>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Лінгвістичні прийоми маніпуляції свідомістю у тексті політичної рекламиЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 51.55 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/2Середня оцінка: 3
ЗМІСТ
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТЬ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ТА ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ 8
1.1 Політична реклама як засіб активного політичного впливу 8
1.2. Відмінність політичної реклами від комерційної та її особливості 10
РОЗДІЛ 2 13
МОВНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В ПОЛІТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ 13
2.1.  Використання мовного впливу  як засобу маніпуляції в тексті політичної реклами 13
2.2 Використання вербалізації та НЛП в тексті політичної реклами з метою впливу на людську свідомість 15
РОЗДІЛ 3 18
ВИЯВЛЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ МАНІПУЛЯЦІЇ У ПОЛІТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОВЕДЕННЯ ЇХ ФРЕЙМОВОГО АНАЛІЗУ 18
3.1 Поняття фрейму та сценарію при проведенні аналізу тексту 18
3.2 Порівняльна зарактеристика політичних рекламних текстів на основі проведення фреймового аналізу передвиборчих програм Ю.Тимошенко та Віктора  Януковича 21
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
ДОДАТКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. Посіб [Текст] / Н.Ю. Бутенко.  – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
2.    Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология [Текст] / Л.Я. Гозман. - Ростов-на-Дону, 1996. – 562 с.
3.     Дейян А. Реклама [Текст] / А. Дейян. -  М., 1993. – 250 с.
4.     Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама [Текст] / Е. Егорова-Гантман. - М., 1999. – 746 с.
5.    Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов [Текст] / К.А. Иванова. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с.
6.    4. Ковлер А.И. Основы политического маркетинга [Текст] / А.И. Ковлер. -М., 1993. – 534 с.
7.    Краско Т.И. Психология рекламы: / Под ред. Е.В. Ромата [Текст] / Т.И. Краско. – Харьков: Студцентр, 2002. – 216 с.
8.    Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. 2-е изд. [Текст] / А.Н. Лебедев-Любимов.  – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.
9.     Лисовский С.Ф. Политическая реклама [Текст] / С.Ф. Лисовский. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 834 с. 
10.     Мозер К. Психология маркетинга и рекламы / Пер. с нем. [Текст] /К. Мозер.  – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004, - 380 с.
11.     Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность [Текст] / Ф.Г. Панкратов. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 224 с.
12.     Разумовский Б.С. Искусство рекламы [Текст] / Б.С. Разумовский. – Минск: Полымя, 1984. – 301 с.
13.      Ромат Е.В. Реклама [Текст] / Е.В. Ромат.  – СПб. : Питер, 2001.– 742 с.
14.      Сэндидж Ч.  Реклама. Теория и практика [Текст] / Ч. Сэндидж. - СПб. : Питер, 2004.  – 787 с.
15.     Уэллс Уильям. Реклама: принципы и практика [Текст] / Уильям Уэллс,  Джон Бернет, Сандра Мориарти. -  СПб. : "Питер", 2001. -  467 с.
16.     Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Рекламное дело [Текст] / Э.А. Уткин. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», 1997. – 307 с.
17.     Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика [Текст] / Л.Н.Хомов. – Петрозаводск: АО «Фолиум», 1994. – 267 с.
18.      Ярый Д.О. Рекламный слоган как “коммуникативное обольщение” // [Текст] / Д. Бурый. -  К.,  2004.  –  364 с. 
19.      Манипулятивные игры в рекламе: лингвистический аспект [Текст]  // Монография.  -  Днепропетровск, 2004. – 291 с.
20.     Горпинич В.О. Лінгвістичні варіації на тему «рекламний дискурс» [Текст] / В.О. Горпинич // Ономастика і   апелятиви : наук. журн. - Дніпропетровськ, 2002. – № 4. -  С.51-54.
21.      Буданцев Ю.П Заимствования в системе специальных коммуникаций русского языка [Текст] / Ю.П. Буданцев // Системы специальной коммуникации в современном русском языке: науч. журн. -Днепропетровск, 1990. – с.4-7.
