>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Мовні засоби маніпуляції у політичному дискурсіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 103.67 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5ЗМІСТ
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 8
МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК СОЦІОПСИХОЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ 8
1.1 Поняття “маніпуляції” та “маніпулювання особистістю” 8
1.2 Прийоми інформаційно-психологічного впливу 10
1.3 PR-маніпуляційний вплив 14
1.4 Політичні ярлики (на прикладі США та Канади) 23
РОЗДІЛ 2 29
РИТОРИЧНА ДОМІНАНТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 29
2.1 Типологічні вияви й особливості синтаксису політичного дискурсу 29
2.2 Особливості мови ідеології в засобах масової інформації 32
2.3 Взаємозв’язок вербальних та паралінгвістичних засобів впливу на свідомість 38
2.4 «Мова політики» у відповіді на запитання 40
РОЗДІЛ 3 46
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ МОВНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ В АНГЛОМОВНИХ ЗМІ 46
3.1 Мовні засоби переконання 46
3.2 Метафора та метонімія 49
3.3 Аналогія 52
3.4 Сатира та іронія 55
ВИСНОВКИ 62
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 65СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Арутюнова Н.Д. Дискурс//Лингвистический энциклопедический словарь. –М.: Совет.энцикл., 1990. –С.136-137.
2.    Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики / Новое в зарубежной лингвистике. –М.: Прогресс, 1985. –Вып.16: Лингвистическая прагматика. –С.3-42.
3.     Байков В. Г. Манипулятивная семантика и контрпропаганда // Функционирование языка как средства идеологического воздействия. Краснодар, 1988. –С.41-43.
4.     Балашова Л. В. Метафора в диахронии: на материале русского языка ХI-ХХ веков. Саратов, 1998.
5.    Беглов И.И. Внешнеполитическая пропаганда. Очерк теории и практики. –М., 1983, -210с.
6.    Бирюков Н.С. Буржуазное телевидение и доктрины. –М., 1977, -С.115-117.
7.     Виноградов С. И. Слово в парламентской речи и культуре общения // Русская речь. 1993. № 2-4.
8.    Власов А.И. Политические манипуляции (История и практика средств массовой информации США). –М., 1982, -84с.
9.     Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. –М., 1999, -203с.
10.     Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация: Пер. с англ. –М.: Прогресс, 1989. –312с.
11.     Дмитриева О. Л. Ярлык в парламентской речи // Культура парламентской речи. М., 1994, -144с.
12.     Дмитрук О. В. Маніпуляція поняттями і фактами в сучасних англомовних ЗМІ // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – № 667. – С. 57–61.
13.     Илюхина Н. А. Образ в лексико-семантическом аспекте. Самара, 1998. –С. 97-103.
14.     Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивнрго анализа в современной лингвистике//Дискурс, речь, речевая деятельность. –М., 2000. –С.7-25.
15.     Лимнатис Н. Манипулирование: сущность, проявление, пути снятия. Философский и социально-политический анализ. –М., 2000, -С.108-112.
16.     Любивый Я.В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития. –К., «Наукова думка», 1993, -74с.
17.     Николаева Т.М. Лингвистическая демагогия // Прагматика и проблемы интенсиональности . – М., 1988. – С. 154 – 166.
18.     Пароятникова А.Д. «Конденсированные символы» в буржуазной пропаганде//Язык и стиль буржуазной пропаганды. –М., 1988. –110с.
19.     Паршин П.Б. Лингвистические методы в концептуальной реконструкции//Системные исследования. –Б.М., 1986. –146с.
20.     Пірен М.І. Основи політичної психології. –К., 2003, -20с.
21.     Рубакин Н.А. Пропагандология. Теория и практика распространения знаний, идей, настроений и действий с наименьшой затратой сил, времени и средств. 1935-1936. (Отдел рукописей РГБ, ф. 358, кар.76)
22.     Саламун К. Язык и политика: Вербальная стратегия в политической деятельности//Язык и идеология. Реф. сбор. –М.,1987. –С.52-54.
23.     Стриженко А.А. Основные закономерности использования языка в буржуазной пропаганде// Язык и стиль буржуазной пропаганды. –М., 1988. –С. 24-25.
24.     Телия В. Н. Метафора и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. М., 1988.
25.     Филиппов А. Наблюдатель империи: империя как понятие социологии и политическая проблема. –М., 1993, -147с.
26.     Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Монография. – Екатеринбург: Урал . г ос . пед . университет, 2001. – 238 с.
