Holmes, J.(1988a.) Compliments and compliment responses in New Zealand. Anthropological Linguistics, 28 (4) 485-508.
42.    Holmes, J.(1988b.) Paying compliments: A sex-preferential politeness strategy. Journal of Pragmatics, 12 445-465.
43.    Manes J. Compliments: A Mirror of Cultural Values // Sociolinguistics and Language Acquisition. N. Wolfson, E. Judd (Eds.) – Rowley: Newbury, 1983. – P. 96-102.
44.    Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English: Sixth edition / ed. by Sally Wehmeier – Oxford University Press, 1995. - 1428 p.
45.    Pomeranz, A. (1978). Compliment responses: Notes on the co-operation of multiple constraints. In J. Schenkein (ed.), Studies in the organization of conversational interaction (pp.79-112). New York: Academic.
46.    Wolfson N. An Empirically Based Analysis of Complimenting in American English // Sociolinguistics and Language Acquisition. N. Wolfson, E. Judd (Eds.) – Rowley: Newbury, 1983. – P. 82-95.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038