>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Лексико-стилістичні засоби вираження імліцитної інформації в художньому текстіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 94.78 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5
ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ СТИЛІСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ.....................7
1.1 СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ..............................................7
1.1.1 СТАТУС ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ У СИСТЕМІ МОВИ.....................................8
1.1.2 КАТЕГОРІАЛЬНІ ОЗНАКИ ТЕКСТІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................9
1.2 РОЛЬ ІНФОРМАТИВНОСТІ В РОЗКРИТТІ ЗМІСТУ  ТА ІДЕЇ...................................16
1.3 ФУНКЦІОНУВАННЯ СТИЛІСТИЧНО-ЗАБАРВЛЕНОЇ  ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНЬОМУ  ТЕКСТІ………………………………….……………………………...………......21
1.4 ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЯК МАРКЕРИ ІМПЛІКАЦІЇ...............................25
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ..............................31
2.1 ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ..............................................................................................................31
 2.1.1 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРМІНІВ У ХУДОЖНЬОМУ  ТЕКСТІ..........................................................................................32
 2.1.2 ПРАГМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЛЕНГІЗМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ……………………………………………………………………………..34
 2.1.3 МОВНІ ВІДХИЛЕННЯ ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ РОЗМОВНОГО ВАРІАНТА............37
2.1.4 ПРАГМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТВОРІ…………………………………………………...………………………….42
2.2 ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФІГУР ЗАМІЩЕННЯ ТА КОМБІНАЦІЇ .........45
 2.2.1 СЕМАНТИЧНА РОЛЬ ФІГУР ЗАМІЩЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ..........45
 2.2.2 ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ФІГУР ПРОТИСТАВЛЕННЯ ТА НЕРІВНОСТІ..........................................................................................................54
ВИСНОВКИ.......................................................................................................59
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ....................................................62

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Арнольд И.В. Стилистика современного английского язика. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
2.    Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 576 с.
3.    Баранцев К.Т. Курс лексикологии современного английского языка. – К.: Радянська школа, 1955. – 269 с.
4.    Блэк М. Метафора // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 153-172.
5.    Богин Г.И. Методологическое пособие по интерпретации художественного текста (для занимающихся иностранной филологией). – Тверь: ТвГУ, 2000. – 198 с.
6.    Вукулова В. Особености восприятия подтекстной информации // Наукові записки Вінницького ДПУ ім. Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. Видавництво ВДПУ ім. Коцюбинського, 2002. – Вип. 4. – С. 142-146.
7.    Глазунова О. И. Логика метафорических преобразований. – СПб.: СпбГУ, 2000. – 190 с.
8.    Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 172-193
9.    Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. – М.: Высшая школа, 1977. – 332 с.
10.    Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического иследования. – М.: Наука, 1981. – 140 с.
11.    Гороть І.Є. Лексикологія сучасної англійської мови. – К.: Либідь, 1996. – 128 с.
12.    Єфімов Л.П., Ясинецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 204 с.
13.    Загнітко А.П. Імплікація як тип мовленнєвої комунікації // Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть. Материалы конференции. –  Ялта: Изд-во Таврического нац. ун- та, 2001. – С.84-85.
14.    Ильева Е.А. К проблеме иследования имплицитной информации художественного текста // Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть. Материалы конференции. –  Ялта: Изд-во Таврического нац. ун- та, 2001. –  С. 92-94.
15.    Каменская О.А. Текст и комуникация. – М.: Высшая школа, 1990. – 152с.
16.    Корольова А.В. Принципи виділення інтимізованих текстів та формування в них комплексу інформації. Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових статей. – К.: ВЦ КНЛУ, 2001.  – Вип.7. – С.131-135.
17.    Кресан Е.Я. Функции композитов по обьективации текстовой категории адресантности/адресатности // Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть. Материалы конференции. –  Ялта: Изд-во Таврического нац. ун- та, 2001. – С.134-136.
