>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Концепт руху в англійській мовіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 86.87 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5
ЗМІСТ
 
ВСТУП……………………………………………………………........................ 3
Розділ 1 СУЧАСНА АНТРОПОЦЕНТРИЧНА КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА І КОНЦЕПТОЛОГІЯ………………………… 
5
 1.1. Концепт як об\'єкт дослідження антропоцентричної когнітивної лінгвістики…………………………………… 
5
 1.2. Типологія концептів………………………………………. 9
 1.3. Засоби вираження концептів…………………………… 18
 Висновки до розділу……………………………………………….. 20
Розділ 2 КОГНІТИВНА ДЕІНІЦІЯ КОНЦЕПТУ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ………………………………………………………. 
22
 2.1.

2.2. Концептуальний аналіз як основний метод сучасної когнітивної лінгвістики……………………………………
Когнітивна дефініція концепту та принципи її побудови 
22
26
 Висновки до розділу……………………………………………….. 31
Розділ 3 КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ КОНЦЕПТУ РУХ…………………………………………………………………. 

33
 3.1. Експлікація концепту РУХ в англійській мові…………... 33
 3.2. Лексичні та фразеологічні засоби вербалізації концепту РУХ……………………………………………………….. 
42
 Висновки до розділу……………………………………………….. 53
 ВИСНОВКИ………………………………………………………. 55
 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………... 58
 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ………. 63

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Когнітивна дефініція концепту є формою представлення результатів концептуального аналізу. Когнітивна дефініція не мусить бути обмеженою інформацією, яку мовці в цілковито усвідомлюють, адже між планом вираження і об'єктами дійсності стоїть  не тільки свідомість, а й підсвідомі категорії.
2. Дефініція не повинна мати сцієнтичний чи таксономічний характер; вона має відбивати «наївну» концептуалізацію світу  Цей принцип логічно випливає із принципу антропоцентризму гуманітарної когнітивної лінгвістики. Вона покликана відобразити культуро-специфічну інтерпретацію світу, закріплену в мові, і повинна мати не тільки семантичний, а й пізнавальний характер. І форма, і зміст дефініції має відбивати наївну коіцептуалііацію світу.
3.Ядром когнітивної дефініції концепту є ознаки, усталені в мовній системі й укорінені в культурі народу - носія цієї мови. Поза тим, дефініція концепту включає й слабші, менш усталені ознаки, які проявляються в окремих вживаннях вербалізаторів концепту й пов'язані з центрапьними ознаками мотиваційними зв'язками. Установлення таких зв'язків належить до завдань КА, як і виявлення неусвідомлюваних ознак, які відіграють важливу роль у процесах концептуалізації і мовлення. Критерієм встановлення ознак є їхнє мовне вираження: концептуальну ознаку виводимо лише за наявності відповідних семантичних ознак, які її виражають.
4. У побудові дефініції застосовуємо принцип суб'єктивної реконструкції, обмеженої мовним матеріалом. Цей принцип пов’язаний із настановою на антропоцентризм. Суб'єктивна реконструкція є аналізом «зсередини», з точки зору носія мови і культури. Роль обмеження і верифікатора побудов дослідника відіграє мовний матеріал. Будь-які ознаки, що їх постулює дослідник, спираючись на власну мовну інтуїцію чи залучаючи результати рефлексії інших носіїв мови, мусять мати мовне вираження.
5. Принцип суб'єктивної реконструкції відбиває той факт, що досліджуючи концепт, лінгвіст дає матеріалу певною мірою суб'єктивне трактування. Він постає, отже, «включеним» у саме дослідження, і тому в кожній конкретній дефініції концепту закладено частку суб'єктивного бачення. Однак це не означає невідтворюваності результатів аналізу, якщо збережено прозорість процедури аналізу.
6. Концепт експлікується через установлення концептуальних ознак - конститутивних елементів концепту. Такий підхід спирається на практику традиційної та прототипової семантики й концептуального аналізу, а також на розуміння концептуальних ознак як конститутивних елементів концептів.
7. Як свідчать результати нашого аналізу,  концепт РУХ включає ознаки двох типів: спостережні та ментальні. Спостережні ознаки концепту мають узагальнений характер. Таких ознак п'ять: спосіб руху, траєкторія руху, суб’єкт руху, засіб руху, предмет руху. Ментальних ознак концепт РУХ має значно більше.
8. Відсутність ознаки в експлікаціях концепту не означає, що ця ознака взагалі не властива концепту: вона може бути виражена менш яскраво. До експлікацій увійшли найяскравіше виражені, найвагоміші КО. Набір ознак, виведений в експлікації концепту, становить його ядро. Ці сильніші КО доповнюють слабші ознаки, які не мають безпосереднього вираження засобами мовної системи. Найближчу периферію складають ознаки, які закладені в мовному матеріалі імпліцитно.
9. Концепт РУХ представляється у плані вираження цілою низкою мовних реалізацій, які утворюють відповідну лексико-семантичну і когнітивну структури. Останні реалізуються за допомогою ментальної моделі фрейма як ієрархічно впорядкованої репрезентації певної ситуації довкілля, що представляє концепт РУХ.
10. Фразеологічні та лексичні одиниці, які вербалізують концепт РУХ у вигляді субфреймів, об’єднуються загальною фреймовою моделлю -  предметний субфрейм: хтось (актант) існує у просторі (там), у певних часових рамках (тоді), має певні якості (такий); акціональний субфрейм: хтось або щось діє, діє за допомогою (інструмента), діє у напрямку реципієнта, діє для чи через (цілі, причини), діє для (результату); посесивний субфрейм: хтось володіє чимось; таксономічний субфрейм: щось (вид) є чимсь (роль); компаративний субфрейм: щось є подібне до чогось іншого.  Крім того, у такому фреймі представлені семантичні маркери, які відповідають конкретній номінативній одиниці.
11. Концептуальна метафора є основним із способів образного моделювання та відображення дійсності, яка визначає дві поняттєві сфери (сферу джерела метафоричної категоризації та сферу цілі). Номінації, що виражають семантику РУХУ у первинному значенні (сфера джерела) характеризують початок/кінець, кількісні, якісні та часові властивості руху. Поняттєва сфера цілі містить специфічні для англійської мови метафоричні перенесення, які відносяться до різних сфер референції.
12. У межах концепту РУХ виділяються базові ситуації, які представлені фреймовими структурами - 1) ситуація ПОЧАТОК РУХУ; 2) ситуація РУХУ; 3) ситуація ДОСЯГАННЯ МЕТИ. Кожна з представлених ситуацій моделюється на основі субфреймів, які мають свої модифікації. У центрі кожного субфрейму лежить лексема, а на її периферії - ментальні кореляти. В межах субфреймів виокремлюються субконцепти та їх профілі, з якими корелює концепт РУХ.


