>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Мовні засоби досягення комунікативної мети при вирішенні конфліктівЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 49.06 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5
ЗМІСТ

ВСТУП......………………………………………………………………………...3
РОЗДІЛ 1 КОМУНІКАТИВНА МЕТА. МОВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ. УМОВИ ПОРУШЕННЯ ІНТЕРАКЦІЇ ……………….…6
1.1 Комунікативна мета під час міжособистісної інтеракції……………6
1.2 Загальне поняття про комунікативний конфлікт…………………….8
1.3 Мовні засоби, що використовуються під час конфліктних ситуацій …………………………………………………………………………………….11
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ КОНФЛІКТІВ НА ПРИКЛАДАХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ.................................……………………………14
2.1 Аналіз комунікативного конфлікту між сусідами………………….14
2.2 Дослідження службового конфлікту ………………………………..15
2.3 Подружні конфлікти……………………………….…………………18
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….…23СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Анцупов А.Я., Шипілов А.И. Конфліктологія: Підручник для вузів. - М., ЮНіТі, 1999.-с.54
2. Берн 3. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. - М., 1998.-с.38-40
3. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком - М., 1992.-с.16
4. Дерпак О.В. Конфліктогенні мовленнєві акти: комунікативно-прагматична характеристика (на матеріалі української, англійської та польської мов) // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Т.5. – 2002. –  №1.-с.87-89
5. Дмитрієв А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введення в загальну теорію конфліктів. - К., 1993-с.113
6. Ємельянова О.В. Вербальна та невербальна представленість асиметричності мовленнєвих статусів комунікантів в аспекті реалізації їх рольових та суб’єктних модусів // Філологічні студії: наук. часопис. – Луцьк, 2004. –  № 4 (28).- с.110
7. Ключові концепти у мовленні акцентуйованих мовних особистостей // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – Вип. 8. – К., КНЛУ. – 2002.-с.79
8. Комунікативно-прагматичні особливості мовленнєвого акту // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2001. –  № 10.-с.251
9. Макарчук Н.О. Особистісні детермінанти подолання конфліктів  // Конфліктологічна експертиза : теорія і методика. – К., Т-во конфліктологів України ІПППО АПН України, 2005. – Випуск 4: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи.-с.57
10. Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун.- К.: Либідь, 1997.- с. 216
11. Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.-с.24
12. Мовленнєві засоби вираження емотивних домінант акцентуйованих мовних особистостей // Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики: Всеукраїнська наук. філологічна конф. – Черкаси: ЧДТУ. – 2002. – с.65-66
13. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка.- К., 1999.- с.634
14. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації.- К.: Видавничий центр "Київський університет", 1999.- с.308-312   
15. Прагмалингвистические средства реализации психологического влияния в процессе межличностного общения // Материалы Междунар. лингв. конф. “Функциональная лингвистика: Язык. Человек. Власть”. – Ялта: Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – 2001.-с.28-29
16. Прагматичні параметри дискурсу мовної особистості: від конфлікту до гармонії // Мова і культура. – Серія “Філологія”.-2002. – Вип. 4.-Т. ІІ.-с.33-34
17. Реалiзацiя принципу ввiчливостi у мовленнєвих актах експресивах представниками рiзних лiнгвокультурних спiльнот. // Проблеми зiставної семантики: Зб. статей за доп. Мiжнар. наук. конф. з проблем зiставної семантики (23-25 вересня 1999 р.) – К., 1999.-с.343-343
18. Роджерс 3., Агарвала-Роджерс Р. Коммуникация в организациях /Пер. с англ.-М., 1990.-с.214
19. Рудик И.В., К вопросу о характеристике адресанта и адресата коммуникативного акта // Проблеми семантики, прагматики та когнитивной лігвістики. – К., Логос, 2004. -Вип.4.-с.195
20. Скотт Дж. Конфликты: Пути их преодоления. - К., 1991.-с.66
21. Фадєєва О.В. Психологічні аспекти в лінгвістичному аналізі конфліктної мовленнєвої ситуації // Studia Methodologica. – Тернопіль: Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка – 1998. – Вип. 4: Філософські проблеми мислення і свідомості, мови і мовлення, методологія лінгвістики і літературознавства, прагматика і семантика мови, проблеми літературної творчості.-с.80
22. Фролова И.Е., Высоцкая А.В. Некоторые проблемы коммуникативной семантики диалогических единств вопрос-ответ // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2001. – № 537.-с.104
23. Maugham S. The Outstation: p.106-107
24. The Big Bang Theory (a movie)
25. The Devil’s Advocate (a film).
26. How to Lose a Guy in 10 Days (a film)

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038