>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Українська притча XX століття еволюція, традиція, новаторствоЦіна: 0 грн
Додана: 29.04.2011

Розмір файлу: 93.17 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст

Вступ...............................................................................................................3
Розділ 1. Дефініція терміна притчі, її характеристика та
історичний розвиток......................................................................................7
1.1. Генеза притчі як найдавнішого літературного жанру…………………….……………………………………………7
1.2. Притча і байка – спільне і відмінне ……………………………13
1.3. Зародження жанру притчі в українській літературі …………. 16
Розділ 2. Притча та її модифікації в українській літературі  20 ст….. .....22
2.1.  Еволюція жанру притчі у 20 столітті........................…...…… ..22
2.2. Становлення жанру історичної притчі в українській
літературі ……………………………………………………………..29
2.3. Велика притчева проза як результат синтезу жанру................. 38
 2.4. Притча як «вбудований» елемент у структурі великої
 прози .....................................................................................................50
 2.5. Поетична притча............................................................................54
Розділ 3. Притчевість як нова якість літератури……………………….….61
 3.1. Поняття притчевості в українському літературознавстві……..61
 3.2. Химерний стиль в українській літературі: історія становлення……………………...........................................................63
 3.3. Жанр химерного роману в українському письменстві..............71
Висновок..........................................................................................................81
Список використаної літератури...................................................................86
Список використаної літератури

1.    Аверинцев С.С. Древнееврейская литература // История всемирной литературы. В 9 т. Т.1. - М.: Наука, 1983. – С. 271-302.
2.    Аверинцев С.С. Притча // Литературный Энциклопедический Словарь / Под ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. – М., 1987. – С. 305.
3.    Аверинцев С.С Притча // Краткая литературная энциклопедия. – В 9 т. – т. 6. – М.: Наука, 1971. – С. 19-20.
4.    Ариас Х. Пауло Коэльо: исповедь паломника. – К.-М.-С.-П.: София, 2003. – 284 с.
5.    Бажан М.П. Твори в 4-х т. Т. 1: Поезії та поеми 1923-1983 / Передм.    Л. Новиченка. – К.: Дніпро, 1985. – 637 с.
6.    Бажан М.П.Політ крізь бурю: Вибрані твори/ Вступ. слово І.М. Дзюби. – К.: Криниця, 2002. – 608 с.
7.    Байка і притча в українській літературі ХІХ – ХХ в. / Вибір, стаття і примітки М.Зерова. – Харків: Київ, 1931. – с. 5-15.
8.    Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступ. Г.Косикова. –   М.: Прогресс, 1989. –  616 с.
9.    Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Художественная литература, 1975. – 502 с.
10.     Берегуляк А. Магічний реалізм та літературний міф – зцілення чи панацея у постколоніальному контексті? // Сучасність. – 1993. - № 3. – С.67-75.
11.    Библейская энциклопедия // М.: ТЕРРА, 1991. – 902 с.
12.     Білоус І. Марія – княгиня Рівненська (Несвицька). Драма-притча. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 124 с.
13.     Бондаренко Ю. Жанрова своєрідність повістей – «Історій» А. Дімарова // Слово і час. – 2002. - № 5. – С. 9 - 12.
14.     Бочаров А.Г. Притча – миф – парабола // Чем жива литература? Современность и литературный процесс. – М.: Сов. писатель, 1986. - 300с.
15.     Веремчук Ю.В. Притчевість та асоціативність у поетиці п’єси- притчі // Вісник Житомирського педагогічного університету. -  2004. – № 15. –
     С. 179-188.
16.     Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 2008. -  648 с.
17.     Веселовская Н.Б. Дидактичекая литература // КЛЭ: В 9 т. – Т.2. –
      774 с.
18.     Галич О.А. Назарець В.М. Васильєв Є.М. Загальне літературознавство: Навч. посібник для вузів. – Рівне, 1997. – 514 с.
19.     Гегель Г.В.Ф. Эстетика. – М., 1969. - Т. 2. – С. 100 – 101.
20.     Грушевський М.С. Історія української літератури: В 5 т. 9 кн. - К.: Наук.думка, 1993. – 392 с.