Список використаних джерел
1.    Апресян   Ю. Д.   Отечественная  теоретическая   семантика   в конце  XX столетия  // ИАН С ЛЯ.-  1999.- Т.  58.- № 4.- С. 39 53.
2.    Арутюнова Н. Д. От образа к знаку // Мышление. Когнитивные науки. Искусственный интеллект. — М.: Центр совет, филос.  (методол.)  семинаров  при  Президиуме  АН СССР, 1988. - С. 147-162.
3.    Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. - М.: Наука, 1988. -341с.
4.    Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / Под ред. B.П.Нерознака. - М.: Academia, 1997. - С. 267-279.
5.    Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996.- 104 с,
6.    Бартминский Е., Небжеговска С. Когнитивное определение, профилирование понятий и субъектная интерпретация мира // Когнитивная лингвистика конца XX в. -  Минск, 1997. - Ч. 1. - C. 4-8.
7.    Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2001. - 123 с.
8.    Брагина Н. Г. Фрагмент лингвокультурологического лексикона (базовые понятия) // Фразеология в контексте культуры. - М.: Языки русской культуры, 1999.- С. 131-138.
9.    Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. - М.: Языки славянской культуры, 2001. - 288 с.
10.    Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ.; отв. ред. М.А. Кронгауз; вступ. ст. Е.В.Падучевой. - М.: Русские словари, 1997. - 416 с.
11.    Витгенштейн Л. Философские работы.—Ч.--І- / Пер. е- нем-.--М.: Гнозис, 1994.-346 с.
12.    Демьянков В.З. Теория прототипов в семантике и прагматике языка // Структуры представления знаний в яз. - М.: ИНИОН РАН, 1994.- С. 32-86.
13.    Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца XX века: Сб. ст.- М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995- С. 239-320.
14.    Жаботинская С.А.  Когнитивная   лингвистика:    принципы концептуального моделирования // Лінгв. студії - Черкаси. 1997. - Вип. 2.- С. 3-11.
15.    Ирисханова О.К. О теории концептуальной интеграции // ИАН С ЛЯ.- 2001.- Т. 60.- № 3.- С. 44-49.
16.    Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волгоград: Перемена, 2002. - 477 с.
17.    Кравченко А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. - Иркутск, 2001. - 261 с.
18.    Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. - М.: Изд-во МГУ, 1997. -245 с.
19.    Кубрякова Е.С. Язык и знание. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 271 с.
20.    Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в   зарубежной   лингвистике. -   Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. - М.: Прогресс, 1988. - С. 12-51.
21.    Логический анализ языка: Знание и мнение. - М.:  Наука, 1988. -175 с.
22.    Логический анализ языка. Культурные концепты. - М.: Наука, 1991. - 234 с.
23.    Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. - Киев: Знання, 2004. - 326 с.
24.    Мартинюк А.П.  Метафора у структурі значення англомовних вторинних номінацій чоловічої та жіночої референції // Нова філологія: Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - № 27 .- С 36-41.
25.    Никитин  М.В.  Курс  лингвистической  семантики. - СПб.: Науч. центр проблем диалога, 1996.- 760 с.
26.    Никитина С.Е. О концептуальном анализе в народной культуре // Логический анализ языка. Культурные концепты. - М.: Наука, 1991.- С. 117-123.
27.    Плунгян В.А. О (бес)конечности языка // Типология и теория языка: От описания к объяснению: К 60-летию А.Е. Кибрика. - М., 1999. - С. 50-56.
28.    Полюжин М.М. Про теоретичні засади когнітивного підходу до дискурсивного аналізу //Studia Germanica et Romanica. - Донецьк: ДонНУ, 2004. - Т. 1., № 3. - С. 32-42.
29.   
30.    Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. - Воронеж: Воронеж. ГУ, 2000.- 30 с.
