>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Концепт Щастя в англомовній картині світуЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 123.45 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.66/6Середня оцінка: 3.66ЗМІСТ

ВСТУП З
РОЗДІЛ 1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "КОНЦЕПТ" 8
1.1. Дослідження поняття "концепт" у лінгвістичній науці та генезис
терміну……………………………………………………………………….8
1.2. Когнітивна парадигма: області її застовування в лінгвістиці та    когнітивна структура концепту…………………………………………………..12
1.3. Когнітивний підхід до вивчення значення слова………………………..18
1.4. Концептуальний аналіз як метод лінгвістичних досліджень…………..21
1.5. Феномен, поняття і термін "картина світу"………………………………26
1.6. Концептуальна та мовна картини світу. Їх взаємодія та взаємовплив…31
1.7. Сутність прислів’я та його аналіз як когнітивної одиниці……………...39         
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ ЩАСТЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ 49
2.1. Структура концепту ЩАСТЯ в англійській мові .49
2.2. Лексична одиниця happiness як основа концепту ЩАСТЯ……………...53
2.3. Концепт "успіх": почуттєвий під концепт концепту ЩАСТЯ……………...56
2.4. Англійські та українські прислів’я як складова концепту ЩАСТЯ…….......61
2.5. Мовна репрезентація концепту ЩАСТЯ у французькій мові…………...….75
2.6. Концепт ЩАСТЯ у французьких пареміях…………………..……………...80
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….87
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………...………92
ДОДАТКИ
 
ВИСНОВКИ
У процесі даного дослідження було успішно виконано поставлені завдання, зокрема, було досліджено та проаналізовано термін "концепт" та його генезис, охарактеризовано поняття "картини світу", концептуальної та мовної, також було прослідковано когнітивну структуру концепту ЩАСТЯ в англійській та французькій мовах, детально проаналізовано практичну реалізацію та мовну реалізацію концепту ЩАСТЯ на основі порівняння прислів'їв української та англійської мов, аналізу французьких паремій прислівного типу.
Дане дослідження є спробою комплексного вивчення мовних засобів об’єктивації концепту ЩАСТЯ, а також вивченя різноманітних когнітивних механізмів, що лежать в основі концептуалізації та мовному позначенні поняття "щастя". Такий підхід виник при дослідженні корпусу лексики на позначення феномену щастя.
В ході дослідження ми дійшли висновку, що зміст концепту ЩАСТЯ є об’ємнішим за одноіменний неглибокий та поверхневий мовний зміст, оскільки реалізується у значній кількості мовних засобів. Аналіз матеріалу показує, що концепт ЩАСТЯ є багатомірне ментальне утворення, яке опредмечується у різноманітних мовних формах як англійської так і французької мов.
У дослідженні прослідковано нерозривний зв'язок поняття "концепт" із мовознавчою наукою – когнітивною лексикологією, адже саме завдяки розвитку цієї науки ми завдячуємо появі в ній поняття "концепту". Також, когнітивна лінгвістика розглядає функціонування мови як різновид пізнавальної діяльності, адже лексичні одиниці – слова — слугують для фіксації концептів під час здійснення людиною пізнавальної діяльності, усвідомлення важливих процесів, характеристик та ознак. Із цього слідує нове розуміння мовного значення як когнітивного феномену, визнання когнітивної основи мовних одиниць і категорій і наявність цілком визначених кореляцій між когнітивними та мовними структурами. Когнітивний підхід до семантики слова передбачає, що в значення входять не лише признаки, необхідні і достатні для ідентифікації об’єкту, але й весь комплекс знань про нього, лінгвістичних і екстралінгвістичних, незалежно від ступеня виявленості в мові. Значення слова, що має понятійну основу,  розглядається як пакет інформації, що зберігається в соціальній пам’яті культурно-мовної спільноти, який можна діставати по мірі потреби та який дає можливість в певній мірі реконструювати концепт через його звукове вираження. Концептуальний аналіз, як один із методів лінгвістичних досліджень, дозволяє розпочати дослідження концептуальної будови мови, що призводить до осмислення світу в термінах концептів. Даний метод дозволяє також проникати у таємниці мовного усвідомлення, оскільки ”концепти – ідеальні одиниці усвідомлення, що складають частину загальної концептуальної моделі світу” [37, 9-14].
