>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Ономастика як особливий розділ лексикологіїЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 73.09 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.33/12Середня оцінка: 4.33ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
РОЗДІЛ 1. ОНОМАСТИКА ЯК КОМПЛЕКСНА НАУКА . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОНОМАСТИКИ. . . . . . . .6
1.2. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ У ВИВЧЕННІ ВЛАСНИХ НАЗВ  . . . . . . . . .13
РОЗДІЛ 2.  ОНІМІЯ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . 24
2.1. ОНОМАТОПОЕТИКА ЯК НАЙПРОДУКТИВНІША ГАЛУЗЬ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
2.2. ОНОМАСТИЧНІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ У РОМАНІ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «УЛІСС» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Антиэстетическое отношение действительности к искусству (постмодернистская версия) // Вестн. Харьк. гос. Ун-та — 1997. — № 394: Философские перипетии. — С. 10 — 12.
2.    Апелляция культуры к быту в модернизме века // Культура, человек, образование: Тез. докл. Междунар. конф.— М.: МГАП, 1996. — С. 41 —  42.
3.    Белей Л.О. Про соціальне в українській антропонімії. — УМЛШ. — 1990.  — № 10.
4.    Вихованець І. Р. Таїна слова. — К.: Рад. школа, 1990. — 288 с.
5.    Выразительные возможности окказионального словообразования поэтонимов // Ономастика і апелятиви. — Дніпропетровськ, 1999. — С.129 —134.
6.    Голос Имени // Слово и мысль. Вестник Донецкого отделения Петровской Академии Наук и Искусств (г. Санкт-Петербург, Россия; г. Донецк, Украина): Сборник научных трудов. Гуманитарные науки. Выпуск первый. — Донецк, 1999. — С.78 — 98.
7.    Гомер. Одіссея [переклад з грецької Бориса Тена] — Харків: Фоліо, 2004 . — 574 с. 
8.    Горпинич В. О. Назви мешканців в українській мові. — УМЛШ. — 1971. — № 3.
9.    Дегероїзація як принцип гуманізації і побутування мистецтва // Людина і мистецтво в гуманістичних вимірах. — Львів: Край. — 1997. — Вип. 4. — С. 90 — 110.
10.    Дж. Джойс против иррационализма (реалистическое кредо основоположника модернизма) // Концепція цілісності. Проблема духовності в культурі і нації: Вісн. Харк. держ. Ун-ту. — 1996. — № 385. — С. 83 — 86.
11.    Джойс Джеймс. Улісс. Гіпертекстове видання. http://www.doc.ic.ac.uk/~rac101/concord/texts/ulysses/
12.    До визначення статусу поетики оніма як наукової дисципліни // Проблеми слов’янської ономастики. Збірник наукових праць. — Ужгород, 1999. — С. 53 — 58.
13.    Железняк І. М. Роль і місце ономастичних досліджень у студіях з східнослов’янського етногенезу //Ономастика України та етногенез східних слов’ян НАН України. Ін-т української мови. — К., 1998. — С. 3 — 17.
14.    Жучкевич В.А. Общая топонимика. — Мінськ: Вища школа, 1988.
15.    Задачи поэтики онима в свете “историко-филологического анализа литературных форм” В.В. Виноградова // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. — № 1. — 1999. — С.151— 157.
16.    Зима Д., Зима Н. Тайна имени. — Москва: Рипол Классик, 2003.
17.    Зинин С.И., Степанова А.Г. Имена персонажей в художественной литературе и фольклоре//Антропонимика. — М., 1970. — С. 300 —329.
18.    Имена Прекрасной Неизвестности // Филологические исследования. Вып.1. — Донецк, 1999. — С.245 — 250.
19.    Іващенко О.В. Ономастичний мінімум. Методичні рекомендації. — Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.
20.    К вопросу о метаязыке поэтики онима (Статья первая: специальная терминология) // Вісник Донецького університету. Серія Б: гуманітарні науки. — Вип.1, 1998. — С. 131 — 138.
21.    К построению аксиоматики поэтики онима // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. Випуск 5. — Донецьк: ДонДУ, 1999. — С.219 — 228.
22.    Калінкін В. М. Теоретичні основи поетичної ономастики: Автореф. дис. д. філол. наук / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. — К., 2000.
23.    Карпенко Ю. А. Имя собственное в худож. л-ре. //Филол. науки, 1986. — № 4.
24.    Карпенко Ю. А. Астронимика // Ономастика. Проблемы и методы (Материалы к ХІІІ Международному ономастическому конгрессу). Сборник обзоров. — М., 1978.
25.    Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручних для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. — 368с.
26.    Лингвистический энциклопедический словарь // Под ред. В.Н.Ярцевой. — М.: Большая советская энциклопедия, 1990. — 685с.
27.    Металингвистика модернизма (М. М. Бахтин и Дж. Джойс) // Система мови та мовна діяльність: Вісн. Харк. держ. ун-ту. — 1996.— № 386. — С. 65 — 68.