31.    Потапенко    C.I.     Мовна    особистість    у    просторі    медійного    дискурсу    (досвід лінгвокогнітивного аналізу). - К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. - 360 с
32.    Радзієвська Т. В. Концепт шляху в українській мові: поєднання ідей простору і руху // Мовознавство. - 1997. - № 4 - 5. - С. 17-26.
33.    Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. - М.: Русские словари, 2000.— 416 с.
34.    Рябцева Н. К. «Вопрос»: прототипическое значение концепта // Логический анализ языка. Культурные концепты. - М.: Наука, 1991.-С. 72-77.
35.    Савенкова Л.Б. Языковое воплощение концепта // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста: Материалы международного симпозиума. Волгоград, 22-24 мая 2003.: В 2-х частях. - Волгоград: Перемена, 2003. - Ч. 1.- С. 258-264.
36.    Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология.- К.: Изд-во укр. фитосоциолог. центра, 2000.- 248 с.
37.    Селіванова О.О. Теоретичні засади й дослідницькі можливості концептуального аналізу //Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - № 27. - С 49-56.
38.    Сёмкина Н.А.  Концепты и их связи в тексте // Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования. - Рязань: РГПУ им. С.А. Есенина, 2002.-С. 106-114.
39.    Старко В. Ф. Аналіз концепту ГРА на матеріалі українських і російських фразеологізмів // Лінгв. дослідж.- Вип. 7.- X.: ХДПУ, 2001.-С 71-76.
40.    Старко В.Ф. Концепт SPIEL в німецькій мові //Система і структура східнослов'ян.  мов:  Сучасні тенденції розвитку слов'янських мов: Зб. наук, пр. - К.: Т-во «Знання» України, 2003-С 313-318.
41.    Старко  В. Ф.  Концепт-ситуативні  вирази як матеріал для концептуального аналізу (на прикладі концепту GAME) // Наук   спадщина проф. С. В. Семчинського і сучасна філол.: Зб. наук, пр.: У 2 ч. / Упоряд. В. Ф. Чемес - К.: Вид. полігр. центр, 2001.- Ч. 2.- С 436-443.
42.    Bartminski   J.   Zaiozenia   teoretyczne   sfownika   //   Slownik ludowych stereotypow jezykowych. Zeszyt probny.- Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1980.- S. 7-36.
43.    Clausner Т.С., Croft W. Domains and image schemas // Cognitive linguistics. - 1999. - Vol. 10, №1.-P. 1-31.
44.    Croft W., Cruse D.A. Cognitive Linguistics. - Cambridge: Cambridge University Press, 2004. -356 p.
45.    Fillmore Ch. J. Frame semantics // Linguistics in the morning calm: Selected papers from the SICOL. - Seoul: Hanshin, 1982. -P. Ill - 138.
46.    Grochowski M. Obiekty, cele і metody defmiowania a rodzaje defmicji. Zarys problematyki // О definicjach і definiowaniu,-Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1993.- S. 35-45.
47.    Jackendoff R. S. Semantics and cognition.- Massachusets: MIT Press, 1990-234 p.
48.    Jackendoff R.   What is a concept? // Frames, Fields, and Contrasts. New Essays in Semantics and Lexical Organization. - Hillsdale, 1992. - 154 p.
49.    Lakoff G.,  Johnson  M.   Metaphors  We  Live  by. -  Chicago, London: The University of Chicago Press, 1980. - 242 p.
50.    Lakoff G. Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. - Chicago, L.: The University of Chicago Press, 1987. - 750 p.
51.    Langacker R. W. Cognitive Grammar // The Encyclopedia of Language and Linguistics.- Oxford, New York, Seoul, Tokyo: Pergamon Press, 1994.- Vol. 2.- P. 590-593.
52.    Langacker R.W. Foundations of cognitive grammar: hi 2 Vol. - Stanford: Stanford University Press, 1987. - Vol. I: Theoretical Prerequisites. - P. 50 - 161.
53.    Langacker R.W. Grammar and conceptualization. - Berlin, N.Y.: Mouton de Gruyter, 2000. - p. 30-53.
54.    Wierzbicka A. Lexicography and conceptual analyses. -Ann Arbor, MI: Karoma, 1985. - 368 p.
55.    Wierzbicka  A.   Semantic  Primes  and  Universals.- Oxford: Oxford University Press, 1996.- 500 p.

