>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Нейролінгвістичне програмування як засіб політичної рекламиЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 98.07 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/2Середня оцінка: 3ЗМІСТ
ВСТУП..........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ РЕКЛАМНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ …………………………………………………………………7
1.1 Значення тексту і слів………………………………………………………7
1.2 Композиція та стилістична організація тексту ………………………….14
1.3 Комунікативні функції політичної реклами……………………………..18
РОЗДІЛ 2  НЛП МЕТОДИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ……………………………………………………………………...23
       2.1 Когнітивні дослідження природи інтелекту……………………………..23
       2.2. Особливості людського сприйняття……………………………………..28
       2.3 Раппорт як основа технології впливу…………………………………….36
       2.4 Символи-якорі як метод технології політичної реклами………………..40
       2.5 Оруеллізм як засіб агресивної маніпуляції………………………………46
РОЗДІЛ 3  ТЕХНОЛОГІЇ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ПЕРЕДВИБОРЧІЙ АГІТАЦІЇ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2006…..51
       3.1. Блок політичних партій НСНУ………………………………………….51
       3.2. Блок Юлії Тимошенко…………………………………………………...57
       3.3. Партія Зелених України………………………………………………….60
       3.4. Промова посла США в Україні Джона  Е. Хербста……………………63
 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….....63
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..65
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….70
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Бадрак В.В. Фактори ефективності впливу ЗМІ на електорат. Дисертація канд. філолог. наук 10.01.01 /К.:Київський нац.- університет.  – 2001. С. 250-251.
2.    Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. Учебное пособие 2-е изд. испр. – М.: Новое знание, 2001 – 328 с.
3.    Байков В. Г. Манипуляционная семантика и контрпропаганда // Функционирование языка как средства идеологического воздействия. – Краснодар, 1981.
4.    Баранов А.Н. Что нас убеждает? (Речевое воздействие и общественное сознание) – М.: Лотос, 1990. – 96 с.
5.    Баранов А.Н., Казакевич Е.Т. Парламентские дебаты: Традиции и новации. Советский политический язык: от ритуала е метафоре. – М.: Знание, 1991. – 64 с.
6.    Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
7.    Безменова Н.А. Речевое воздействие как риторическая проблема // Проблемы эффективности речевой коммуникации. – М., 1989.
8.    Варшавський А. Н. Риторика монолога.-С.-Пб.:Химера,тренд,-2002-204с.
9.    Дейян А. Реклама. М.: Прогресс, 1983, С.6.
10.    Демьяненков В.З. Словник англо-російських термінів по прикладній лінгвістиці і автоматичній переробці тексту. М.: «ЧеРО», 2003. Вип. 2.-450с.
11.    Дерябін А. К. Телевизізійні новини як комунікативні події.//Дискурс К.: Соняшник. – 2001 – 398 с.
12.    Доценко  Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизм и защита. – М.: «ЧеРО», 2000.
13.    Заречная Е. Н. Риторика:Теория и практика речевой коммуникации-4-е изд. М.: Дело, 2002-480с.
14.    Засєкіна Л.В. Структурно-функціональная організація інтелекту.-Острог,2005.-364с.
15.    Зеленская К. Д. Введение в психолингвистику.-М.: Рос.гос. гум.инст., 2003-382с.
16.    Ильин М.В. Слово и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. – М. 1997.
17.    Ільин М.В. Слова і значення: досвід опису політичних понять - М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – 425с.
18.    Киселева Л. Язык как средство воздействия. Лекция спецкурсов. −Л.: Гроно, 1971. – 220 с.
19.    Кисленко Ю.І. Архітектура мови.-К.:Основи, 2001.-320с.
20.    Клюев Е. В.Риторика/Инвенция. Диспозиция. Элокуция./:учб. Пособие для вузов.-М.:Приор, 2001-272с.
21.    Копиленко О.К. Влада інформації. – К.: Народознавство 1991.
