>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Забезпечення фінансової стійкості підприємстваЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 141.07 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 165 сторінок, дипломна роботаПлан


І. Поняття стандартизації та уніфікації.
ІІ. Ділові папери та їх забезпечення:
 1. Напрями уніфікації управлінських документів.
 2.Уніфікація управлінських документів за формальною ознакою.
 3.Уніфікація управлінських документів за змістовою ознакою.
 4. Основні принципи уніфікації і стандартизації управлінських документів.
 5. Основні поняття стандартизації.
 6.Закон України „Про стандартизацію”(витяг).                                                                     ІІІ. Уніфікація та стандартизація – методи удосконалення документів.


ВИСНОВКИ

Фінансова стійкість підприємства — комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних процесів. Тому її слід визначити як такий стан фінансових ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й використання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності.
Фінансова стійкість підприємства характеризується забезпеченістю матеріальних оборотних засобів джерелами фінансування, відповідно до чого виділяють її чотири типи. Для детальнішого обґрунтування, оцінки та аналізу фінансової стійкості розраховують систему показників, основним з яких є коефіцієнт автономії.
Загалом фінансова стійкість залежить від багатьох чинників – як зовнішніх, так і внутрішніх, а також відіграє важливе значення у здійсненні підприємством фінансового-господарської діяльності й тісно пов’язана з платоспроможністю, а, отже, є визначальною характеристикою підприємства як надійного позичальника, формує ділову репутацію підприємства.
В теоретичній частині курсової роботи було розкрито сутність фінансової стійкості підприємства та визначено основні її типи, а також охарактеризувано комплекс показників, на основі яких здійснюється оцінка та аналіз фінансової стійкості підприємства.
Основна увага в даному розділі приділяється необхідності та важливості забезпечення фінансової стійкості за рахунок ефективного використанням всіх можливих джерел фінансування діяльності підприємства як головної умови конкурентоспроможності підприємства на ринку та запобігання його банкрутства.
В аналітичній частині роботи проведено загально характеристику фінансового стану ВАТ «Славутський солодовий завод» за 2005-2007 роки на основі розрахунку основних показників платоспроможності, ліквідності та рентабельності, визначено тип фінансової стійкості підприємства.
Оцінка майнового стану підприємства показала, що найбільшу питому вагу в майні підприємства займають оборотні засоби, а саме виробничі запаси, а найбільша частка в структурі джерел формування належить поточним зобов’язанням, а саме короткостроковим кредитам банків. Підприємство характеризується нормальними показниками ліквідності його активів та платоспроможності. Рівень рентабельності підприємства хоч і достатньо високий, проте має тенденцію до зниження уповільненими темпами. При цьому підприємство має недостатню величину сформормованих джерел для покриття запасів і витрат, внаслідок чого фінансова стійкість підприємства є незадовільною.
Основна увага в цьому розділі закцентована на виявленні особливостей впливу різних факторів на фінансову стійкість підприємства, проведенні факторного аналізу за допомогою технічного прийому ланцюгових підстановок, в основі якого лежить статистичний метод агрегатних індексів, а також здійсненні ґрунтовної та системної економічної оцінки фінансової стійкості ВАТ «Славутський солодовий завод» за 2005-2007 роки на основі розрахунку основних коефіцієнтів, дослідження динаміки їх абсолютних та відносних відхилень.
На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, що фінансова стійкість ВАТ «Славутський солодовий завод» на кінець аналізованого періоду має критичний стан, що підтверджується динамікою ряду розрахованих коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість підприємства, за 2005-2007 роки, що було зумовлено, головним чином, за рахунок збільшення величини активів швидшими темпами, ніж розмір власного капіталу, та зростанням при цьому залученого капіталу швидшими темпами, ніж збільшення величини майна підприємства, хоча на фінансовий стан підприємства загалом і на його фінансову стійкість зокрема впливає велика кількість й інших різноманітних факторів – як зовнішніх, так і внутрішніх.
Значення коефіцієнта автономії в період з 2005 по 2007 рік складало 0,41, 0,3 і 0,81 у 2005, 2006 та 2007 роках відповідно. Динаміка даного показника характеризується тенденцією до зниження прискореними темпами, про що свідчить абсолютний приріст показника на -0,11 і -0,12 відповідно у 2006 і 2007 році порівняно з попереднім роком, що в перерахунку становить зниження на 26,83% і 40% відповідно. Фінансова стійкість підприємства оцінюється також коефіцієнтом фінансової залежності в період з 2005 по 2007 рік складало 2,43, 3,36 і 5,54 у 2005, 2006 та 2007 роках відповідно. Динаміка показника характеризується тенденцією до зростання прискореними темпами, про що свідчить абсолютний приріст показника на 0,93 і 2,18 відповідно у 2006 і 2007 році порівняно з попереднім роком, що в перерахунку становить зростання на 38,27% і 64,88% відповідно.
Ступінь залежності підприємства від кредиторів характеризується коефіцієнтом концентрації позичкового капіталу, значення якого складає 0,58, 0,7 і 0,81 у 2005, 2006 і 2007 роках відповідно. Динаміка цього показника має тенденцію до зростання спадаючими темпами, що зумовлює негативний вплив на фінансову стійкість підприємства. Абсолютне відхилення у 2006 році порівняно з попереднім становило 0,12, що у відносному виразі склало приріст на 20,69%, а в 2007 році порівняно з попереднім – 0,11, що в перерахунку становить приріст на 15,71%.
В підсумковій частині було розглянуто шляхи покращення фінансової стійкості підприємства на основі виявлення резервів її покращення та обґрунтування оптимальних джерел фінансування підприємства та їх структури, а також здійснено прогнозування коефіцієнта автономії на 2008-2010 роки.
На основі здійсненого прогнозу, можна зробити висновок про те, що тенденція до зниження рівня фінансовї стійкості буде зберігатися і в майбутньому, оскільки, нарощуючи величину своїх активів, підприємство постійно потребує збільшення розміру залученого капіталу. ВАТ «Славутський солодовий завод» має достатньо велику величину резервів для покращення фінансової стійкості підприємства та намагається їх використовувати. В ході пошуку резервів підвищення фінансової стійкості підприємства було визначено існування шляхів її покращення, проте прогнозована тенденція свідчить про подальше зниження фінансової стійкості, що можна пояснити зростанням обсягів залученого капіталу на розширення виробничих потужностей.