27.     Шейгал Е.И. Семиотическое пространство политического дискурса// Полит. дискурс в России. –1999. -№3, -42с.
Матеріали наукових конференцій
28.     Деякі ключові поняття лексико-семантичного поля політичної термінології (на матеріалі англійської мови) // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. Всеукраїнська наукова конференція 26-27 листопада 1996 року: Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1996. - С. 250-251.
29.     Мова президентських виборів у США // Тези доповідей  наукової конференції викладачів факультету іноземної філології 2 квітня 1997 року: Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1997. - С. 54-55.
30.     Мова і пропаганда у демократичному суспільстві // Тези доповідей 48 наукової конференції Полтавського технічного університету, 1996. - С. 87-93.
Збірки наукових праць
31.     Маніпулятивний потенціал візуальних елементів у друкованих та Інтернет-виданнях // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2005. – Вип. 232: Германська філологія. – С. 114–123.
32.     Політичний дискурс і система цінностей американського суспільства // Проблеми  семантики  слова, речення, текста. - Київський державний лінгвістичний університет. - К., 1997. - С. 197-206.
33.     Політичний дискурс демократичного суспільства // Вісник Київського університету. Іноземна філологія. – Випуск 27. – К., 1998. - С. 10-11.
34.     Сучасна президентська риторика США // Суспільствознавчі науки та відродження нації. - АН ВШ України. Волинський держуніверситет ім.Лесі Українки. - Книга 3. - Луцьк, 1997. - С. 139-140.
35.     Худолій А.О. «Лінгвістичні аспекти американських суспільно-політичних текстів». // Наукові записки. Серія „Філологічна». – 2006. – С. 33-42.
Література іноземною мовою
36.     Atkinson, M. Our Master’s Voices, -Methuen, London, 1984, -83p.
37.     Ayer, A.I. Language, Truth and Logic, -Gollanz, London, 1936, -P.47-52
38.     Beard, A. The Language of Politics, -Routledge, London and New York, 2000, -P.22-28.
39.     Brooks, S. Canadian Democracy. An Introduction. -McClelland and Stewart Inc., Toronto, 1994, -P.119-138
40.     Bursten, B. Man-manipulator: A psychoanalytical view. –New Hawen Yale University Press, 1973, -P.78-81
41.     Cockfort, R. and Cockfort, S.M. Persuading People. –Macmillan, London, 1992, -193p.
42.     Comfort, N. Brewer’s Politics, -Cassel, London, 1993, -P.105-108
43.     Davies, P. This England. –Little, Brown and Co., London, 1997, -P.153-156
44.     Ellul, I. Propaganda. The Formation of Mens Attitudes. –NY, 1965, -P.97-101
45.     Geis, M.L. The Language of Politics. –NY.etc. : Springer Verl., 1987. –189p.
46.     Gibbs, R.W. The Poetics of Mind. –Cambridge University Press, Cambridge, 1994. -P.78-81.
47.     Goatly, A. The Language of Metaphors, -Routledge, London, 1997. -P.67-74
48.     Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, -Oxford University Press, 2000, -P.813, 837
49.     Lakoff, G. and Johnson, M. Metaphor We Live By, -University of Chicago Press, Chicago, 1980, -P.75-84
50.     Kitch, L. and Berkman, R. Politics in the Media Age, -McGraw-Hill Book Company, NY, 1986, -P.153-165
51.     Mey, J. The Pragmatics of Transitions// Political discourse in transition in Europe, 1989-1991. –Amsterdam; Philadelphia, 1998. –P.25- 34
52.    Orwell, G. Politics and the English Language (Reprinted in Inside the Whale and Other Essays), -Penguin, London, 1962. -P.53-87
53.     Pocock, J.G.A. Politics, Language and Time: Essays on political thought and history. –NY, Atheneum, 1971, -291p.
54.     Seidel, G. Political Discourse Analysis// Handbook of discourse analysis, -L. etc., 1985. –Vol.4. –P.43-60
55.     Shafritz, M. Jay The Dorsey Dictionary of American Government and Politics, Chicago, 1988. –P.320, 416-418
56.     Wilson, J. Politically Speaking, -Blackwell, Oxford, 1990, -P.71-75
57.     Irony: Collected Essays/Compiled by Olena Haleta, Yevhen Hulevych, Zoriana Rybchynska (Centre for the Humanities, Ivan Franko National University of Lviv)

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038