>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Романістика Володимира Винниченко проблемно-поетичні особливостіЦіна: 0 грн
Додана: 29.04.2011

Розмір файлу: 109.32 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.4/5Середня оцінка: 3.4ПЛАН

      ВСТУП............................................................................................................3
РОДІЛ 1.Найголовніші проблемно-тематичні аспекти романів   Володимира   Винниченка  .......................................................................8
     РОЗДІЛ  2. Новаторство романістики Володимира Винниченка: .........23
     2.1. Хронотопічна організація роману “Чесність з собою”...................23
     2.2. Особливості художньої мови твору “По-свій”..................................36
2.3. Поетичне наповнення роману “Записки Кирпатого Мефістофеля..47
2.4. Cтруктурні особливості й естетичне значення сюжетобудови твору                                                                      “Поклади золота”…………………………………………………..........…59
2.5. Екзистенційно-антропологічна проблематика роману “Хочу”……67
2.6. Роль позасюжетних елементів у розумінні діалектичної суті роману “Сонячна машина”………………………………...................……………79
      ВИСНОВКИ.................................................................................................91
      СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.............................................95


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Барабаш Ю. Чи варто “гаяти час” на Винниченка?...З критичних нотаток // Київ. – 1991. – №8. –С.120–126.
2.    Бахтин М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. – Санкт–Петербург: Азбука,  2000. – 180 с.
3.    Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – 234 с.
4.    Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М. Литературно–критические стати. – М., 1986. – С. 86–90.
5.    Болюх О.В. Мовна майстерність Володимира Винниченка у зображенні  внутрішнього світу героїв // Культура слова. –1993. –С.20–24.
6.    Бондаренко Ю. “Сонячна машина” В. Винниченка: ідейність проти сенситивності (Застосування філософсько–історичних підходів до вивчення літератури) // Дивослово. – 2007. – №7. – С. 17–23.
7.    Винниченко В.К. Була, є й буде // Літ. Україна. – 1994.–  №8.– С.5.
8.    Винниченко В. Вибрані твори: Оповідання. Повість. Романи./ Передм. А. С. Дем’янівської. – К.: Грамота, 2005. – 450с.
9.    Винниченко В. Вибрані п’єси / Упор.: М. Г. Жулинський, В.А.Бурбела. Авт. вступ. ст. М. Г. Жулинський. – К.: Мистецтво, 1991. – 605 с.
10.     Винниченко В. Золотые россипи (Чекисти в Париже). Перевод с украинского А. Руденко – Десняка. – Минск – Москва, 1991. – 200 с.
11.     Винниченко В. Краса і сила / Упоряд., авт., приміт. Федченко П., авторська передм. І. Дзеверін. – К.: Дніпро, 1989. – 394 с.
12.     Винниченко В. Лист до редакції // Рада. – 1914. –С.27–28.
13.     Винниченко В. Одвертий лист до М. Горького // Дивослово. – 2005. – №7. – С. 24–28.
14.     Винниченко В. Пісня Ізраїля/ Близнята ще зустрінуться. Антологія драматургії української діяспори.— К.; –Лвів, 1997.— С. 53–128.
15.    Винниченко В. Публіцистика. – Нью-Йорк – Київ, 2002. – С. 191-198.
16.    Винниченко В. Сонячна машина: Роман / Післямова Павла Федченка. – К.: Дніпро, 1989. – 619 с.  
17.    Винниченко В. Чесность с собой: Повесть. – М.: Худож. лист., 1991. – 464 с.
18.    Винниченко В. Як писав свої літературні твори Володимир Винниченко // Україна.– 1992.– №10– 11.– С.14– 15
19.     Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За ред. Олександра Галича. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2005. –  488 с.
20.     Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні// Хроніка –200.– 1998.– №2.– С.186– 213
21.     Гнідан О. Д., Дем’янівська Л. С. Володимир Винниченко: Життя. Діяльність. Творчість (Навчальний посібник для студентів-філологів) – К.:Четверта хвиля, 1996. – 256 с.
22.     Гнідан О. Д., Дем’янівська Л. С. Йолкіна Л. В., Гуляк А. Б. Винниченко Володимир; Григоренко Грицько: Штрихи до портретів: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 224 с.
23.     Гундорова Т. Модернізм як еротика нового // Слово і час. – 2000. – № 7. – С. 20– 38.
24.     Гриценко Т. Грані таланту Володимира Винниченка //Диво слово. – 1994. –  №9. –  C. 35– 38.