 Розглядаючи поняття концепту, ми звертаємося і до психології людини, оскільки багато концептів, в тому числі і досліджуваний концепт ЩАСТЯ, належать до психологічної категорії. Щастя є емоційною складовою категорії ЩАСТЯ з притаманними їй високим ступенем семіотичної насиченості та етнокультурною специфікою. Категорія щастя—багатомірне інтегративне ментальне утворення, що включає інтелектуальну загальноаксіологічну оцінку й оцінку емоційну у формі радості або задоволення. Щастя належить до фундаментальних емоцій, має позитивну природу та оптимізує процес комунікації. Деякі вчені виводять концепт за межі лінгвістичних досліджень як категорію психіки. Концепти утворюються шляхом абстрагування від реально існуючих одиничних предметів, певних притаманних їм властивостей.
Оскільки провідною лінгвістичною ознакою концепту є закріплення за ним певних способів його мовної реалізації, то першим кроком в процесі дослідження концепту ЩАСТЯ в англійській мові було виділення слова happiness як ключового слова-репрезентанта концепту ЩАСТЯ, а в французькій мові слів Bonheur, heuruex; наступним кроком була побудова семантем ключових слів. Побудову семантем здійснено шляхом аналізу словникових дефініцій та тлумачень ключової лексеми, що об'єктивує досліджуваний концепт у мові. Внаслідок аналізу побудованої семантеми слів встановлено три під концепти концепту ЩАСТЯ: під концепт ПЕРЕЖИВАННЯ, під концепт ПОЧУТТЯ та під концепт ЕМОЦІЙНИЙ СТАН. Наступним кроком нашого дослідження був розгляд застосування лексичної одиниці happiness як складового елемента досліджуваного концепту ЩАСТЯ в англійській мові. У "формулі щастя" в якості основи оцінки виступає семантична ознака, що дозволяє суб'єкту відокремити щасливі події від нещасливих і феліцитарно байдужих. У дослідженні також здійснено аналіз концепту "успіх", адже даний концепт є під концептом ПОЧУТТЯ концепту ЩАСТЯ. Концепт "успіх" проаналізовано з точки зору його національної специфіки в сучасній англійській мові. У процесі дослідження було виявлено, що втілення концептуальної ознаки успішності не є гомогенним. Це означає, що "успіх" як багатогранне поняття може проявлятися у різних сферах життя людини. У процесі комплексного дослідження концепту "успіх" виділено семантичні групи з відповідними семантичними центрами, що дає змогу визначити загальне асоціативне поле досліджуваного концепту.
Аналіз глибинних структур прислів'їв, їх автосемантичності, однозначності їхніх імплікацій засвідчив наявність зафіксованих у змісті прислів'їв культурних концептів, ціннісних вимірів, що дозволяють виділити фрейми їхнього вживання. Умовно можна визначити кілька видів ознак у фразеології української та англійської мов, що характеризують концепт ЩАСТЯ. Виділено такі групи (фрейми), які характеризують концепт щастя з різних ракурсів: факти щастя, ознаки щастя, тривалість щастя, суб’єкти щастя, об’єкти щастя. При цьому кожна з категорій може мати ще кілька підкатегорій, що матимуть приблизно такі характеристики: прямі і непрямі ознаки, норми-застереження, поняття добра і зла, моральні цінності, емоційна забарвленість. Усе це дає загальну картину уявлення щодо ставлення як суспільства так і людини до цього явища.
Прислів’я та приказки української та англійської досить часто мають одне й те саме смислове навантаження, проте можуть відрізнятися за формою. Різна форма прислів’їв та приказок пояснюється різними життєвими умовами, побутом, родинними відносинами, історичними та соціальними обставинами. Особливими ознаками фразеологічних одиниць, як в українській так і в англійській мовах є: перебільшення, гумористичне ставлення до ситуації, непряма рекомендація, введення антитез, непряме або безпосереднє посилання на норми та цінності суспільства тощо. Відмінностями, які можна виділити у системі даних фразеологізмів англійської мови є більша стриманість висловлювань, у той час як українська мова характерна більшою образністю. Проте, таку різницю досить часто можна пояснити різницею світогляду та світосприйняття обох націй.
