>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фінансовий стан підприємства чинники формування та напрямкиЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 91.29 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/5Середня оцінка: 5ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…………… 5
1.1.    Сутність та складові фінансового стану підприємства…………….………….....5
1.2.   Характеристика  показників оцінки фінансового стану підприємства ..............13
1.3. Інформаційне та законодавче забезпечення аналізу фінансового стану підприємства……………………………………………………………………………..22
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ШПАЛ» ЗА 2005-2008 РР………………………………………………………………………………………….28
2.1. Аналіз майнового стану та діяльності підприємства……… …………………….28
2.2. Оцінка показників фінансової стійкості та ділової активності підприємства ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ» за 2005-2008 рр.…………………...……….…39
2.3. Аналіз  показників  ліквідності,  платоспроможності  рентабельності, визначення ймовірності настання банкрутства підприємства .………………………47
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»………………………………………………………………… ……………..…53
3.1. Фактори впливу на фінансовий стан ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ»……………………………………………………………………… ……….…….53
3.2. Прогноз фінансового стану ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ» на 2009-2011 рр……………………………………………………………………………………57
3.3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства………………………...62
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..….66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..70

 

1.    Андрущак Б. Банкрутство // Дебет-Кредит. – Київ,2008.- № 46.- С. 31-32.
2.     Андрущак Є.М. Діагностика банкрутства Українських підприємств // Фінанси України. - № 1, 2005. – С. 118-124.
3.    Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический аналіз: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999 – 394 с.
4.     Біла О.Г. Робочий капітал – передумова поточної ліквідності // Фінанси України. - № 10, 2003. – С. 56-61.
5.     Біла О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність // Фінанси України. - №  4, 2007. – С. 112-118.
6.     Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.- К.: КНЕУ, 2005.-592 с.
7.     Білик М.Д. Фінансові проблеми державних підприємств. // Фінанси України. - №  3, 2004. – 70-82 с.
8.    Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп., - К.: А.С.К., 2005. – 400 с.: іл.. – (Учнів. б-ка).
9.     Варавка В.В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства // Актуальні проблеми економіки: науково економічний журнал – К.: ВНЗ «НАУ», 2008. - №2. -  С. 184-191.
10.     Внукова Н.М., Зінченко Н.І. Формування системи кількісних показників фінансового стану підприємств-емітентів // Фінанси України. - № 12, 2006. – С. 112-120.
11.     Ганжа Ю.В. Міжнародна практика факторного аналізу прибутку підприємства // Економіка та держава. – № 4, 2007.- С. 35-36.
12.     Дєєва Н.М., Дєдіков О.І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури 2007. – 328 с.
13.     Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та закордоном // Економіка. Фінанси. Право. - № 5, 1999. – С. 6-8.
14.     Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства //  Фінанси України. - № 1, 2006. – С. 116-120.
15.     Захарченко В.О. Систематизація підходів оцінки фінансового стану підприємства // Фінанси України. - № 1, 2005. – С. 137-144.
16.     Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор – 2003. – 364 с.
17.     Іванченко В.М. Курс економічного анлізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес,  2000. – 207 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
18.     Клементьєва О.Ю. Фінансовий стан підприємства та його прогнозування: автореф. дис…канд. екон. наук: 08.00.08/ Державний вищий навчальний заклад «Київський національний ек. ун-т ім. Вадима Гетьмана».-К.,2008.-20 с.
19.     Ковалев В.В. Финансовый аналіз: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.: ил.
20.     Кондратьєв О.В. Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення: Автореф. дис…канд. екон. наук: 08.04.01/ Київський ун-т ім. Тараса Шевченка.- К.,1998.-16 с.
21.     Котляр М.Л. Оцінка фінансового стану підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів // Фінанси України. - № 1, 2005. – С. 113-117.
22.     Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України. - № 5, 2004. – С. 99-104.
23.     Кручиніна О. Кому вигідне штучне банкрутство // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – Київ, 2007. - № 10. - С. 30-31.
24.     Мамонтова Н.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. - № 8, 2000. – С. 103-106.
25.     Марченко О.І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств // Фінанси України. - № 5, 2007. – С. 136-143.
26.     Марцин В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість – основні складові оцінки фінансового стану підприємства // Економіка, фінанси, право: Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2008. - № 7. – С. 26-29.
27.    Матвійчук А.В., Сметанюк О.А. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки // Фінанси України. - № 12, 2007. – С. 115-128.
28.     Москаленко В.П., Пластун О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства // Актуальні проблеми економіки: науково економічний журнал – К.: ВНЗ «НАУ», 2006.-№6. -  С. 180-191.
29.     Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 р. – 503 с.
30.     Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки: науково економічний журнал – К.: ВНЗ «НАУ», 2007.-№9. -  С. 92-100.
31.     Панасенко О.В. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей // Актуальні проблеми економіки: науково економічний журнал – К.: ВНЗ «НАУ», 2008.-№7.- С. 219-227.
32.     Павловська О.В.. Притулик Н.М., Невмернинська Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.
33.     Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
34.     Савчук В.П., Москаленко О.В. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємства // Фінанси України. - № 1, 2002. – С. 50-60.
35.     Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 4-те видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 344 ст.
36.     Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій/ За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 268 с.
37.     Фінанси підприємств: Підручник / А. М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; кер. кол. авт. та наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - 6-тє вид., перероб. та допов. — К.: КНЕУ, 2006. — 552 с.
38.    Фінансова діяльність підприємства: Підручник /Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.
39.     Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
40.     Хотомлянський О. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. - № 1, 2007. – С. 111-117.
41.     Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.
42.     Шаблиста Л. Тенденції збитковості промислових підприємств та  чинники, що їх зумовлюють // Економіка України. - № 12, 2006. – С. 38-48.
43.     Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 493. – (Вища освіта ХХІ століття).
44.     Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К., 2005. – 196 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038