25.     Грищенко В. Інститут натовпу в оповіданнях Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі. – 2000. –                   № 2. – С. 25.

26.     Гришин-Грищук І. Між двох сил // Слово і час. – 1991. – № 1.– С. 16.
27.     Історія української літератури ХХ століття (1910 – 1930-ті роки): У 2 кн. / За ред. В. Г. Дончика – К.: Либідь, 1993. – Кн. 1. – 784 с.
28.     Історія української літератури ХІХст. (70-90-ті роки): У 2 кн.: Підручник / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем’янівська, С. С. Кіраль та ін.; За ред. О.Д. Гнідан. – К.: Вища школа, 2003. – Кн. 2. –  439 с.
29.     Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Підручник для студентів університетів / За ред О. Д. Гнідан. – К., 2005. –  432 с.
30.     Дзеверін І. Про В. Винниченка та його ранню прозу // Винниченко В. Краса і сила. К., 1989. – С. 10–14.
31.     Дзеркало: Драматична поема Лесі Українки Оргія і роман Володимира Винниченка Хочу/ Упорядник Володимир Панченко. – К. : Факт, 2002. – 320 с.
32.     Естетика    модернізму     в поетиці    новел     В.Винниченка                          //Літературознавчі  студії: Збірник наукових праць. – К., 2001.–               С.33  – 36. 
33.    Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995. – 577 с.
34.     Єфремов С. Під обухом. Більшовики в Києві. – К., 1993. – 173 с.
35.     Жулинський М. Володимир Винниченко // Жулинський М. Із забуття – в безсмертя. – К.: Дніпро, 1990. – С. 23–34.
36.    Жулинський М. Володимир Винниченко (1980-1951)//Літ. Україна–1989.–№48.–С.6–7.
37.     Жулинський М. Щоденник Володимира Винниченка // К., 1990. – № 9. – С. 27–29.
38.     Жулинський М. Голгофа українця В. Винниченка / Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К.: Криниця. 1991. – 350 с.

39.     Зеров М. “Сонячна машина” як літературний твір // Зеров М. Твори в двох томах.— К.: Дніпро, 1990.— Т. 2.— С. 435–457.

40.     Капрійські сюжети: “Італійська” проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка / Упоряд. В. Панченко. –  К.: Факт, 2003. –  496 с.
41.     Качуровський І. Функція краєвиду в прозі Володимира Винниченка // Слово. — №9. — Едмонтон, 1981. – C. 24 – 27.
42.     Кир’янчук Б. М. Романи Івана Франка 90-х років ХІХ ст.: Проблема часу-простору: Автореф. дис. … канд. філол. наук / Український педагогічний університет. – К., 1993. – 24 с.
43.     Клочек Г. Психологія натовпу у творчості В. Винниченка / Українська  мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – №3. – С. 8–11.
44.     Ковальчук О. Натовп на арені історії: актуалізація сили у практиках повсякдення (на матеріалі творів Володимра Винниченка) // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 9–12.
45.     Костюк Г. Володимир Винниченко та його доба. – К., 2002. – С. 32.
46.     Костюк Г. Вступна стаття // Винниченко Володимир. Щоденник. Т.1 (1911–1920). – Едмонтон – Нью–Йорк, 1980. – С. 6 – 32.
47.    Костюк Г. Вступна стаття // Винниченко Володимир. Щоденник. Т.1 (1921–1925). – Едмонтон – Нью–Йорк, 1980. – С. 5 – 28.
48.     Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей // Слово і час. – 1990. – № 7. – С. 16–22.
49.     Костюк Г. У світі ідей і образів. Сучасність. – К., 1983. – С. 32–55.
50.     Кошова І. Панченко В. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок // Дивослово. – 2005. –          №7. – С. 69–70.
 