Лексикографічні джерела
1.    Англо-український словник: У 2 т.- Близько 120 000 слів / Уклад. М. І. Балла.- К.: Освіта, 1996.-Т. 1.-752 с.
2.    Англо-український словник: У 2 т.- Близько 120 000 слів / Уклад М. І. Балла.- К.: Освіта, 1996,-Т. 2.- 712 с.
3.    Англо-український    фразеологічний    словник  /Уклад. К. Т. Баранцев.-К.: Рад. шк, 1969.- 1052 с
4.    Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – 1422 p.
5.    Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases / R.A. Dutch. – New York: Penguin Books, 1978. – 712 p.
6.    The Concise Oxford Dictionary of Current English / Edited by R.E. Allen. – Oxford: Clarendon Press, 1990. – 1452 p.
7.    Webster’s New World Dictionary and Thesaurus. – CD-ROM. – Version 2.0. – Macmillan Publishers, 1998. – 1249 p.
Список джерел ілюстративного матеріалу

1.    Baldwin J. Giovanni’s Room. – London: Penguin Books, 1990. – 159 p.
2.    Blickle K. North Sea Mistress. Romance and Revolution in Modern-day Scotland. – N.Y.: Doubleday and Company, Inc., 1977. – 252 p.
3.    Caldwell E. The Bastard and Poor Fool. – London: New English Library, 1983. – 191 p.
4.    Cheever J. Selected Short Stories. – Moscow: Progress Publishers, 1980. – 343 p.
5.    Craven S. Moon of Aphrodite. – Toronto, London, Los Angeles, Amsterdam, Sydney, Hamburg, Paris, Stockholm, Athens, Tokyo: Harlequin Books, 1981. –   187 p.
6.    Fowles J. The Ebony Tower. Eliduc. The Enigma. – Moscow: Progress Publishers, 1980. – 248 p.
7.    Green G. Doctor Fisher of Geneva or The Bomb Party. – London:  Penguin Books, 1980. – 144 p.
8.    Greenwood W. Love on the Dole. – London: Guild Books, 1952. – 192 p.   
9.    Koen K. Through a Glass Darkly. – London: Guild Publishing, 1986. – 784 p.                        
10.    MacGregor M. Winter at Whitecliffs. – Toronto, New York, London, Amsterdam, Paris, Sydney, Hamburg, Stockholm, Athens, Tokyo, Milan: Harlequin Books, 1987. – 187 p.
11.    Monsarrat N. The Pillow Fight. – London, Sydney and Toronto: White Lion Publishers Limited, 1977. – 348 p.
12.    Pascal F. Sweet Valley University. Anything for Love. – Toronto, New York, London, Sydney, Auckland: Bantam Books, 1995. – 232 p.
13.    Walker E. The Court. – London: Headline, 1990. – 602 p.
14.    Waugh E. Prose. Memoirs. Essays. – Moscow: Progress Publishers, 1980. – 445 p.
15.    Waugh E. The Loved One. – London: Penguin Books, 1961. – 127 p.
16.    Wyndham J. Trouble with Lichen. – London: Penguin Books, 1984. – 204 p.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038