 Внаслідок дослідження лексико-семантичних засобів вираження концепту ЩАСТЯ у французькій мові, встановлено основнимі лексичні одиницямі, які позначають цей концепт у французький мові, а саме «bonheur», а також прикметник-іменник «heureux». У цьому ракурсі розглянуто питання про відображення концепту «щастя» паремійними одиницями прислівного типу (ПОПТ) у французькій мові. Це означає, що до реєстру досліджуваних ПОПТ включаено не тільки одиниці, що використовуються в якості лексичних компонентів і називають та характеризують згаданий концепт (bonheur, heureux), але й їх синоніми, а також паремії, що містять різноманітні ідеї, які тією або іншою мірою пов’язуються з цим концептом. У зв’язку з цим досліджувані паремії ми розділили на три групи: 1) ПОПТ, де одним із лексичних компонентів виступають слова bonheur, heureux; 2) ПОПТ, де одним із компонентів є синоніми до згаданих слів; 3) ПОПТ, де ключовою ідеєю виступає концепт. З цією метою ми дослідили понад 300 паремійних одиниць прислівного типу, які тією чи іншою мірою причетні до цього концепту [83; 84, 70-72, 319-321; 89].
Отримані висновки дозволяють стверджувати, що когнітивні методи аналізу мовних явищ володіють великою пояснювальною силою, оскільки позволяють представити лексичне значення як мовний феномен, що об’єднує весь комплекс лінгвістичних та екстралінгвістичних знань. Такий підхід дозволив по новому роздивитися роль мотиваційної ознаки, що лежить в основі метафоричного перенесення при творенні нових виразів для позначення щастя.
Проведене дослідження дозволило найбилитися до вирішення проблеми взаємодії мови та мислення через аналіз когнітивних операцій, що моделюють розумові процеси, що призводять до утворення назв та виразів на позначення щастя. Результати, отримані в процесі дослідження, дозволяють намітити перспективи подальшого розгляду проблеми, пов’язаної із репрезентацією знань в мові. Дана проблема має безпосередній вихід на спів ставний аналіз різноманітних мовних систем, оскільки пізнання дійсності та її членування відбувається на когнітивному рівні.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира. Семиотика и информатика / Ю.Д. Апресян. М., 1986. – Вып.28. – С. 5-33
2.    Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Избр.тр. /Ю.Д. Апресян. 2-е узд. – М.: РАН, 1995. – Т. – 472с.
3.    Аскольдов А.С.З історії лінгвістичних вчень.—Луганськ: Альма-матер, 2002.—247 с.
4.    Бахтин М.М. Естетика словесного творчества. Узд. 2-е/Сост. С. Г. Бочаров—М.: 1986.—438 с.
5.    Беляевская Е.Г. Семантическая структура слова в номинативном и коммуникативном аспектах (Когнитивные основания формирования и функционирования семантической структуры слова): Автореф. Дис. Докт. Филол. Наук: 10.02./М., 1992. – 39с.
6.    Беляевская Е.Г. Когнитивные основания изучения семантики слова /Е.Г. Беляевская // Структуры представления знаний в языке. М., 1994. – С. 87-110.
7.    Бігун Г.В. Прислів’я та приказки шістьма мовами: близько 2200 одиниць / 2-е вид., випр. і доп. – К.: Тандем, 2003. – 320 с. – Укр., лат., нім., рос., англ., пол.
8.        Білецький А. О. Про мову і мовознавство Навчальний посібник для філол. спец. вищ. навч. закладів.—К: "Артек", 1996.—224 с
9.    Богдан Світлана Калениківна. Мовний етикет українців: Традиції і сучасність / Богдан Світлана Калениківна; Київ. міс. держ. адм.; Укр. наук.-виробн. центр.—К.: Рідна мова, 1998.—475 с.
10.    Болдырев Н.Н. Социоэтнический аспект формирования значения языкового знака и культурные концепты / Н.Н. Болдырев // Филология и культура. Мат-лы междунар. Конф. Тамбов, 1997. – 125с.
11.    Брутян Г.А. Язык и картина мира / Г.А. Брутян // Научные доклады высшей школы. Философские науки. М., 1973. - №1. – С.108-111.
