>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Лексико-семантична характеристика авторських адєктивівЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 227.08 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст
ВСТУП.............................................................................................3
Розділ I ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСЬКИХ АД\\\'ЄКТИВІВ
       1.1 Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні...........9
1.2  Семантика якісних оказіональних прикметників...............................11
1.2.1 Лексичне поле кольору в українській поезії ХХ ст.........................18
1.3  Семантика відносних оказіональних прикметників..........................23
1.4  Визначальні чинники реалізації семантики авторських ад\\\' активів.28
Розділ II СЛОВОТВІР ОКАЗІОНАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ
2.1. Головні особливості словотвору прикметників.................................32
2.2. Прості оказіональні прикметники і способи їх творення..................33
2.3. Словотвір авторських композитів-ад\\\'єктивів.....................................39
ВИСНОВКИ...................................................................................45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРЕТУРИ...............................49
СЛОВНИКИ ТА ЇХ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ..........................56
ДОДАТКИ......................................................................................58

Список використаної літератури
1.    Алимпиев Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы. – Л.,  1986. –156с.
2.    Бабій І.М. Семантика, структура і стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові: Автореферат на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. –К.,1997. –20с.
3.    Бахилина Н.Б. История цветообозначений. – М. :Наука, 1975. – 228с.
4.    Виноградова В.В. Основные типы лексического значения слова//Вопросы языкознания, 1953. – С. 120-128.
5.    Вовк В.Н. Семантична структуру образної номінації // Мовознавство,1985. – №5. – С.15-18.
6.     Вокальчук Г. До питання про історію дослідження оказіональних лексичних новотворів в українському мовознавстві // Наук. записки Вінницького держ. педагог. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Зб. наук. праць. Серія: Філологія. 2003. Вип. 5 / Відп. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця: ВДПУ, 2003-а. – С. 14 – 18.
7.    Вокальчук Г. Михайль Семенко: „Я хочу кожний день все слів нових...”// Українська мова. – 2002-а.- № 2. – С.92 –100.
8.    Вокальчук Г.М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) / За ред. А.П.Грищенка: Монографія. – Рівне: Науково-видавничий центр „Перспектива”, 2004. – 524 с.
9.    Вокальчук Г.М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття: проблеми лексикографічного опису// Ucrainica 1. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník článků. 2 Olomoucké sympozium ukrajinistů 26. – 28. srpna 2004. – Olomouc: Univerzita Palackého, 2004-а. – S.143 – 147.
10.    Вокальчук Г.М. Авторські новотвори – назви осіб у поетичному лексиконі неокласиків // Павло Филипович і неокласики в історії української літератури 20-30-х років: Збірник тез доповідей і повідомлень міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю з дня народження письменника. – Черкаси, 1991-г. – С.44 – 45.Вокальчук Г.М. Авторські новотвори в поезії 20-30-х років // Культура слова. – К.: Наукова думка, 1992. – Вип. 42. – С.59-63.
11.    Вокальчук Г.М. Авторські новотвори як специфічні репрезентанти національно-мовної картини світу (на матеріалі українській поезії 20-30-х рр. ХХ століття) //Науковий вісник Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки. – Вип.1. – Луцьк, 2005. – С.11– 15.
12.    Вокальчук Г.М. Індивідуально-авторські юкстапозити в українській поезії 20-30-х років ХХ століття // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. Вип.10. – Рівне, 2002-г. – С. 102 – 109.
13.    Вокальчук Г.М. Оказіональна ад׳єктивина  номінація в українській поезії 20-30-х років ХХ ст.
14.    Вокальчук Г.М. Оказіональна номінація статичних ознак денотата (М.Семенко).
15.    Вокальчук Г.М. Прикметникові новотвори у поетичному словнику М.Вінграновського.
16.    Вокальчук Г.М. Роль прецедентних феноменів у творенні авторських лексичних номінацій (на матеріалі української поезії ХХ століття) // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 12. – Рівне, 2004-а. – С. 47 – 50.  
17.    Вокальчук Г.М., Матчук А.Л. Оказіоналізми як один із нетрадиційних способів вираження підтексту// Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи. Ч.1. Питання укр. мови і літератури та методики їх викладання: Тези доповідей республ. міжвуз. науково-практ. конф. – Ровно: РДПІ, 1991. – С. 166 – 167
18.    Вокальчук Г.М. Я – беззразковості поет” (словотворчість Михайля Семенка): Монографія. – К.: Перспектива, 2006. – 201 с.
