>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Економічне зростання і заощадженняЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 52.23 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 6
1.1 Загальне поняття про економічне зростання 6
1.2 Типологія економічного зростання та його критерії 8
РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 15
2.1 Фактори економічного зростання та заощадження 15
2.2 Проблеми на шляху економічного зростання та заощадження в Україні 19
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 27
Висновки 34
Список використаних джерел та літератури 37
 Висновки


Таким чином, провівши дане дослідження ми можемо зробити наступні висновки:
Процес реформування екологічної політики нашої держави відповідно до реалій економіки перехідного типу неприпустимо затягнувся. Одним з наслідків цього є середньорічні екологічні втрати ВВП в Україні, що сягають 10-15% і є одними з найбільших у світі. Спад вітчизняного виробництва викликав зменшення навантаження лише на деякі компоненти навколишнього середовища (атмосферу і ґрунти). Усе це свідчить про переважно екстенсивний характер економічного зростання в Україні.
Економічне зростання за таким сценарієм обов\'язково матиме негативні наслідки для здоров\'я народу. За результатами досліджень у промислових регіонах України (Донецькій Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Львівській областях), на початку 90-х років частка екологічного фактора в погіршенні здоров\'я її населення становила 35 – 40%. Адже в цих регіонах люди споживають забруднену воду, дихають забрудненим повітрям, вирощують продукти харчування на забруднених землях.
На сучасному етапі взаємодії суспільства і природи необхідним є інший принцип одержання максимально можливої економічної вигоди при обов\'язковому збереженні динамічної рівноваги геосистем, що досягається неперевищенням техногенним навантаженням гранично допустимої межі стійкості природного середовища. Це передбачає обов\'язковий перехід на нову модель розвитку суспільства, яка б певним чином враховувала баланс економічних і екологічних інтересів економічний розвиток без певної уваги до природного середовища може перетворити планету Земля на пустелю, охорона природного середовища без економічного розвитку означає бідність і матеріальну неможливість здійснювати заходи щодо охорони, збереження і відтворення природних ресурсів.
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що сучасна держава, крім виконання своїх безпосередніх владних і соціальних функцій, несе на собі відповідальність за ефективне функціонування ринкової економіки країни, що, зрештою, забезпечує її економічне зростання. Тому державою здійснюються стимулювання економічного розвитку, а також формування структури ринку капіталів, товарів і послуг. Державний бюджет є не тільки кошторисом надходжень і видатків, але насамперед - засобом забезпечення економічного розвитку, фінансовим планом, який, серед іншого, передбачає відтворення умов для власного фінансування у довгостроковому періоді. Інакше кажучи, бюджетні ресурси повинні розглядатись як невід\'ємний інструмент економічного зростання. Очевидно, що природний перебіг подій вимагає внесення до бюджетних відносин в Україні радикальних коректив, адекватних завданням, покладеним на бюджетну сферу.
По-перше, остаточні рішення щодо встановлення або зміни бюджетно-податкових відносин приймаються виключно законодавчим органом влади, що певною мірою політизує відповідні відносини, ставлячи їх у залежність від політичних інтересів, балансу політичних сил у момент прийняття того чи іншого рішення.
По-друге, ця сфера досі безпосередньо пронизує практично всю систему соціальних відносин, незважаючи на започатковане реформування і постійне зростання оплати з бюджету соціальних послуг населенню. Переважно саме бюджетні кошти забезпечують утримання охорони здоров\'я, фізкультури, спорту, громадського транспорту. На сучасному етапі бюджет і міжбюджетні відносини є чи не єдиною умовою реалізації невиправдано широкого переліку соціальних гарантій і пільг, передбачених законодавством, що обмежує можливості застосування бюджету як інструмента забезпечення економічного зростання.
По-третє, реально нормативно-правовий простір формування і використання бюджетних коштів є більш насиченим і щільним порівняно з нормативно-правовим полем інших елементів економічної політики. Десятки щороку оновлюваних і виконуваних законів, сотні правових актів "уточнюються", "деталізуються" у ще більшій кількості відомчих нормативних документів та інструкцій, внаслідок чого утворюється неструктурований і внутрішньо суперечливий масив нормативно-правової інформації, концептуальний аналіз якої є надзвичайно трудомістким і методично ускладненим.
Взірцем для української перспективи також має стати проведення більш активної політики стимулювання економічного зростання та інвестицій з урахуванням досвіду інших держав. При цьому один з найважливіших моментів полягає у забезпеченні ефективної співпраці Міністерства фінансів України та
НБУ у послідовному використанні наявних у їх розпорядженні механізмів, які необхідні для формування фінансових ресурсів і сприяють їх подальшому направленню на інвестиційні потреби, що має супроводжуватися реалізацією заходів щодо стимулювання пропозиції в тісному зв\'язку із зміною підприємницького середовища, - з тим, щоб захист прав власників сприяв підвищенню рівня капіталізації зростаючих заощаджень та їх наступному направленню до перспективних сегментів зростання.
Очевидно, що всі запропоновані заходи мають стати складовою оптимізації фінансових механізмів макроекономічного регулювання, націленого на створення умов для безперервного економічного зростання в Україні. 
Список використаних джерел та літератури

1.    Барановський В. До концепції переходу України на модель сталого розвитку // Економіка України. – К., 2001. - № 7.
2.    Борисов О. Проблема налогового стимулирования инвестиционной деятельности банков. "Вопросы экономики" № 5. –  2005. – 86 с.
3.    Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І. Природно ресурсний потенціал сталого розвитку України . – К.: РВПС, 1999. – 189 с.
4.    Доклад о мировом развитии 2002 года. Создание институциональных основ рыночной экономики. М., "Весь Мир". –  2002. – 75. с.
5.    Економічна теорія: Політекономія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 498 с.
6.    Затонацька Т. Г., Отецький В. Л. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки. "Фінанси України" № 7. – 2006. – С. 38-49.
7.    Зимовець В.В. Соціалізація бюджету: теоретичні аспекти та українські реалії. У зб.: Фінансова система України. Острог: Видавництво „Національний університет „Острозька академія””. –  2006. випуск 8, Ч.1. – С. 118
8.    Концепція сталого розвитку України // Світ. – К., 1997. - № 12.
9.    Макроекономіка / За ред. Савченка А.Г. – К.: Либідь, 2001. – 519 с.
10.    Масловська Л. Наукові основи формування національної стратегії сталого розвитку України // Економіка України. – 2003. - № 3.
11.    Моисеев С. Политэкономия финансовой репрессии. „Вопросы экономици”. №12, 2002. – С. 36-37
12.    Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 571 с.
13.    Основи економічної теорії: політекономічний аспект. / За ред. Г.Н.Климка. – К.: Вища школа, 2001. – 439 с.
14.    Пионтковский Р. Фискальное пространство для экономического роста: где взять и как использовать. "Зеркало недели" від 14 жовтня 2006. –  С. 7.
15.    Про результати аналізу внутрішніх і зовнішніх запозичень на фінансування державного бюджету України (Підготовлено департаментом з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 27.04.2006№ 11-1). – К., Рахункова палата України, 2006, Випуск 11
16.    Раджан Р., Зингалес Л. Защита капитализма от капиталистов. – М., ІКСД, 2003. – 284 с.
17.    Устенко О.А. Основи економічної теорії. – Тернопіль: Астон, 2001. – 456 с.
18.    Ясин Е. Бремя государства и экономическая политика. "Вопросы экономики". – № 11. – 2002. – С. 5.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038