12.     Вежбицкая А. Язик, культура, Познане.—М., 1996.—237 с.
13.    Верещагин Е.М. Лингвострановедческая теория слова / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров – М.: Русский язык, 1980. – 320с.
14.    Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, Костомаров В.Г.-3-е изд.,перераб. и доп. – М.: "Русский язык", 1983. – 269с.
15.     Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. — Москва, 1997.—С. 36-37
16.    Гак В.Г. Пространство мысли (опыт систематизации слов ментального поля) / В.Г. Гак // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.
17.       Гварджаладзе И.С., Мчедлишвили Д.И. Английские пословицы и поговорки. – М.: Высшая школа, 1971.
18.    Гумбольдт В. Язык и философия культуры / В. Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. – 450с.
19.    Даниленко Л.В. Когнитивные аспекты языковой картины мира в сравнении с научной / Л.В. Даниленко // Когнитивные аспекты языкового значения: Межвуз. Сб. науч. Тр. Иркутск: ИГЛУ, 1997. – С.28-39.
20.    Даниленко В.П. Основы духовной культуры в картинах мира / В.П. Даниленко, Даниленко Л.В. – Иркутск, 1999. – 537с.
21.    Демьянов В.З. Семантические роли и образы языка / В.З. Демьянов // Язык о языке. Сб. ст. под ред. Н.Д. Арутюновой. М., 2000. – С.193-270.
22.    Джонсон-Лэрд Ф. Процедурная семантика и психология значения / Ф. Джонсон-Лэрд // Новое в зарубежной лингвистике. = Вып.23. – Когнитивные аспекты языка. – М., 1988. – С. 234-257.
23.       Жайворонок В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук // Мовознавство. – 2004.—№5—6.—С. 20—29.
24.    Жалай В. Я. Французькі прислів’я та приказки і їх українські відповідники та переклади/Жалай В.Я.// Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – Вип. 9.-Т. Міжкультурна комунікація. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 53-60.
25.    Жалай В.Я. Концептуальні аспекти жанрової ідентифікації французьких паремій .Жалай В.Я.// Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. НАН України. Центр наук. Досліджень і викладання; редкол.: А.Д. Бєлова (голов.ред.) та ін.. – К.: Логос, 2007. – С. 104-119.
26.    Карпова К.С. Лексичні особливості американської моделі успіху як ключового сегменту концепту американська мрія // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник статей. – Ужгород, 2006. – Вип.4. – С. 392-399.
27.    Касевич В.Б. Язык и знание / Касевич В.Б. // Язык и структура знания. Отв. ред. Р.М. Фрумкина. – М.: Инт-т языкознания АН СССР, 1990. – 205с.
28.    Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу / А.А. Кибрик // Вопросы языкознания. 1994. - №5. – С. 126-139.
29.    Кликс Ф. Пробуждающее сознание: У истоков человеческого интеллекта / Ф. Кликс. Общ. ред. Б.М. Величевског; предисл. Б.Ф. Ломова. – М.: Прогресс, 1983. – 302с.
30.    Козлов М.И. язик и познание (опыт методологического россмотрения перспектив лингвистической теории) / Козлов М.И., Пружанин Б.И. // Познание и язик. – М., 1984. – С.99.
31.    Колшанський Г. Объективная картина мира в познании и языке.—М.: 2005.-187 с.;.
32.     Когнітивна модель радості в англійській, українській та російській мовах // Мат-ли Міжнар. конф. „Мовні і концептуальні картини світу”. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2001. – С. 496-499.
33.    Коровкин М.М. Созидающее сознание: от мира вещей к миру слов (когниция, номинация, коммуникация) / М.М. Коровкин // Когнитивные аспекты языкового значения: Межвуз. сб. научн. Тр. Иркутск: ИГЛУ, 1997. – С.17-28.
34.    Кравченко А.В. Язык и восприятие: Когнитивные аспкты языковой категоризации / А.В. Кравченко // Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1996. – 160с.
35.    Кравченко А.В. Феноменология значения и значение феноменологии в языке / А.В. Кравченко // Категоризация мира: пространство и время. Мат-лы науч. Конф. Москва МГУ, 1997. – С. 61-72.
