>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Роль бренду у виведенні торгових марок на ринокЦіна: 0 грн
Додана: 28.04.2011

Розмір файлу: 73.64 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0
ЗМІСТ
ВСТУП 3
Розділ 1 Брендинг як високоефективна технологія завоювання та утримання  споживача 11
1.1 Сутність поняття «брендинг», його переваги  та основні характеристики як одного з видів маркетингової діяльності 11
1.2 Бренд як носій іміджу фірми, його особливості та види 19
1.3 Східний та західний підходи до створення бренду 24
1.4 Моделі створення бренду 28
Розділ 2 Формування бренду як засобу   розкручування нових торгових марок 32
2.1 Основні етапи процесу формування бренду 32
2.2 Брендові стратегії в Україні 36
2.3 Аналіз сформованого бренду, його вплив на поведінку споживачів (на прикладі бренду «Сандора» ) 45
Розділ 3 Просування брендів на національному ринку 53
3.1 Переваги та недоліки у використанні та управлінні брендами 53
3.2 Принципи створення сильних брендів на українському ринку 60
ВИСНОВКИ 67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 69
 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.    Аакер, Д. Создание сильных брендов [Текст] : [монограф.] / Д.Аакер. – М., 2003. – 439 с.
2.    Амблер, Т. Практичний маркетинг [Текст] : підр. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Амблер. – СПб., 1999. – 400 с.
3.    Борзих, М. Переваги та недоліки у використанні та управлінні брендами  [Електронний ресурс] : стаття. К., 2008
4.    Бороноева, Т.А. Современный рекламный менеджмент [Текст] : учебное пособие / Т.А. Бороноева. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – с. 82 - 99.
5.    Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход [Текст] : учебное пособие / Дж. Бернет, С. Мориати. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с.
6.    Власенко, О.О. Моделі створення бренду [Електронний ресурс] : стаття. К., 2008. –
7.    Гаркавенко, С.С. Маркетинг [Текст] : підручник / С.С. Гаркавенко .– К.: Лібра, 2002. – с. 456-458.
8.    Головкіна, Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд [Текст] / Н. В. Головкіна // Маркетинг в Україні: журнал / гол. ред. А.Ф. Павленко. – К.: Укр. Асоціація маркетингу,2002. - № 2.
9.    Діброва, Т., Імідж бренду: яким він має бути? [Текст] / Т. Діброва,  О.Кістень// Маркетинг в Україні: журнал / гол. ред. А.Ф. Павленко. – К.: Укр. Асоціація маркетингу, 2006 р. –№2.
10.    Джефкінс, Ф. Реклама [Текст]: практичний посібник / Ф. Джефкінс ; доп. і ред. Д. Ядіна. – 4-те вид. – К.: Знання, 2001. – с. 306 - 401.
11.    Джоббер, Д. Принципы и практика маркетинга [Текст] : учебное пособие /Д. Джоббер. – М.,2000. – 456с.
12.    Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость [Текст] : учебное пособие / П. Доль. – СПб., 2001. – 480с.
13.    Дэвис, С.М. Управление активами торговой марки [Текст] : учебное пособие / С.М. Дэвис. – СПб.,2001. – 271 с.
14.    Зозульов, О. Моделі брендингу: класифікація та стисла характеристика [Текст] / О. Зозульов,  Ю. Нестерова// Маркетинг в Україні: журнал / гол. ред. А.Ф. Павленко. – К.: Укр. Асоціація маркетингу, 2006. – №6 – с. 44-49.
15.    Зозульов, О. Брендинг та антибрендинг: що вибрати в Україні [Текст] / О. Зозульов // Маркетинг в Україні: журнал / гол. ред. А.Ф. Павленко. – К.: Укр. Асоціація маркетингу, 2005. – №6 – с. 44-49.
16.    Карповець, М. Вплив бренду на людину [Електронний ресурс] : стаття. К.: 2008.
17.    Келлер, К.Л. Стратегический брэнд-менеджмент: Создание, оценка и управление марочным капиталом [Текст] : учебное пособие / К.Л.Келлер.– СПб., 2005. –704с.
18.    Кий, М. Оцінювання вартості бренду [Електронний ресурс] : стаття. К.: 2008
19.    Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] : учебное пособие / Ф. Котлер; пер. с англ. / общ. ред. Е.М. Пеньковой. –  М. : Прогресс, 2003.—274 с.
20.    Купчинська, М. Що бренд прийдешній нам готує? [Текст] / М. Купчинська // Маркетинг в Україні: журнал / гол. ред. А.Ф. Павленко. – К.: Укр. Асоціація маркетингу,2005р. – №5. – с. 41-43.
21.    Лазарук, В. Позиционирование бренда [Електронний ресурс] : стаття. К.: 2008.
Мельник, Л. Конкурентні переваги для продуктів, або брендові стратегії [Електронний ресурс] : стаття. К., 2008.
Монтаж Р. Брендинг-2007: все только начинается [Електронний ресурс] : стаття. К.: 2007
22.    Мороз, О.В. Теорія сучасного брендингу [Текст] : підр. для студ. вищ. навч. закл. /О.В. Мороз, О.В. Пашенко. –Вінниця, 2003. –103 с.
23.    Новак, О. Застосування міжнародних методів оцінки торгових марок у вітчизняній практиці [Електронний ресурс] : стаття. К.: 2008. – Режим доступу
24.    Примак, Т.О. Маркетингові комунікації  [Текст] : навч. Посібник / Т.О.Примак. – К.: Ельга, 2003. – 280 с.
25.    Рожков, И.Я. От брендинга к бренд-билдингу [Текст] : /И.Я. Рожков, В.Г.Кисмерешкин – М.: Гелла-принт, 2004. –320 с.
26.     Росситер, Дж. Р. Реклама и продвижение товаров [Текст] : учебное пособие / Дж. Р. Росситер, Л. Перси; пер. с англ. / под ред. Л.А.Волковой. –СПб.: Питер,2000. – 468 с.
27.    Темпорал, П. Эффективный бренд-менеджмент [Текст] : учебное пособие / П. Темпорал. –СПб., 2003.–319 с.
28.    Топішко, Т. Бренд як ознака конкурентної переваги фірми [Електронний ресурс] : маркетингове дослідження. Л.: 2008. –
29.    Пустотін, В. 10 років брендобудівництва в Україні: тенденції, основні уроки, перспективи [Текст] / В. Пустотін // Маркетинг в Україні: журнал / гол. ред. А.Ф. Павленко. – К.: Укр. Асоціація маркетингу,2006. –№6. –с.40-44.
30.    Черкашина, Д. Повний бренд [Електронний ресурс] : стаття. К., 2007. –
Черненко, А. Архитектура бренда [Електронний ресурс] : стаття. К.: 2006.
Шаповал, М. Практика создания бренда как альтернатива розкрутки торговой марки
Яцюк, Д. Реклама як основний чинник формування і функціонування бренду [Текст] / Д. Яцюк // Маркетинг в Україні: журнал / гол. ред. А.Ф. Павленко. – К.: Укр. Асоціація маркетингу, травень-червень 2007р. – №3, – с.28-34


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038