22.      Бубукин А. Ролевые функции глагола в рекламном дискурсе [Текст] / А. Бубукин // Вісник Луганського державного пед.університету ім.Т.Шевченка: наук. журн. - № 3. – Луганськ, 2003. - С.162-166.
23.      Васильева Т.В. Адаптация некоторых иноязычных терминов в лингвистическом тексте [Текст] / Т.В. Васильева // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: матеріали конференції. - Дніпропетровськ, 2003. - С.70-73.
24.     Бойков Г.С. Структурные элементы рекламного дискурса [Текст] / Г.С. Бойков // Система і структура східнослов’янських мов: наук.журн. - № 5. -  К.: «Знання України», 2003. - С.50-56.
25.      Рекламный дискурс в коммуникативном пространстве [Текст] // Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації: матер. науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ, 2003. - С.143-146.
26.     Отображение рекламного текста в формах и жанрах [Текст] // Вісник Дніпропетровського національного університету: наук. журн. №6. -  Дніпропетровськ, 2003. - С.53-59.
27.     Ментальность современника и динамизм понятия рекламы [Текст]  // Вісник Дніпропетровського університету: наук. журн. - №3. -Дніпропетровськ, 2003. -     С.77-82.
28.      Реклама и правовые институции [Текст] // Право і лінгвістика. Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. - Симферополь,  2003.  -  С. 138- 142.
29.     Динамизм понятия рекламы как зеркало мотивов и потрібностей [Текст] // Наукові записки Луганськ. нац. пед.університету: наук. журн. – № 7. - Луганск, 2003. - С. 95-107.
30.      Иноязычная лексика в рекламном дискурсе [Текст] // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського // Серія: Філологія. - Вінниця, 2003. - С.116-119.
31.     Оценочность в рекламном дискурсе [Текст] // Науково-теоретичний часопис з мовознавства. –  №8. – Одеса: «Астропринт», 2003. - С.89- 94.
32.      Автономность рекламного дискурса в классификационной сетке дискурсов [Текст]  // Вісник Дніпропетровського університету: наук. журн. - №3. -  Дніпропетровськ, 2003. -     С.77-82.
33.      О некоторых особенностях метаязыка рекламы [Текст] // Вісник міжнародного слов’янського університету: наук. журн. - № 9. - Харків, 2003.   - С. 19-21.
34.      Отражение рекламного текста в многочисленных формах и жанрах как презентация современности [Текст] // Система і структура східнослов’янських мов: наук. журн. -   К.: «Знання України», 2004. - С. 177-183.
35.      Оценочная лексика как  манипулятивное средство рекламного дискурса. [Текст] // Образование. Наука. Творчество: науч. журн. -  № 3. – К., 2004. – С.69-74. 
36.      “Красиво жить не запретишь”: язык рекламы в контексте стремления к обладанию [Текст]  // Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції «Дискурс у комунікаційних системах». – К.: КиМУ., 2004. -  С. 24-32.
37.      Прецедентные тексты в аспекте манипулирования массовым сознанием [Текст]  // Синергетика образования: науч. журн. – Ростов-на-Дону, 2004. – С.128-137.
38.      Про деякі прийоми мовного маніпулювання [Текст]  // Вісник Київського міжнародного університету:  зб. наук. праць. – К.: КиМУ. - 2004.- С. 193-200.
39.      Языковые средства воздействия на адресатов рекламы [Текст]  // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць.   -   К.: Знання України, 2004. - С. 214-219.
40.      Англицизмы в рекламной коммуникации [Текст] // Научно-техническая терминология: науч.-техн. реферативный сборник. - Вып.2 . - Москва, 2004. – С. 24-26.
41.      Гендерные акценты в рекламном тексте [Текст]  // Вестник филолог. факультета  Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. -  №632.  - Харьков, 2004.– С. 423-426.
42.      Прецедентные феномены в рекламном дискурсе [Текст] // Вісник Дніпропетровського університету: наук. журн. - №3.  - Дніпропетровськ, 2004. –  С. 102-108.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038