>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Державне регулювання підприємницької діяльності. Економічні функції податківЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 85.88 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.62/8Середня оцінка: 4.62План
Вступ
1. Необхідність та економічна сутність регулювання підприємництва.
2. Джерела та методи регулювання підприємницької діяльності:
2.1  Основні джерела правового регулювання підприємницької діяльності;
2.2   Основні методи державного регулювання підприємницької діяльності;
3. Податкове регулювання підприємництва в Україні.
3.1 Оподаткування підприємств малого бізнесу;
3.2 Проблеми та перспективи розвитку оподаткування малих підприємств;
4. Перспективи розвитку підприємництва в ринкових умовах.
Висновок
Список використаної літератури

ВИСНОВОК

Отже, державне регулювання підприємництва – це вплив держави на діяльність підприємницьких структур із метою сприяння та забезпечення нормальних умов їх функціонування.
Для здійснення ефективного державного регулювання підприємництва необхідні відповідні механізми. Механізми державного регулювання підприємництва – це система заходів, розроблених державою, з урахуванням вимог ринку та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності. До цієї системи входять правовий і фінансовий механізми, механізми стимулювання, підтримки, сприяння, контролю; форми та методи реалізації державного регулювання, державні органи та фонди, покликані займатися діяльністю суб'єктів підприємництва.
Державне регулювання здійснюється за допомогою системи норм та заходів, які регламентують поведінку суб'єктів підприємницької діяльності, як використовуючи адміністративні методи впливу (закони, укази, накази, постанови, інструкції, положення тощо), так і через систему економічних методів та регуляторів (податки, ціни, банківські проценти, пільги, санкції та ін.). Державне регулювання підприємництва має свої функції, інструменти (методи) та відповідні органи.
Основні функції державного регулювання підприємництва такі: підтримка пропорційності виробництва та споживання, анти-циклічне регулювання; підтримка та розвиток конкуренції, антимонопольні заходи; перерозподіл доходів та соціальний захист підприємців і споживачів.
До інструментів, або методів державного регулювання підприємництва, належать: податково-бюджетна система (фіскальна); цінове регулювання;


кредитно-грошове регулювання; зовнішньоекономічне регулювання (митні збори, ліцензії, квоти).
Органами державного регулювання підприємництва є центральні органи виконавчої влади, а також місцеві органи виконавчої влади та органів самоврядування, які реалізують державну політику щодо регулювання, підтримки та розвитку підприємництва. Зокрема, основним центральним органом влади стосовно здійснення державного регулювання і підтримки підприємництва та ліцензування підприємницької діяльності є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Існують й інші центральні органи влади, які здійснюють державне регулювання підприємництва, зокрема функції координатора макроекономічної політики держави в Україні виконує Міністерство економіки України, функції контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, захисту суб'єктів підприємництва й споживачів від його порушень – Антимонопольний комітет України тощо.
За засобами впливу механізми регулювання підприємництва можуть бути прямими, тобто такими, що здійснюються за допомогою прийняття Верховною Радою України законодавчих актів, на яких ґрунтуються дії виконавчої влади, та непрямими, котрі ґрунтуються на використанні різних економічних, фінансових важелів (цін, податків, кредитів, відсотків, пільг тощо).
Органи державного управління будують свої відносини з підприємцями, використовуючи податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і процентів за державними кредитами;  податкові пільги, ціни і правила ціноутворення, цільові дотації; валютний курс; розміри економічних санкцій; державне мито і систему резервів, ліцензій, концесії, лізинг, соціальні, економічні та інші норми і нормативи; науково-технічні, економічні та соціальні загальнодержавні й регіональні програми; договори на виконання робіт і постачань для державних потреб.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.    Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.
2.    Верхан П.Х. Підприємець:  його економічна функція та суспільно-політична відповідальність. – К.: ЮРІНКОМ, 1994. – 60 с.
3.    Верховода Л. Підприємництво. Нові форми господарювання // Економіка України. – 1992. – № 10. – С. 23–27.
4.    Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації до ринкових форм господарювання. – К.: Знання, 1996. – 36 с.
5.    Гриценко А., Соболев В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова // Економіка України. – 1998. – № 4. – С. 35–44.
6.    Діденко MM. Підприємництво в Україні. – К.: УкрІНТЕІ, 1995. – 90с.
7.    Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. В. Лукашевича и др. – СПб., 1992. – 496 с.
8.    Долішний М.І., Козоріз MA., Мікловда В.П., Даниленко А.С. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і перспективи розвитку. – Ужгород: Карпати, 1997. – 363 с.
9.    Друкер ТІ. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. з англ. B.C. Гуля. – К.: Україна, 1994. – 319 с.
10.    Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес: Учебник / Под ред. Ю.М. Осипова. – М.: БЕК, 1996. – 476 с.
11.    Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
12.    Сизоненко В. О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.

13.    Про підприємництво: Закон України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України – 2000 – №8 с.46-56.
14.    Про підприємства в Україні: Закон України / Бюлетень законодавства і юридичної практики України – 2001 – №7, с.18-49.
15.    Айсберг В.А. Предпринимательство и риск М.: Экономика, 1992.
16.    Економіка виробничого підприємництва: Навчальний посібник / Й.М. Петрович, І.О. Будінцева, І.Г.Устінова та ін. за ред. Й.М. Петровича – 3-тє видання К.: Товариство “Знання”, КОО, – 2002 – 405 с.
17.    Економіка підприємства: Навчальний посібник / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М. П.Нахаба та ін. за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання – Прес, 2001 – 35 с.
18.    Економіка підприємства: Підручник за ред. С.Ф. По кропивного – Вид 2-ге, перероб та до. – К.: КНЕУ, 2000 – 528 с.
19.    Правовые основы и регулирование деятельности предприятия – 2001 – №3 – с.11-29.
20.    Романов А.М., Лукашевич И.Я. Оценка коммерческой деятельности предпринимательства. – М.: Финансы и статистика, 1993 – 96 с.
21.   

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038