>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Формування та реалізація бюджетної політики УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 597.04 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.66/3Середня оцінка: 4.66ЗМІСТ
ВСТУП..................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ……………………..……………………………………………………….....5
1.1. Сутність бюджетної політики держави......................................................................5
1.2. Бюджетна стратегія та бюджетна тактика як основні елементи бюджетної політики..............................................................................................................................12
1.3. Особливості регулювання бюджетної політики країни..........................................18
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ  БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………………23
2.1. Основні тенденції формування ресурсів Зведеного бюджету України за 2006-2008 роки…………………………………………………………………………………23
2.2. Оцінка взаємозалежності показників бюджету з основними макропоказниками держави за 2006-2008 роки…………...............................................................................32
2.3. Динаміка та структура видатків України за 2006-2008 роки………..………..….41
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ…………………………………………………50
3.1. Недоліки реалізації бюджетної політики України………………….…………….50
3.2. Пріоритетні напрями удосконалення бюджетної політики України……………54
3.3. Можливі стратегічні зміни у бюджетній політиці України з врахуванням світового досвіду………………………………………………………………………...57
ВИСНОВКИ.......................................................................................................................62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................................66
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..70

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік”.
2.    Закон України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”.
3.    Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”.
4.    Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
5.    Звіт про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 25 травня 2007 року  N 1086-V.
6.    Звіт про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”.
7.    Звіт Міністерства фінансів України про витрачання коштів Державного бюджету України за 2006 рік.
8.    Звіт про результати роботи Міністерства фінансів України за 2008 рік.
9.    Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2003 р. № 1427 “Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на 2005-2007 роки” //Збірник урядових нормативних актів України. - 2003. - № 38. - Ст.682.
10.     Постанова Верховної Ради України Про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 40, ст.352).
11.    Програма діяльності Кабінету Міністрів України “Послідовність. Ефективність. Відповідальність”.
12.    Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2007 рік. - Головань М.М. Рахункова палата України, 2008.
13.    Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України/Кол. авт.:В.І. Антипов, Л.К. Воронова, Н.В. Воротіна та ін.;За заг. ред. проф. П.В. Мельника; ДПА України, Нац. акад. держ. подат. служби України; АПрН України, Наук.- досл. Ін-т фінансового права. – К.:Юрінком Інтер, 2003. – 416 с.
14.    Бюлетень Національного банку України, березень 2007. – С.84-85.
15.    Бюлетень Національного банку України, березень 2008. – С.85-86.
16.    Бюлетень Національного банку України, листопад 2008.- С.52-53.
17.     Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посіб.- К.: “Хай – Тек Прес”, 2007,- С.268-271.
18.    Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник / К.: Атіка, 2002. – С.241-245.
19.    Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник - К.:Центр навчальної літератури, 2004. – С.55-63.
20.    Єпіфанов А.О. та ін. Бюджет і фінансова політика України. К.: Наукова думка, 2001. – С.175-180.
21.    Лук’яненко І. Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2004.  – С.12-31.
22.    Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: Навчальний посібник – К.:Знання - Прес, 2006. – С.522-526.
23.    Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і доповнене К.:Знання - Прес, 2006. – С.325-330.
24.    Старостенко Г.Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С.94-113.
25.    Фещенко А.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України. Навч. пос.- К.: “Кондор”, 2008.- С.375-378.
26.    Архангельський Ю., Радзієвський О., Алексєєв А. Бідність, податки та економічне зростання//Економіка України. – 2006. - №5. – С.63-71.
27.    Буковинський С. А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану// Фінанси України. – 2006. - №3. – С.21–28.
28.    Германова О. Соціально справедливе оподаткування:зворотний бік медалі//Вісник податкової служби України. – 2007.- №42. – С.58–60.
29.    Гончарук А.Г. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки// Фінанси України. – 2006. - №12. – С.33–39.
30.    Єфименко Т. І. Економічне зростання – основа підвищення добробуту громадян// Фінанси України. – 2007. - №8. – С. 3–12.
31.    Жаліло Я.А. Деформації моделі економічного зростання в умовах політико-економічного циклу й перспективи їх подолання//Фінанси України. – 2007. - №10. – С.139–147.
32.    Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Підходи до аналізу фіскальної політики України//Фінанси України. – 2006. - №2. – С.91–100.
33.    Ковальчук Т., Черняк В. бідність працюючого населення: шляхи подолання // Голос України. – 2007. – 20 лип. – С.3.
34.    Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку//Фінанси України. – 2007. -№7. – С.3-19.
35.    Луніна І. Інноваційний розвиток: Угорський досвід та українські реалії // Дзеркало тижня. – 2007. – 10 лют. – С.2.
36.     Лютий І.О., Демиденко Л.М. Формування бюджетної політики економічного зростання. // Фінанси України. – 2006.- №10.- С. 3.
37.    Максимова Л.П., Федорченко Д.С. Вплив системи податкового регулювання на конкурентоспроможність вітчизняної економіки// Фінанси України. – 2006. - №6. – С.56–63.
38.    Новиков Ю. Про стратегію і тактику оподаткування// Вісник податкової служби України. – 2007.- №40. – С.10–11.
39.    Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку// Фінанси України. – 2007. - №10. – С.60–73.
40.    Опарін В. М., Фельдгольц М. М. Фіскальні засоби стимулювання економічного зростання//Фінанси України. – 2006. - №10. – С.61–70.
41.    Сенчагов В. Бюджетна політика та її роль в забезпеченні економічного зростання // Вопросы экономики. – 2007. – С.65-72.
42.    Тимошенко Н. Бюджет починається з податків // Вісник податкової служби України. – 2006.- №38. – С.13–14.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038