22.    Корнилова Р.Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публицистической эпохи. Учебное пособие. – М.: изд-во УААО, 1988. – 208 с.
23.    Костюк Г.С. Навчально-виховний процес: психологічний розвиток особистості.-К.:Радянська школа, 1989-608с.
24.    Лакофф Дж. Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. // Теория метафоры. М.:Изд-во стандартов, 1989-356 с.
25.    Левин Ю.И. О семантике искажения истины // Информационные вопросы семантики, лингвистики и автоматичного перевода. М.: Эко, 1974. - № 4 – с. 24-26.
26.    Леві-Стросс К. Лінгвистика і антропологія //Личность. Культура. Суспільство. Знание, 2000. – 26 с. Т. II.- Вип. 3 (4).
27.    Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология в системах “Человек-техника”:Учебное пособие.-К.:МАУП, 2003.-294с.

28.    Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2004. – 320
29.    Мамалига А.І. Лінгвістичні проблеми засобів масової інформації // Українська періодика: історія і сучасність. –Львів, 1993. – с.148-151.
30.    Масенко Л.Т. Мова і політика. – К.: Соняшник. – 1994. – 99 с. .
31.    Менеджерицкая Е.О. Термин "дискурс" в современной и иностранной лингвистике //Лингвокогнитивные проблемы интеркультурной коммуникации.-М.:Центр ”Акдемия”,- 1997-335с 
32.    Музыкант В. Реклама. Международный опыт и российские традиции. М.: Право и закон,  1996, С.159.
33.    Ольшанский Д. Политический PR. – СПб,: Питер, 2003.
34.    Орбан-Лембрик Л.Е. Структурно-функціональна модель спілкування: соціально-психологічний аспект аналізу // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 104-115.
35.    Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Межд. пед. академия, 1994. – 680 с.
36.    Попарин И.П. Технологий информационной войны. М.: «КСП», 2003.
37.    Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М.: Центр «Академия», 2001. – 155 с.
38.    Почепцов Г.Г. Тоталитарный человек. Киев, 1994.-187с.
39.    Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
40.    Серебренникова Б.А. Роль человеческого фактора в языке. М.: Знание, 1998. – 26 с.
41.    Синюк С.К. Оволодіти інформацією // Обрій – 2000,  № 1.
42.    Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту. – К.: Нора-Друк, 2003. –  298 с.
43.    Стернберг Р. Триархическая теория интеллекта // Иностранная психология. – 1996. - № 6. – С. 54-61.
44.     Хардинг М.Э. Психическая энергия. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2002. – 476 с.
45.    Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 304 с.
46.     Чепеляєва Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів.-К.Либідь, 1990-98с.
47.    Чумакова Т.Н. Ведение политических дискуссий: психологический анализ конфликтных выступлений. – М.: Центр «Академия», - 1995. – 155 с.
48.    Шейган Е.И. Семіотичної простір політичного дискурса//Политический дискурс в Росії-3. М., 1999.
49.    Шейков В.В. Искусство убеждать. – М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – 304 с. 7  
50.    Энштейн М.Н. Идеология и язык (построение модели и осмысления дискурса) // Вопросы языкознания. 1999. № 6.
51.    Andrew Roberts, Eminent Chrchillians. – N.Y.: Orion book, 1995/ - 186
52.    Berkman K. Kitch L. Politics in the Media Age-N.Y., 1986 – 330 p.
53.    Dеik Teun Van. Ideology: А Multidisciplinary Approach. London. Sage, 1998.
54.    Gee J.P. An Introduction to Discourse Analysis//Theory and Method. London: Routledge. 1999. .
55.     Haber, R.H. The impending demise of the icon: A critique of the concept of icon storage in visual information processing// Behavioral and Brain Science. – 1983. – Vol. 6. – P. 1-11.
56.    Howarth D. Discourse Theory//Approaches to Political Science. N.Y., 1994.
57.    Laswell, Leites 1949, Laswell 1952 Speed 1893.Oxford 2003/ - Edited

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038