21.     Гурбанська А. «Не заплющуй, господи, очі...» (повість А. Дімарова «Тридцяті...») // Слово і час. – 2004. – № 8. – С. 23 – 29.
22.    Дончик В. Національна історія як духовне опертя української літератури // Слово і час. – 1997. –  № 9. – С. 6-9.
23.     Дончик В. Неосвоєне багатство // Дніпро. – 1981. – № 8. – С. 117-130.
24.     Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т.ТТ. 1-2. – К.: Наук. думка, 1970. – 114 с.
25.     Дрозд В. Вибрані твори: У 2 т. – К.: Рад. письменник, 1989.– Т. 2: Повісті, романи. – 552 с.
26.     Еко У. Заметки на полях «Имени розы» // Иностр. Література. – 1988. – №10. – С. 88-104.
27.     Затонский Д.В. Искусство романа и ХХ век.. – М.:Художественная литература, 1973. – 601 с.
28.     Іваничук Р. Вогненні стовпи. Романний триптих. – Л.: Літопис, 2002. – 432 с.
29.     Ільницький М.М. Безперервність руху. Літературно-критичні статті. –  К.: Рад. письменник, 1983. – 231 с.
30.     Ільницький М.М. Від епічності до … епічності // Дніпро. – 1980. - №12. –С. 137-147.
31.     Ільницький М.М. Дмитро Павличко: Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1985. – 189 с.
32.     Ільницький М.М. Із західної перспективи // Кур’єр Кривбасу. – 1999. –
      № 1. – С. 164-173.
33.     Ільницький М. Містерія Йорданської ночі // Дзвін. – 2004. – №5-6. –
      С. 136-141.
34.    Ільницький М.М. На спокій права не дано. Поезія Бориса Олійника.—
 К., 1980. – 112 с.
35.     Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. Кн. 2. Ч. 2: 1960 – 1990-ті роки: Навч. посібник / За ред. Дончика В.Г. – К.: Либідь, 1995. – 512 с.
36.     Клим’юк Ю. Про естетичну природу притчі // Слово і час. – К.: Наукова думка, 1993. - № 5. – С. 28-31.
37.     Колодій О. Притчевість дилогії В.Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини» // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 1998. – Вип. ІІ. – С. 106-118.
38.     Костенко Л. Геній в умовах заблокованої культури // Літ. Україна. – 1991. – 26 вересня. – С. 1-3.
39.     Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів. – К.: Україна, 1995. – 429 с.
40.     Кравченко А.Є. «Химерний» роман і фольклор // Радянське літературознавство. – 1982. - № 4. – С. 57-62.
41.     Кравченко А.Є. Художня умовність в українській радянській прозі. – К.: Наукова думка, 1988. – 126 с.
42.     Кравченко І. Художній стиль Віктора Міняйла: народництво чи народність // Київ. – 2001. - № 3-4. – С. 134-138.
43.     Лановик М.Б. Лановик З.Б. Українська усна народна творчість: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 591с.
44.     Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.
45.     Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.
46.     Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Под ред. А.Н.Николюкина. – М.: Интелвак, 2001. – 799 с.
47.     Майдаченко П. «Химородність» творів В. Дрозда // Комічне в сучасній українській прозі. – К.: Дніпро, 1991. – С. 38-84.
48.     Моринець В.П. Борис Олійник: Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1987. –  187 с.
49.     Наєнко М.К. Історія українського літературознавства. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 359 с.
50.     Наєнко М.К. Романтичний епос. — К.: Наукова думка, 1988. — 312 с.
51.     Наливайко Д. Міфологія і сучасна література // Всесвіт. – 1980. – № 2. – С.170–172; № 3. – С.166-175.
52.     Островська (Кохан Г.О.). Від притчі до параболи // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000.- № 10. - С. 6-9.
53.     Олійник Б. Вибрані твори: В 2 т.— К.: Наукова думка, 1985. –  345 с.
54.     Павличко Д. Пелюстки і леза: Вибрані поезії. – К.: Дніпро, 1964. – 347 с.
55.     Павличко Д.В. Ялівець: Поезії / Упоряд. і передм. Р. М. Лубківського. – К.: Веселка, 2004. – 399 с.
56.     Павлишин М. «Дім на горі» Валерія Шевчука // Сучасність, 1987. –  № 11. – С. 33-35.