36.    Кравченко А.В. Классификация знаков и проблема взаимосвязи языка и знания / А.В. Кравченко // Вопросы языкознания. – 1999. – С.3-12.
37.    Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е.С. Кубрякова. – М.: Наука, 1986. – 159с.
38.    Кубрякова Е.С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира / Е.С. Кубрякова // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С. 141-173.
39.    Кубрякова Е.С. Номинативный акт и его когнитивно-прагматические аспекты / Е.С. Кубрякова // Когнитивные и коммуникативные аспекты английской лексики. – М., 1990. – С.9-14.
40.    Кубрякова Е.С. Возвращаясь к определению знака / Е.С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1993. - №4. – С.19-28.
41.    Кубрякова Е.С. Введение. Проблема представления знаний в языке / Е.С. Кубрякова // Структуры представления знаний в языке. – М.: ИНИОН РАН, 1994. – С.5-31.
42.    Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука / Е.С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – М., 1994. - №4. – С.34-47.
43.    Кубрякова Е.С. Когнитивная революция, когнитивный поворот /Е.С. Кубрякова // Краткий словарь когнитивных терминов. Под общей ред. Е.С. Кубряковой. – М., 1996. – С. 69-72.
44.    Кубрякова E.C. Части речи с когнитивной точки зрения.—М.: Наука, 1997.-327 с.
45.    Кулик Н.І. Концепт ЩАСТЯ, РАДІСТЬ та УСПІХ в етноспецифічній картині світу українського народу (на матеріалі словників та даних психолінгвістичного асоціативного експерименту)// Актуальні проблеми металінгвістики: Зб. Статей за матеріалами ІV-ої міжнародної наукової конференції. – Черкаси, 2005. – С. 208-210.
46.    Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. – Выд. 23. – М.: Прогресс, 1981. – С.350-368.
47.    Лакофф Дж. Когнитивная семантика / Дж. Лакофф // Язык и интеллект. – М.: Прогресс, 1996. – С. 143-184.
48.    Лингвистический єнциклопедический словарь. /Под ред. В.Н. Ярцевой.
-    М.: Сов. энциклопедия, 1990.—574 с.
49.    Луценко Н.А. Введение в лингвистику слова.—Горловка: ГГПИИЯ, 2003.-135 с
50.    Максименко О.П. Мудрість народів. Порівняння українських, російських та англійських прислів’їв. [Електронний ресурс]: адреса доступу: http://olga-maximenko.livejournal.com/1495.html
51.    Марченко О.Є. Загадки, прислів’я та приказки народів світу (матеріали до уроків) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. - №6. – С.15-17
52.    Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. — М.: Узд-во иностр. лит-ры, 1960.—645 с.
53.    Народні прислів’я та приказки / Упоряд., передмова М. Дмитренка. К. : Ред. Часопису ”Народознавство”, 1999. 180 с.
54.    Неретина С. С. Тропы и концепты. М., 1999.—102 с.
55.    Нерознак В.П. Тоерия словесності: старая и новая парадыгмы. От теории словесности к структуре текста. Антология/Под, общ. ред.. В.П. Нерознака.—М.: 1997.—368 с.
56.    Никитина С.Е. О концептуальном анализе в народной культуре / С.Е. Никитина // Концептуальный анализ: Методы, результаты, перспективы: Тез. Докл. – М., 1990. – С. 56-57.
57.    Павиленис Р.И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка.—М.: Мисль, 1983.—286 с.
58.    Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека / В.И. Постовалова // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. Под ред. Б.А. Серебренникова. М.: Наука, 1988. – С.8-69.
59.    Почепцов О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира / О.Г. Почепцов // Вопросы языкознания. – М., 1990. - №6. – С.112.
60.    Руденко Д.И. Философия языка: путь к новой эпистеме / Руденко Д.И., Прокопенко В.В. // Язык и наука конца ХХ века. – М.: Рос. гос. Гуманит. Ун-т, 1995. – С.118-143.
61.    Русанівський В. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі // Мовознавство.—2004.—№4.—С. 12-14.
62.    Сборник английских афоризмов / Сост. Г.А. Котий; Под ред. А.С. Дробатенко. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003 – 453 c.
63.    Скородумова В.П., Сутормин А.И. Мысли, помогающие нам жить: Сборник цитат, пословиц и поговорок. – М.: Парамедикл, 1992.
