>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Лексико-семантичне поле ділове мовлення в сучасній англійській мовіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 49.46 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5курсова робота, 40 сторінок


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Азарова Л.С., П’яст Н.Й. Складання як один із способів словотвору// Монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниці, 2005.- 123с.
2.    Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы.  – Л.: Высшая школа, 1986.- 254с.
3.    Аракин В.Д.Исследования семантической структуры слов и их сочетаемости. Межвуз. сб. науч. трудов./ Отв.ред. В.Д.Аракин. – М., 1984.- 233 с.
4.    Арнольд И.В.основы научных исследований в лингвистике: учеб. Пособие. – М.: Высш. Шк., 1991. – 140 с.
5.    Ахметжанова Р.Н., Ахметжанов Б.Н. Проблема функционально-семантических полей // Теория поля в современном языкознании. – Уфа, 1991. –  101 с.
6.    Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – М.: Просвещение, 1965.
7.    Васильев Л.М. Теория семантических полей. Вопросы языкознания – 1971. - №5 - с. 105-113
8.    Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. – М.: Высшая школа, 1990. – 240 с.
9.    Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 160 с.
10.     Вежбицкая А. Язык. Культура. Познания. – М.:Высшая школа, 1996. – 157 с.
11.     Виноградов В.Н. Сучасна стилістика англійської мови. – К.: Наука, 1988. – 140 с.
12.     Долгих Н.Г. Теория семантического поля на современном этапе развития семасиологии / Научные доклады ВШ //Филологические науки. – 1973. № 1.- С.89-99.
13.     Дубенець Э.М. Современный английский язик. Лексикология. – М.: Глосса-пресс, 2004.-191 с.
14.     Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплекс. довід. / Худож. оформ. В.А.Носань. - Х.: Фолио: Майдан, 1999. - 287 с.
15.     Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. 3-тє вид. – Х.: ВД «Школа», 2006. – 496 с.
16.     Караулов Ю.Н. Структура семантического поля. – НДВШ. Філолог. Науки: Наука. 1972. - №1.
17.     Коцюк Л.М. Методичні рекомендації щодо написання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських  робіт з напряму «Філологія». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2004.- 34 с.
18.     Кочерган М.П. Слово і контекст: лексична сполучуванність і значення слова. –  Львів: Вища школа, 1980. – 183 с
19.     Кузнецова А.И. Понятие семантической системы и методы ее исследования. – М.:, 1963. – 57с.
20.     Левицький А.Є. Функціональний підхід до аналізу системи номінативних одиниць сучасної англійської мови // Вісник. Харків. держ. ун-ту. – Х.:Константа, 2000. - №471. –С.137-143.
21.     Левицький В.В. О причинах семантических изменений // Семантческие процессы в системе языка. – Воронеж: Воронеж.ун-т, 1984. – С.3-9.
22.     Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко Ю.С., Кійко С.В.Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. –  Ч.: Рута, 2000. – 136 с.
23.     Михайлюк В.О. Мова ділових паперів, Листи //Вересень. –1999. –№1. –с.24-28.
24.     Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. – Х.: Основа, 1993. – 256 с.
25.     Попова З.Д. Полевые структуры. – Воронеж, 1989. -192 с.
26.     Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. – Ворнеж, 1984. – 187 с.
27.     Тищенко К. Метатеорія мовознавства. – К.: Академія, 2001. – 361 с.
28.     Токарська А. Культура ділового мовлення: стан і проблеми. – 1999. -№11. – С. 58-60.
29.     Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Изд-во АН ССС, 1962. – 287с.
30.     Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе язика / АН СССР. – М.: Наука, 1968. – 271 с.
31.     Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. –  М., 1974.. –  255 с.
32.      Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Ed. By S.Wehmeier. – 7th edition – 2005.
33.    Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary / Ed. By Ph. Gove-Springfield. – Massachusets, 1986.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038