57.     Панченко В. Реальність розмаїття // Дніпро. – 1981. - № 6. – С. 137-143.
58.     Пивоварська А. Дім на горі. Розмова з Валерієм Шевчуком // Сучасність. – 1992. № 3. – С.54-59.
59.     Погрібний А. Сучасний стиль: вдумливість пошуку й підступність моди // Вітчизна. – 1984. - № 12. – С. 147.
60.     Покальчук Ю. Сучасна латиноамериканська проза. – Київ, 1978. – 277 с.
61.     Потебня А.А. Эстетика и поетика. - М.: Просвещение, 1976. – 614 с.
62.     Притча // Энциклопедический Словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз. И.А. Ефрон. – СПб., 1898. – Т. 49. – С. 266.
63.     Притча як фольклорний і літературний жанр // «Етнос. Культура. Нація». - Дрогобич, 1999. – С. 178-182.
64.     Рябчук М. Те, що вивищує людину// Україна. – 1984. - № 45. – С.11.
65.     Семків Р. Іронічна структура: типи іронії в художній літературі. – К.: ВД «КМ Академія», 2004. – 135 с.
66.     Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2т. – К.: Наукова думка, 1973. – т. 1. – 532 с.
67.     Сліпушко Оксана. Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9-ти т. — К.: Рось, 2001. — Том 1. — С. 397-407.
68.     Словник літературознавчих термінів. – К.: Наукова думка, 1997. –
  572 с.
69.     Смертін В.С. Короткий словник літературознавчих термінів. – Тернопіль: Амбер, 1997. – 80 с.
70.     Современный словарь-справочник по литературе. – М.: Олимп: Издательство АСТ, 1999. – 704 с.
71.     Сучасний український роман у контексті світової літератури. «Круглий стіл» «Вітчизни» // Вітчизна. – 1981. - №10. – С. 146-164.
72.     Тарнашинська Л. Художня галактика Валерія Шевчука: Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури. – К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2001. – 224 с.
73.     Тарнашинська Л. Свобода вибору – єдина форма самореалізації в абсурдному світі (Проза В. Шевчука як віддзеркалення екзистенціалізму) // Слово і час. – 1992. - № 7. – С. 117-127.
74.     Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М.: Просвещение, 1976. – 548 с.
75.     Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. – Пб., 1904 – 1907. – Т. 1. – 621 с.
76.     Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст., кн. 4 // Упор. Яременко В., Федоренко Є., Сліпушко О. – К.: Рось, 1995. – 702 с.
77.     Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 49. – 810 с.
78.     Хализев В. Теория литературы. - М.: Высшая школа, 1997. – 398 с.
79.     Чирков О. С. «Драма-парабола (драма-притча)» // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2004. – С. 157.
80.     Чирков А.С. Эпическая драма (проблемы теории и поэтики). - К.: Высшая школа, 1988. – 160 с.
81.     Шевчук В. Григорій Сковорода - людина, мислитель, митець // Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе. К.: Рад. письменник, 1990. –  С. 209.
82.     Шевчук В. Вибрані твори:  Роман-балада. Оповідання / Передм. М. Жулинського. – К.: Дніпро, 1989. – 526 с.
83.     Шевчук В. Сота відьма // Дерево пам’яті. У 4-х книгах. Кн. 3. – К.: Веселка, 1991. – С. 272-291.
84.     Шевчук Валерій. Стежка в траві/ Передм. Р. Корогодського – Твори в 2 т. – К.: Наукова думка, 1988. – 345 с.
85.     Шевчук Валерій. Три листки за вікном: Роман-триптих / Перед. М.Жулинського. – К.: Рад. письменник, 1986. – 587 с.
86.     Шевчук В. У череві апокаліптичного звіра: Історичні повісті та оповідання. – К.: Український письменник, 1995. – 205 c.
87.     Щербина А.О. Жанри сатири і гумору: Нарис. - К.: Дніпро, 1977. – 135 с.
88.     Штонь Г. Анатолій Дімаров: Літ. портрет. – К.: Рад. письменник, 1987. – 150 с.
89.     Штонь Г. Стиль письма чи стиль мислення // Дніпро, 1981. - № 7. –
С. 138 – 143.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038