>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Лексико-семантичне поле пейзажу в творі Дж. Р.Р. Толкієна Володар перснівЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 56.97 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 СЕМАНТИКА ЯК НАУКА ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ.........................................................5
1.1 Семантика як розділ мовознавчої науки...........................................................5
1.2 Лексико-семантичне поле як структурний компонент та методи його дослідження...............................................................................................................7
РОЗДІЛ 2 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ...................................................................................................13
2.1 Лексико-семантичні та структурні особливості дискурсу «Природа» у творах англійських письменників 18 - 20 століття.......................................................... 13
РОЗДІЛ 3 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ПЕЙЗАЖ" У ТВОРІ ТОЛКІНА «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ»..............................................................................24
 3.1 Концептуальні проблеми перекладу творів Джона Толкіна………………24
 3.2 Лексико-семантичне поле « пейзаж» у творі «Володар кілець» Дж. Толкіна,.........................................................……………………………................34
ВИСНОВКИ............................................................................................................ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................................ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Балл М.І. Англо-український словник. –  К.: Освіта, 1996. –  752 с.2/
2.    Бойнiцький В. (2000) Створений свiт роману Дж. Р. Р. Толкiєна "Володар Кiлець" як iгровий феномен // Вiсник. Iноземна фiлологiя. Випуск 29. - Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. – С. 51-53.
3.    Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 160 с.
4.    Вердиєва З.Н. Семантические поля в современном английском языке. –  М.: Высшая школа, 1986. –  120 с. 
5.    Великий тлумачний словник української мови В.Т Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1113 с.
6.    Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. - М.: Прогресс, 1989. - 312 с.
7.    Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка. – М.: ВШ. 1989 – 126 с.
8.    “Енциклопедія українознавства”, Курило О. Паралельні форми в укр. мові, їх значення для стилю. К. 1923 с.566
9.    Калашник В.С. Тлумачний словник української мови. – Х.: Прапор, 2002. – 992 с.
10.    Кочерган М.П. Слово і контекст: лексична сполучуванність і значення слова. –  Львів: Вища школа, 1980. – 183 с.
11.    Коцюк Л.М. Методичні рекомендації щодо написання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку „Філологія”. Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2004. –  34 с.
12.    Кузнецова А.И. Понятие семантической системы и методы ее исследования. – М.:, 1963. – 57с.
13.    Кусько К.Я. Проблеми дискурсної лінгвістики // Іноземна філологія. Укр.наук.зб. – Л.: ЛНУ, 2001. – 158c
14.    Кухаренко В.А. «Інтерпретація тексту» – підручник для філологічних факультетів, рекомендовано Мін ВУЗ України. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 272с.
15.    Павловські А.В. Етнічні стереотипи і проблеми спілкування культур (Матеріали 2-ї міжнародної конференції 28-30 листопада 1995р.) – М., 1996. – с.428-441.
16.    Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248с.
17.    Постовалова В.И. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. – М.: Наука. 1982-222 с.
18.    Почепцов Г. Теория и практика коммуникации. – M., 1998. – 139 – 142 с.
19.    Рыцарева А.Э. Интернациональная лексика: сущность и сферы функционирования // Вопросы филологии и лингводидактики: Сб.науч.ст. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2001. – C.84-86.
20.    Семенова Н. (1998). "Властелин Колец" в зеркале русских переводов.
21.    Тихомирова  О.В.  Концептуальні  проблеми  перекладу  творів  Дж.Р.Р.  Толкіна  //Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія.– К.: КНЛУ, 2001.– Т.4, №1. – С. 232-238.
22.    Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Изд-во АН ССС, 1962. – 287с.
23.    Яременко В.О. Новий тлумачний словник української мови. –  К.: Аконіт,  2003. – 928 c.
24.    American Heritage dictionary of idioms. – Boston, New York, 1997. – 729 p.
25.    Cowie A.P., R Mackin. Oxford Dictionary of  Phrasal Verbs. – Oxford, 1997. – 517 p.
26.    T. Gardy “The Woodlanders” Liverpool, 2000, 297 p.
27.    Guide  to  the  Names  in  The  Lord  of  the  Rings  //
28.    Collin P.H., Loui M., Weiland C. Beginners Dictionary of American English Usage. – M.: Русский язык 1991-280с.
29.    D. Defo “Robinson Crusoe” London, 1995, 263 p.
30.    Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford University Press, 2000. – 1592 p.
31.    J. R.R. Tolkien. The Lord of the Rings – Harpercollinspublisher, 1994, 1173 p.
32.    J. R.R. Tolkien, A Biography, Humphrey Carpenter, 2005.
33.    Urdang L. Dictionary of Difficult Words. – M.: Вече, Персей. 1996 – 320 с.
34.    W.Scott “Ivanhoe” Oxford, 1998, 204 p.
35.    Shippey T. (1992). The Road to Middle-earth.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038