19.    Гаврилюк Н.В. Емпірійні індивідуально-авторські прикметники у творчості неокласиків // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 11. – Рівне, 2003. – С.69 – 72.
20.    Гаврилюк Н.В. Раціональні індивідуально-авторські прикметники в творчому доробку неокласиків // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 12. – Рівне, 2004. – С.54 – 57.
21.    Герман В.В. Індивідуально-авторські неологізми (оказіоналізми) в сучасній поезії (60-90-і роки): Автореф. дис. …канд. філол. наук. – К., 1999. – 22 с.
22.    Городенська К.Г. Префіксально-суфіксальний словотвір // Словотвір сучасної української літературної мови / Відп. ред. М.А.Жовтобрюх. – К., 1979. – С.285 – 311.
23.    Городенська К.Г. Префікси і префіксоїди в українській мові // Мовознавство. – 1986. – № 1. – С.36 –41.
24.    Грибова Л.О. Колір життя//Українська мова і література в школі, 1980. – №5. –С.23 -26.
25.    Грибова Л.О. Кольори-антоніми// Українська мова і література в школі, 1981. –№3. – с.21-28.
26.    Грищенко А.П. Прикметник // Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П.Грищенка. – К.: Вища школа, 1997. – С. 365 – 378.
27.    Грищенко А.П. Суфіксальний словотвір прикметників в українській мові // Словотвір сучасної української літературної мови /Відп. ред. М.А.Жовтобрюх. – К., 1979. – С.119 – 170.
28.    Данилюк Н.О. Традиції і новаторство у мовній структурі метафори // Мовознавство, 1984. – №4. – С.43-46.
29.    Дзівак О.М. З історії назв кольорів// Українська мова і література в школі, 1973. –№9. – С.81-85.
30.    Донецких Л.И. Реализация эстетических возможностей имен прилагательных в тексте художественных произведений. – Кишенев: Штиинце, 1980. – 160 с.
31.    Дятчук В.В., Пустовіт Л.О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови –К.: наукова думка, 1983.
32.    Жижома О.О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80-90-х років ХХ століття: Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.01. – К., 2003. – 18 с.
33.    Капская А.П. Семантико-словообразовательная структура названий цветов в украинском языке: Автореферат на соискание ученой степени  канд.  филолог. н. – К., 1970. – 22с.
34.    Карпіловська Є.А., Клименко Н.Ф., Кислюк Л.П., Загнітко А.П., Вінтонів М.О. Інноваційні процеси в лексиконі та граматичному ладі сучасної української мови// Фундаментальні орієнтири науки (ФОН). – К., 2005. – С.98 – 127.
35.    Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. – К.: Наук. думка, 1984. – 251 с.
36.    Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. – К., 1998. – 161 с.
37.    Ковальов В.П. Словотвір художніх неологізмів // Укр.мова і літер. в шк. –  1983. – № 6. – С.25 – 28.
38.    Колоїз Ж.В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів. – Кривий Ріг, 2003
39.    Кочерган М.П. Лексична сполучуваність і семна структура слова// Мовознавство, 1984. – №1. – С.57-58.
40.    Критенко Ю.С. Семантична структура назв кольорів// Філологічний аналіз, 1996. – Випуск №8. – С.37-42.
41.    Кронгауз М.А. Семантика: Учебник для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений / Максим Анисимович Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательський центр «Академия», 2005. – 352 с.
42.    Лазебник Ю.С. Від поетичного слова до поетичної мови // Мовознавство, 1994. – №1. – С.33-38.
43.    Лазебник Ю.С. Символіка поетичного тексту// Мовознавство, 1989. – №6. – С.67-69.
44.    Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови: Семантична структура слова. – Х.: Вища школа, 1977. – 114 с.
45.    Мазурик Д.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.): Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.01 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2002. – 19 с.
46.    Мазурик Д.В. Поетичні оказіоналізми: традиція і сучасність // Культура слова. – Вип. 55 – 56. – К., 2000. – С.45 – 51.
47.    Мазурик Д.В. Українська неологічна традиція // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 34. Ч.1. – Львів, 2004. – С.219 – 225.
48.    Макаров А.М. Світ образу. – к., 1977. – 276с.
49.    Маклакова Г.В. Текстотворча роль семантико-образної системи в художньому творі// Мовознавство, 1989. – №4. – С.45-50.
50.    НамитковаР.Ю. Авторские неологизмы:  словообразовательный аспект. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост.ун-та, 1986. – 156с. 
51.    Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років: Мікропортрети в художніх стилях і напрямах. – К.: Вища школа, 1991. – 271 с.