28.    Мистика, герой, творец: антимодернизм Джеймса Джойса // Суспільствознавчі науки та відродження нації: Зб. наук. пр. — Луцьк: МЕДІА, 1997.— Кн. 1. — С. 169—172.
29.    Мовні засоби ономапоетики // Структура і функції ономастичних одиниць. — Донецьк: Дон ДУ, 1992. — С. 48 — 57.
30.    Мовчун А. Що в імені твоїм? — Початкова школа. — 1998. — № 6.
31.    Модернизм и постмодернизм: принципы демаркации // Вісн. — Харк. держ. ун-ту. — 1997. —№ 388. — С. 37—40.
32.    Нерознак В.П. Топонимика // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 515—516
33.    Несколько предварительных замечаний к теории поэтонима // Матеріали вузівської наукової коференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідницької роботи: Філологічні науки. — Донецьк: ДонДУ, 1997. — С. 114 — 116.
34.    Общая теория поэтонима. Предпосылки и перспективы разработки // Kieleckie Studia Rusycystyczne. — T.8, 1998. — С. 119 — 131.
35.    Отношения между компонентами структуры: денотат — поэтоним — образ // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. — № 3 — 4. — Фонетика. Семантика. Лексикологія. Синтаксис. — Одеса: ОДУ, 1999. — С. 32 — 41.
36.    Паламарчук Л. Новий академічний словник // Мовознавство. — 1980.  — № 5.
37.    Петрова И.А. Парадигматические отношения имён собственных и способы ономастической номинации героев в фольклорном тексте. Дисс. канд. филол. наук. —  Волгоград: ВГПУ, 2001 (научн. рук. — доктор филол. наук, проф. В.И.Супрун).
38.    Полифонический роман в XX веке. Модернистская концепция Джеймса Джойса // Бахтинские чтения — Орел, 1997. — Вып. 2. — С. 174 — 179.
39.    Поэтика онима. — Донецк : Юго-Восток, 1999. — 408 с.
40.    Поэтическая ономастика: проблемы и перспективы развития (по следам VII Всеукраинской ономастической конференции) // Восточноукраинский лингвистический сборник: Выпуск пятый. Сборник научных трудов. — Донецк: Донеччина, 1999. — С. 151—170.
41.    Про що каже ім’я людини// Наука і суспільство. — 1998. — № 1—2. — С. 68 — 74.
42.    Проблеми лексикографування функцій пропріальних одиниць художніх текстів у словнику поетики онімів // Семантика і прагматика граматичних структур: Збірник наукових праць. — Донецьк: ДонДУ, ІЗМН, 1998. — С. 93 — 107.
43.    Психолингвистические аспекты семантики собственных имен художественных произведений (коннотации поэтонимов) // Семантика в преподавании русского языка как иностранного. — Вып.3. — Ч.1. Общие вопросы. Лексикология. Семантика частей речи и других номинативных классов. — Харьков, 1989. — С. 154—156.
44.    Синергатическая семантика и конгенеративная поэтика сочетаний с онимами // Вісник Донецького університету. — Сер. Б: Гуманітарні науки. — Вип.1. — 2000. — С. 56—66.
45.    Слово-символ и образ-символ (деривационная архитектоника произведений Джеймса Джойса и Андрея Бєлого) // Вісн. Харк. держ. ун-ту. — 1997. — № 390. — С. 75 — 77.
46.    Стрижак О. С. Українська радянська ономастика. В кн.: Мовознав
ство на Україні за п'ятдесят років. — К., 1967
47.    Суперанская А. В., Лезина И. Н., Белянский И. Л. Крым: Географические названия. Симферополь: Таврия-плюс, 1998. — 160с.
48.    Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. — М.: Наука. — 1973. — 368 с.
49.    Суперанская А.В. Структура имени собственного (фонология и морфология). — М.: Наука, 1964. — 208 с.
50.    Суперанская А.В. Что такое топонимика? / Отв. ред. Г.В.Степанов. — М.: Наука, 1985. — 182 с.
51.    У пошуках витоків поетики оніма (Ф. Прокопович про власні імена як стилістичний засіб) // Лінгвістичні студії. — Випуск 6. — ДонДу, 2000. — C. 165 — 171.
52.    Феноменология поэтонима сквозь призму “Философии имени” А. Ф. Лосева // Восточноукраинский лингвистический сборник. — Вып. 6. — Донецк, 2000. — С. 11—28.
53.    Функціонально-граматичні аспекти поетики онімів // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. Випуск 5. — Донецьк: ДонДУ, 1999. — С. 187 — 191.
54.    Человек в мировоззрении модернизма // Мир культуры: человек, наука, искусство: Тез. докл. Междунар. науч. конф. ученых, аспирантов, студентов. — Самара: СГИИК, 1996. — С. 224—225.
55.    Эволюция сатирического начала в творчестве А. Белого и Дж. Джойса // Тези доп. та повідомлень Міжнар. наук. конф. «Комічне в світовому літературному процесі 20 століття». — Харків: ХДУ, 1992. — С. 73 —75.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038