64.    Словарь английских пословиц и фразеологических выражений [Text] : словарь.—Смоленск : Русич, 2001.—560 с.—(Для школьников и студентов).
65.    Сніжко А.М. Метафоричні моделі концепту УСПІХ (на мат. Англ.. та укр. мов) // Проблеми зіставної семантики: Зб. Наук. Статей. – Вип. 8. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 173-177.
66.    Статья С. А. Аскольдова цит. по изд.: Межкультурная коммуникация. Практикум. Ч. I. Нижний Новгород, 2002.—С. 85.
67.    Сироткін В.М. Прислів’я та приказки як джерело вивчення етико-правових звичаїв і уявлень українського народу // Народна творчість та етнографія. – 1987. -  №1. – С.39-42
68.    Українська мова. Енциклопедія Редкол. Русанівський В.М., Титаренко О.О. та ін. К: "Укр. енцикл.", 2000.—752с.
69.    Фрумкина Р.М. Концепт, категорія, прототип / Р.М. Фрумкина // Лингвистическая и экстралингвистическая семантика. – М., 1992. – 95с.
70.    Чернейко Л.О. Гештальтная структура абстрактного шимени / Л.О. Чернейко // Филологические науки. – 1995. - №4. – С.73-83.
71.    Чернейко Л.О. Лингво-философский аналіз абстрактного шимени / Л.О. Чернейко. – М., 1997. – 320с.
72.    Чейф У. Пам'ять и вербализация пришлого опыта / У. Чейф // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Радуга, 1983. – Вып.12. – С.35-73.
73.    Штерн І. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енциклопедичний словник. К., 1998.—164 с.
74.    Щербак Г.А., Англійські прислів’я та приказки. [Електрониий ресурс]: навч. посіб. для студентів філологічних вузів – Вінниця, 2001. Адреса доступу: http://www.osnova.com.ua/magazines/7/163
75.    The Advanced learners Dictionary of Current English.—M., 1996.
76.    Anthony Kenny. Action, Emotion and Will. London: Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1963.
77.    Anthony Kenny. "Happiness." Moral Concepts. Ed. Joel Feinberg. Oxford: Oxford University Press, 1969.
78.    Brambilla А., Camagna Е. Terza Editore. Vocabulario Delia Lingua Latina. Latina Italiano— Italiano Latina/Redatto con collaborazione di Milano, 1996. P. 1564.
79.    Cambridge Dictionary of American English.—Cambridge, 2000.
80.    Cognitive model of joy and its encoding in English // Вестник Междунар. Славянск. ун-та. Сер. Филология. – 2000. – Т. 3, № 4. – C. 60-63.45.
81.    Hornby A. S. Oxford Advanced Learnerrs Dictionary of Current English.Oxford University Press, 1974. P. 176.
82.    Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.—Oxford, 2002.
83.    La liste complete des proverbs francais.//Recueil de proverbs francais/http: //fr.wikipedia.org/wiki/La_liste_complete_des_proverbs_francais – 2009.
84.    Le Grand Robert de la langue francaise. – 2005/2006. Le Robert/Seger
85.    Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago, 1980. – P.33.
86.    Le Nouveau Petit Robert. Dictionaire alphabetique et analogique de la langue francaise 2008. Texte remaine et amplifie sous la direction de Rey-Debove J. et Rey A. – P.: Dictionnaires Le Robert – Seger, 2007. – 2838p.
87.    Larousse/VUEF, 2001. – 628p.
88.    Longman Dictionary of Contemporary English. Third Ed. Bungay (Suffolk), 1995. P. 279
89.    Maloux M. Dictionnaire des proverbs, sentences et maxims. – P.348
90.    Metaphoric language of joy as a mirror of a national picture of the world // The Second USSE Conf. “Pragmatics and Beyond”. – Kharkiv, 2001. – P.73-74
91.    The Oxford Dictionary of English Proverbs. Contributors: William George Smith – complier. Publisher: Clarendon Press. Place of Publication: Oxford. Publication Year: 1935. Page number: 653.
92.    Zingarelli N. Vocabolario della Lingua Italiana. Dodocesima edizione. Bologna, 1999. P. 420.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038