При аналізі умов допустимості нестійкого фінансового стану ВАТ «Славутський солодовий завод» за 2005-2007 роки було виявлено, що підприємство здатне покрити свої найбільш термінові зобов’язання запасами, а також профінансувати незавершене виробництво найбільш стабільними джерелами формування запасів. Не зважаючи на це, першочерговою умовою оптимізації джерел фінансування фінансово-господарської діяльності підприємства є впровадження та підтримання такої структури капіталу, яка могла б забезпечити належний рівень фінансової стійкості, кредитоспроможності та прибутковості. Формування оптимальної структури капіталу підприємства для фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань, що вирішуються в процесі фінансового управління підприємством.
Оптимальною для підприємства є структура 60% власного капіталу і 40% залученого капіталу, що у грошовому виразі складає 64 691 тис. грн. і 43 127 тис. грн. відповідно. Таке співвідношення сприяло б значному підвищенню фінансової стійкості підприємства, а така сума залученого капіталу може забезпечити його ефективне використання. При цьому коефіцієнт фінансового левериджу становить 0,67, що показує допустимий рівень фінансового ризику та залежності підприємства від зовнішніх кредиторів. Коефіцієнт фінансової незалежності становить 0,6, що характеризує достатньо стійкий фінансовий стан, значення коефіцієнта заборгованості відповідно складає 0,4. Отже, підприємство повинне все-таки прагнути до встановлення оптимальної структури капіталу та підвищення рівня фінансової стійкості.
Важливість забезпечення фінансової стійкості підприємства полягає в тому, що лише наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку конкурентоздатного виробництва, за умови ефективної роботи зможе забезпечити одержання прибутку. За рахунок прибутку в ринковій економіці підприємство створює фінансову базу як для самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення розширеного відтворення. Використовуючи прибуток, підприємство може не лише погасити свої зобов'язання перед бюджетом, банками та іншими підприємствами й організаціями, а й інвестувати засоби в нове будівництво, реконструкцію чи модернізацію наявного устаткування або заміну його прогресивнішим.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 21 червня 1999 року № 391/3684.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» від 31 березня 1999 року № 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» від 31 березня 1999 року № 87.
6. Бандурка О. М., Коробов М. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – 2.вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2003. – 384 с.
7. Бланк І. А. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – К.: Ніка-Центр, 2001.
8. Буряк Л. Д. Фінансові ресурси підприємства. // Фінанси України. – 2000. – № 10. – С. 63.
9. Воробйов Ю. М. Особливості формування фінансового капіталу підприємства. // Фінанси України. – 2001. – № 2. – С. 77-85.
10. Довбня С. Б. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства // Фінанси підприємств. – 2006. – №5. – С. 15-17.
11. Житна А. Е. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1995.
12. Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.
13. Калина А. В. Сучасний економічний аналіз і прогнозування: Навч. посіб. – К., 1997. – 272 с.
14. Качтарик Я. Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. – 1999. – №10. – С. 138-140.
15. Керанчук Т. Оцінка стабільності фінансового стану підприємства // Економічний Часопис XXI. – 1999. – №10. – С. 37-46.
16. Кондратьєв О. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники: // Фінанси України. – 1996. – №11. – С. 66-69.
17. Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства. // Фінанси України. – 1997. – №9. – С. 19-32.
18. Конспект лекцій Ковальчука В. М. з курсу «Прогнозування соціально-економічних процесів».
19. Коробов М. Я. Фінанси промислових підприємств: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1995. – 265 с.
20. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2002. – 378 с.
21. Кравчук Г. В. Внутрішні механізми фінансової стабілізації // Фінанси України. – 1999. – №8. – С. 41-55.
22. Марченко А. А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів // Фінанси України. – 2002. – №9. – С. 102-108.
23. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 94 с.
24. Митрофанов Г. В., Кравченко Г. О., Барабаш Н. С. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 301 с.
25. Островська О. А. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С.55-60.
26. Островська О. А. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №2. – С. 28-35.
27. Островська О. А. Фінансовий стан та фінансова стійкість підприємства: теоретичні аспекти визначення їх суті // Стратегія економічного розвитку України / За ред. О.П.Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 182-187.
28. Петленко Ю. В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 91-103.
29. Петряєва З. Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – Харків: ХДЕУ, 2002. – 164 с.
30. Плиса В. Й. Зміцнення фінансової сталості підприємства // Фінанси України. – 1998. – №5. – С. 25-31.
31. Плиса В. Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України. – 1999. – №11. –. С. 34-37.
32. Плиса В. Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – №1, 2001. – С. 67-72.
33. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
34. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Підручник. – К., 1995. – 400 с.
35. Польова О. Л., Чиж О. В. Оцінка фінансової стійкісті підприємства // Фінанси України. – 2006. – №9. – С. 102-108.
36. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Скарби, 2003. – 238 с.
37. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с.
38. Тарасенко Т. В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2004. – 344 с.
39. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
40. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
41. Фінансовий менеджмент / За ред. проф. Г. Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
42. Шаблиста Л. М. Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 23-29.
43. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
44. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003. – 160 с.
45. Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2003. – 229 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038