>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Формування прибутку промислового підприємстваЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 106.73 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.4/5Середня оцінка: 3.4Зміст.

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Прибуток в умовах ринкових перетворень……………………………...5
1.1. Соціально-економічні та правові аспекти прибутку………………………..5
1.2. Стратегія і тактика управління прибутком промислового підприємства..18
1.3. Місце, роль та значення прибутку………………………………………….23

Розділ 2. Формування прибутку промислового підприємства…………………..28
2.1. Теоретичні аспекти формування прибутку промислового підприємства….28
2.2. Аналіз формування прибутку ВАТ “Івано-франківський м’ясокомбінат” за видами діяльності…………………………………………………………………..33
2.3. Резерви збільшення прибутку………………………………………………...58

Розділ 3. Розподіл та використання прибутку підприємства……………………62
3.1. Прибуток і корпоративна податкова політика……………………………….63
3.2. Капіталізація прибутку та політика формування цільових фондів підприємства………………………………………………………………………..77
3.3. Дивіденди та дивідендна політика……………………………………………81

Висновки……………………………………………………………………………86

Список використаної літератури…………………………………………………..90

Додатки……………………………………………………………………………...94
 

 

 

 

 

Список використаної літератури:
1.    Закон України “Про підприємства в Україні” від 27. 03. 1991 р.
2.    Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22. 05. 1997 р. № 283/97 ВР.
3.    Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 р. № 996.
4.    Закон України “Про господарські товариства” від 19. 09. 1991 р. № 1577-12.
5.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс” затверджене наказом Мінфіну України від 31. 03. 1999 р. № 87.
6.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати” затверджене наказом Мінфіну України від 31. 03. 1999 р. № 87.
7.     Аналітична довідка про результати роботи приватизованих підприємств та заходи щодо створення умов для їх ефективного функціонування // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію,2000, №1, - с. 54-56.
8.    Аналітична довідка про результати роботи приватизованих підприємств та заходи щодо створення умов для їх ефективного функціонування // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію,2000, № 2, - с. 25-28.
9.    Аналітична довідка про результати роботи приватизованих підприємств та заходи щодо створення умов для їх ефективного функціонування // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію,2000, № 3, - с. 24-29.
10.    Ахимова И. Движущие силы реструктуризации промышленных предприятий // Бизнес Информ, 1999, № 11-12, - с. 90.
11.    Балаха Е. Прогнозирование цены и конкурентоспособности новых изделий // Бизнес Информ, 1999, № 5-6, - с. 93-94.
12.    Бандурко О. М., Коробов М. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998.
13.    Беликова Е. Проблемы пополнения оборотных средств // Бизнес Информ, 1999, № 7-8, - с. 98-99.
14.    Береговська Т. З. Методичні аспекти аналізу розподілу доходу підприємства // Регіональна економіка, 1999, № 4, - с. 197-204.
15.    Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: Знання, 1999, - с. 308.
16.    Бугаев В. Финансово-экономическое оздоровление предприятий // Бизнес Информ, 1999, № 11-12, - с. 96.
17.    Вовк В. М., Левицька Г. І. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства // Фінанси України, 2000, № 1, - с. 88.
18.    Голобоков С. Переорієнтація підприємства на ринок: технологія та організація // Економіка України, № 25, - с. 20-23.
19.    Давиденко С. В. Методичні підходи до прогнозування прибутку підприємств //Фінансова консультація, 2000, № 49-52, - с. 28-33.
20.    Дейнеко Л. В. Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень / за ред. П. П. Борщевського. – К.: Знання, 1999, - с. 331.
21.    Дібніс Г. І., Кох Р. В. Формування комплексної стратегії управління доходами підприємства // Регіональні перспективи, 2000, № 2-3, - с 211-213.
22.    Економічний словник-довідник / за ред. С. В. Мочерного. – К.: Феміна, 1995, - с. 452.
23.    Жежера М. Визначення міри податкового тягаря і його вплив на фінансовий стан підприємства // Економіка.Фінанси.Право., 1999, № 9, - с. 38.
24.    Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний ананліз господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1992, -. С 367.
25.    Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 1999, - с. 151.
26.    Іванов Ю. Беззбитковість – крок до цивілізованого ринку // Урядовий кур’єр, 2000, 3 25, - с. 5.
27.    Іванченко В.В. Аналіз та управління фінансовими потоками підприємства, планування дивідендної політики // WELCOM, 1999, № 2, -. С 20-22.
28.    Карнаух Т. Дивідендна політика акціонерного товариства // Цінні папери, 2000, № 42, - с.9.
29.    Качмарик Л.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України, 1999, № 10, - с. 24-26.
30.    Кожанова Є.П., Коюда О.П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України, 1999, № 4, - с. 33-38.
31.    Козубенко В.А. Доход предприятия: формирование и распределение . – К.: Наукова думка, 1993, - с. 467.
32.    Кондраков Н.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий мясной и молочной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981, -с. 389.
33.    Котляров Є. Планування маси прибутку, що підлягає оподаткуванню // Все про бухгалтерський облік, 1998, № 98, - с. 7-10.
34.    Лисиенко А., Спивак Е. Формирование финансовых ресурсов предприятия // Бизнес Информ, 1999, № 3-4, - с. 128.
35.    Матросова Л. Проблемы выбора стратегии предприятий // Бизнес Информ, 1999, № 1-2, - с. 85-86.
36.    Момот Т. Управление дебиторской задолжностью предприятия // Бизнес Информ, 1999, № 11-12, - с. 97-99.
37.    Нейкова Л.І. Фінансові методи забезпечення НТР в промисловості // Фінанси України, 1997, № 8, - с. 55.
38.    Огонь Ц. Г. Державне регулювання розподілу прибутку // Фінанси України, 1997, № 7, - с. 21-27.
39.    Оперенко Г. Проблемні питання оподаткування прибутку підприємств // Вісник ПСУ, 2000, № 42, - с. 7-8.
40.    Орлов О., Рясних Є., Ларіонова К. Планування собівартості продукції // Економіка України, 1999, № 12, - с. 39-48.
41.     Лиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України, 1999, № 11, - с. 36-41.
42.    Пастухова В.З. Аналіз системи стратегічного управління підприємством: методологічний аспект // Фінанси України, 2000, № 10, - с. 69-74.
43.    Самуельсон П. Економіка. – Львів: Світ, 1993, - с. 654.
44.    Соціально-економічне становище України за 1999 рік. Орієнтир // Урядовий кур’єр, 2000, № 10, - с. 9-10.
45.    Стеценко Б. Нетрадиційні прийоми дивідендної політики // Цінні папери України, 2001, № 6, - с. 8.
46.    Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур // Фінанси України, 1999, №12, - с. 39-46.
47.    Фінанси підприємств: Підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2000, - с. 460.
48.    Финансы предприятий отраслей народного хозяйства / под ред. Н.Г.Сычёва  М.: Финансы и статистика, 1986, - с. 496.
49.    Финансы предприятий : Учебное пособие / под ред. Е.И. Бородиной – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995, - с. 528.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038