51.     Крутікова Н. Є. Дослідження і статті різних років. – К.: Стилос, 2003. – 540 с.
52.     Кульчицький С., Солдатенков В. Володимир Винниченко. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2005. – 376 с.
53.     Лащик Є. Винниченкова філософія щастя// Філософська думка. – 1998. – №1. – С. 136– 155.
54.     Лисяк-Рудницький І. Суспільно-політичний світогляд Володимира    Винниченка // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе.— К.: Основи, 1994.— Т. 2.— С. 95–112.
55.     Лист Є. Чикаленка до В. Винниченка від 27 грудня 1907р. // Вежа. – 1997. – № 8–9. – 212 с.
56.    Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 395 с.
57.     Лозицький В. Йому завжди боліла Україна // Рад. Україна. 1990.– №10.– 26с.
58.     Новий довідник: Українська мова та література. – К.: ТОВ “КАЗКА”,2005 – 864с.
59.    Марусин Т. Від французьких Альп до наших чорноземів// Пам’ятки
         України.– 1994.– №1–2.– С.81– 83. 
60.    Особливості  сюжетобудови  повісті  В.  Винниченка “Голота”  //Слово і час. – 1999.  –№.11. – С. 58 – 59
61.     Особливості  сюжетобудови  романів  Володимира Винниченка 1910-х рр. //Сучасний  погляд  на  літературу:  Збірник  наукових праць. –  К., 2000. –Вип. 3. –  С. 74 — 87.
62.     Особливості творчої манери в малій прозі Володимира Винниченка //Формування і діяльність  творчої  особистості.  Матеріали  Міжнародної наукової конференції 28 квітня 1998 р. в                                 м.  Кривому  Розі. Секція І.  Філологія. –  Дніпропетровськ, 1998. –  С. 125 –  137.
63.    Панченко В. Дивний роман (В. Винниченко, С. К. Голіцинська) // Наукові записки Кіровоградського державного ун–ту                               ім. В.Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград,  2000.
 – С. 31- 35.
64.     Панченко В. Володимир Винниченко. Парадокси долі і творчості: Книга розвідок та мандрівок. – К.: Твім–іртер, 2004. – 287 с.
65.     Панченко В. Є. Будинок з химерами. Творчість В. Винниченка 1900-1920 рр. у європейському літературному контексті. – Кіровоград, 1998. – 430 с.
66.     Панченко В. Риси психологічного портрета Володимира Винниченка// Березіль.– 1997.– №111– 2.– С.155– 167.
67.     Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка. – Складотворчий елемент українського модернізму // Дивослово. – 2007.  – №2. – С. 50– 52.
68.     Погорілий Семен. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. – Нью–Йорк, 1981. – 212 с.
69.     Поетика деталі в романах Володимира Винниченка 1910-х років //Українська мова та література.  –  2002. –  № 3. –  С. 22 – 23.
70.     Поетика  деталі  в  новелістиці В. Винниченка //Вісник  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика”. – К.,  2000.  – Вип. 9. – С. 12 – 15 .
71.    Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. – К., 1999. – С. 42–46.
72.     Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и комуникации. – К., 2002. – С. 76– 86.
73.     Сиваченко Г. “Сонячна машина” В.Винниченка і роман-антиутопія ХХ сторіччя // Слово і час.— 1994.— №1. – С. 42–47.
74.      Слабошпицький М. Письменник світового масштабу (Штрихи до портрета Володимира Винниченка). // Українська мова та література в школі. – 1991. – №2–С. – 23 –25.
75.     Солдатенко В., Кульчицький С.Володимир Винниченко. – К. : Видавничий дім Альтернативи, 2005. – 376 с.
76.     Солод Ю. Українська література: конспект. – К.: Козаки, 1996.
– 384 с.
77.     Харкун В. Герой–експерименттор у В. Винниченка // Слово і час. – 1998. – № 11. – С. 62– 66.
78.     Хороб С. Експресіонізм та символізм у новітній українській драмі. (До типологічної характеристики п’єс М. Куліша, В. Винниченка, С. Черкасенка та І. Кочерги в західноєвропейському контексті // Українське літературознавство. –Вип. 61– Львів, 1995. – С. –32– 45.
79.     Шумило Н. Гармонійне і дисгармонійне в українській літературі початку ХХ ст. (Володимир Винниченко і сучасники) // Київська Старовина. — №5. — 1998. – C. 12 – 20.
80.     Шумило Н. Під знаком національної самобутності. – К.: Задруга, 2003. – 354 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038