52.    Нефляшева И.А. Окказиональные слова как экспоненты картины современной жизни (по материалам прессы конца 20 века) // Язык и национальные образы мира. Материалы междунар. науч. конф. (20-21 марта 2001 г.) – Майкоп: Изд-во АГУ, 2001. – С. 388 – 390.
53.    Нікітіна Ф.О. Виділення і визначення лексико-семантичних полів // Мовознавство, 1982. – №1. – С. 42-46.
54.    Оліфер С.В. Семантика кольору у сучасній поезії.
55.    Олійник І.Г. Мова поезії вісім десятників // Українська мова і література в школі, 1991. – №2. – С.37-41.
56.    Пашко Л.В. Структурно-семантична та стилістична характеристика авторських неологізмів у творах О.Т. Гончара: Автореф. дис. ...канд. філол. наук. – К., 1994. – 23 с.
57.    Пустовит Л.О. Лексико-семантическая структура метафоры / на материале украинской советской поэзии /: Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – К., 1979. – 29 с.
58.    Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К., 1988. – 207 с.
59.    Савченко Л.Г. Семантика слів «сивий», «сизий», «сірий» // Українська мова і література в школі, 1983. – №4. – С. 36-38.
60.    Сербенська А.О. Мовний світ І.Франка (статті, роздуми, матеріали): Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 372 с.
61.    Словотвір //http: //
62.    Слоньовська О. В. Урок поезії // Українська мова і література в школі, 1990. – №4. – С. 41-49.
63.    Соколовська Ж.П. Структура семантичної системи мови // Мовознавство, 1976. – №4. – С.19-23.
64.    Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації): Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.Франко З.Т. Українська літературна мова 20-х років ХХ ст. // Курс історії сучасної української літературної мови. – К., 1961. – Т. 2 (Радянський період). – С. 15 – 100.
65.    Сучасна українська літературна мова: Підручник / А.П.Грищенко, Л.І.Мацько, М.Я.Плющ та ін.; За ред. А.П.Грищенка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 1997. – 493 с.
66.    Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я.Плющ. – 5-те вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 430 с.
67.    Ханпира Э. Об окказиональном слове и окказиональном словообразовании// Развитие словообразования современного русского языка. – М., 1966. – С. 153 – 166.
68.    Юдина А.Д. Окказиональные наименования лиц (по материалам периодики 60-80-х годов): Дисс. ...канд. филол. наук. – Л., 1989.

 
                   
Словники та їх умовні скорочення

1.    ВТС-04: Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – 1426 с.
2.    ВШ-02: Віняр Г.М., Шпачук Л.Р. словник новотворів української мови кінця ХХ столітя. Вип.2. – Кривий Ріг, 2002. – 180 с.
3.    ЕСУМ: Етимологічний словник української мови: В 7 т. – К.: Наукова думка, 1982
4.    ЖК-03: Колоїз Ж.В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів. – Кривий Ріг, 2003.
5.    КСАН-04: Вокальчук Г.М. Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття // Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) / За ред. А.П.Грищенка: Монографія. – Рівне, 2004. – С. 94 – 524.
6.    ЛСД- 97: Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
69.    НСТ-71: „З’являються нові слова у мові” /Упор. Г.М.Колесник // Тичина П. Квітни, мово наша рідна! – К.,1971. – С.95 – 171 [Словник авторських неологізмів П.Тичини.–Г.В.]
7.    НУЛ-02: Мазурик Д. Нове в українській лексиці. Словник-довідник. – Львів: Світ, 2002. – 130с.
8.    ПССП-01: Рудь О.М. Поетичне слововживання складних прикметників та дієприкметників: Словник. – Суми: СумДПУ ім.. А.С.Макаренка, 2001. – 270 с.
9.    САМ-98: Словник афіксальних морфем української мови / Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. – К., 1998. – 434 с.
10.    С-0С3: Бочкарев А.Е. Семантический словарь. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2003. – 200 с.
11.    СУМЯ-20: Яворницький Д.І. Словник української мови. – Т.1. А – К. – Катеринослав: Слово, 1920. –  412 с.
12.    ТССО: Колоїд Ж.В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів. – Кривий Ріг: ТОВ “ЯВВА”,2003. – 168 с.
13.    УМЕ: Українська мова та. Енциклопедія // Редкол.: В.М.Русанівський, О.О.Тараненко (співголови), М.П.Зяблюк та ін. – К.: Укр.. енцикл., 2000. – 752 с.
14.    ФУТ-2000: Масленников Д.Б. Словарь окказиональной лексики футуризма. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2000. – 140 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038