18.    Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения // Текст. Структура и семантика. – Т.1. – М., 2001. – С.72-81
19.    Кузнєцова Л.А., Байбакова І.М. Реалізація категорій тексту в мікро-, макро- і надтекстах // Іноземна філологія. – Львів: Видавництво при ЛДУ, 1989. – Вип.96. – С.82-86.
20.    Кусько К.Я. Лінгвістика тексту і її когнітивний потенціал // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: ЛНУ, 1999. – Вип.111. – С.98-102.
21.    Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1988. – 192с.
22.    Лаккофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С.387-415
23.    Лепетюк І.Г. Трансформації мовленнєвих жанрів у структурі художнього тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових статей. – К.: ВЦ КНЛУ, 2001. – Вип. 7 – С.147-151
24.    Литвак С.Я., Приходько А.І. Іронія як мовленнєвий акт з імпліцитною оцінкою // Іноземна філологія. – Львів: В-тво при ЛДУ, 1991. – Вип.102. – С.78-80.
25.    Лотоцька К.Я. Хронотоп як емоційно-формувальна категорія змістової та образної структури художнього тексту // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: ЛНУ, 1999. – Вип.111.– С.127-131.
26.    Мацюцька Т.П. Поняття іронії і засоби її вираження на вербальному рівні // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових статей. – К.: ВЦ КНЛУ, 2001. – Вип.7. – С.178-186.
27.    Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. – К.: Высшая школа, 1991. – 272 с.
28.    Островська О.М. Категорії модальності та оцінки в англомовному художньому тексті // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: ЛНУ, 1999. – Вип.111. – С. 185-189.
29.    Пелевина  Н.Ф.   Стилистический  анализ  художественного  текста.  –   Л.: Просвещение, 1980. – 274 с.
30.    Плаксієнко О.М. Способи вираження категорії модальності в структурі художнього тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових статей. – К.: ВЦ КНЛУ, 2002. – Вип.8. – С. 265-267
31.    Потятиник У.О. Соціолінгвістичні та стилістичні аспекти функціонування американського сленгу // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: ЛНУ, 1999. – Вип.111.– С.109-114.
32.    Рибачок С.М. Когезія і когерентність в англомовному науковому тексті // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: ЛНУ, 1999. – Вип.111. – С. 156-161.
33.    Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка. – М.: Издательство “Астрель”, 2000. – 224 с.
34.    Смущинська І.В. Інтертекстуальна модальність в структурі художнього тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових статей. – К.: ВЦ КНЛУ, 2002. – Вип. 8. – С. 316-319.
35.    Смущинська І.В. Теоретичні засади дослідження текстової категорії модальності у ракурсі теорії мовленнєвої діяльності // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових статей. – К.: ВЦ КНЛУ, 2001. – Вип. 7. – С. 230-237.
36.    Соколовська С.Ф. Взаємообумовленість текстових категорій зв’язності та дискретності // Актуальні  проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Збірник наукових праць РДГУ. – Вип. 10. – Рівне: РДГУ, 2002. – С.133-139.
37.    Соловъева З.В. Некоторые особенности использования научной терминологии как структурного элемента метафоры // Функциональные стили и преподавание иностранных языков. Сборник научных статей. – М.: Наука, 1989 – С. 223-232.
38.    Співак В.Л. Реалізація імпліцитної інформації в закінченому тексті // Іноземна філологія. – Львів: Вища школа, 1982. – Вип. 67. – С. 26-28.
39.    Фоменко Ю.В. Человек, слово и контекст // Концепция человека в современной философской и психологической мысли. – Новосибирск: НГУ, 2001. – С. 164-168
40.    Шкаровецька А. Стилістичні маркери імплікації // Науковий вісник ВДУ. – Луцьк: ВДУ,1998. – С. 118-120.
41.    Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 682 с.
42.    Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 1600 p.
43.    Soloshenko O.D., Zavhorodniev Yu. A. Lecture Notes on English Lexicology. – Lviv: Євросвіт, 1998. – 87 р.
44.    Steinbeck J. The grapes of Wrath. – London: Heinemann, 1976. – 400 p.
45.    Verdonk P. Oxford Introduction to Language Study. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 136 p.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038