>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фінансовий контроль в бюджетному процесіЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 145.93 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/2Середня оцінка: 3ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………..………………..…..…3
РОЗДІЛ 1.  ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВИ……………………...5
1.1. Зміст і призначення фінансового контролю в бюджетному процесі…...5
1.2. Види, форми і методи фінансового контролю……………………...…..10
1.3. Органи державного фінансового контролю, їх функції………………..16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ……………………………………25
2.1. Оцінка діяльності органів фінансового контролю в бюджетному процесі………………………………………………………………….…….…..25
2.2. Порушення та покарання у системі фінансового контролю бюджетного процесу в Україні………………………………………………………….…….36
2.3. Законодавчо – нормативне регулювання  фінансового контролю в бюджетному процесі……………………………………………………….……45
РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………….……59
3.1. Напрями вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю…………………………………………………………………..……..59
3.2.  Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю…...74
ВИСНОВКИ……………….…………………………………………..……..…..79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..…………………………….…......81
ДОДАТКИ ….…………………………………………………………..………..85


Список  використаних джерел
1.    Бюджетний кодекс України. – К.: “АрТек”,2001
2.    Закон України «Про місцеве самоврядування» ¹ 280/97-вр. // Офіційний вісник України. — 1997. — ¹ 25. — С. 20.
3.    Закон України «Про місцеві адміністрації» ¹.586- XIV // Офіційний вісник України. — 1999. — ¹ 18. — С. 3.
4.    Звіти про результати роботи державної контрольно-ревізійної служби. — К., ГоловКРУ, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
5.    Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України ¹ 821 від 18.05.2000 // Офіційний вісник України. — 2000. — ¹ 20. — С..91.
6.    Закон України „Про Державний бюджет на 2007 рік” //
 Закон України „Про Державний бюджет на 2008 рік” //
7.    Наказ  ДКУ «Про порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 06.02.04 №21
8.    Алисов Е.А. Финансовое право. Учебное пособие. – Харьков: фирма
«Эспада», 1999. С.66.
9.    Базилюк Г.О. Бюджетний менеджмент. Київ.: Атіка, 2003.- 265 с.
10.    Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Київ.: Атіка, 2002.- 368 с.
11.    Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. для дистанційного
навчання. – К.: Університет «Україна», 2006. С.76.
12.    Буковинський С.А. "Становлення та шляхи розвитку бюджетної системи України" (НАН України Інститут Економіки) 1998р.
13.    Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району. Навчальний посібник./ С.І.Мельник, В.Серск, С.Б.Ільїних, З.М.Луценко, С.М.Медвідь, Л.А.Біляк, В.М.Терес, О.І.Романюк, З.В.Перун. – К.: Міленіум, 2003. – 266 с.
14.    Бюджетний менеджмент: Навч.посіб./Л. В. Паншевич, М. А. Зварич., П.Я. Могильник,  Б.І. Хомічак.-К.:Знання, 2006. -293 с.
15.    Бюджетний менеджмент: Підручник/ В.Федоров, В.Опарін Л. Сафонова та ін; За заг. ред. В. Федосова.- К.:КНЕУ, 2004. -864 с.
16.    Васільченко З.М. “Бюджетні методи регулювання економічних і соціальних процесів в державі“ 1995 р.
17.    Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України. — К.: НІОС, 2002. — 608 с.
18.    Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 254с.
19.    Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Навч. посіб. — К.: Міленіум, 2002. — 280 с.
20.    Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. – М.: «Юридичес-
кая литература», 1973. С.69.
21.    Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Пре-
цедент; Моя книга, 2006. С.94; Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посіб-
ник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. С.86;
22.    Гетьман В.П. “Фінансова політики України в умовах трансформації економіки “ (Автореферат для КНЕУ )1997 р.
23.    Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебное пособие. 2-е изд., перераб., испр. и доп. – М.: Новый Юрист, 1998. С.41;
24.    Державний і муніципальний контроль за формуванням бюджетів та використанням бюджетних коштів: Матеріали круглого столу. — К.: УНЦП, 1998. — 63 с.
25.    Д’яконова І.І. “Податки і податкова політика України“ 1997 р.
26.    Деркач И.И. ГордєєваЛ.Л. “Бюджет і бюджетний процес на Україні“ Днепропетровск  1995 р.
27.    Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання України»: КОО, 1999. — 487 с.
28.    Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. –
Київ: Центр навчальної літератури, 2004. С.58.
29.    Клименко Андрій. Фінансовий моніторинг - особлива форма фінан-сового контролю // Підприємництво, господарство і право, 2005, № 4.
30.    Лук’яненко І.Г.Система моделювання показників Бюджетної системи України: принципи та інструменти. - К.: Вид. дім ”КМА”, 2004. -542 с.
31.    Мельнічук С. “ Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні” стр. 3-11 “ Економічний часопис” 4.99 р.
32.    Онегіна В.М. “Податки в системі регулювання економічних процесів“ 1997 р.
33.    Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. – К.: НІОС, 1998.
34.    Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння. – 1999.
35.    Пасічник Ю.В. “ Бюджетна система “ 1999 рік. Черкаси: Відлуння. Стр.184.
36.    Пасічник Ю.В., Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб.-2-ге вид. перероб. і доп. –К: Знання-Прес, 2003. -523 с.
37.    Петренко П. Г., Чечуліна О.О., Булгакова С.О., Огданський К.М. Казначейська система України. У 2-х т.-Т.1. -Кїв: НВП “АВТ”, 2004. -288 с.
38.    Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.-312 с.  
39.    Розпутенко І.В. “Бюджетний процес” 1997 р.
40.    Старостенко  Г.Т., Булгаков Ю. В. Бюджетна система: Навч.посіб.-  К.: Центр навчальної літератури, 2006.-240 с.
41.    Савченко Л.А. Правові проблеми фі-
нансового контролю в Україні: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Харків, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2002. С.15.
42.    Юрай Ненец “ Державні фінанси “  1999р. стр.-297-450,
43.    Устинова І.П. Правовий статус органів фінансового контролю в сис-
темі органів державної виконавчої влади України: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. – К.: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1997. С.20.
44.    Финансовое право. Учебное пособие / Под ред. А.А.Ялбулганова.
– М.: «Статус», 2001. С.65;
45.    Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. С.153.
46.     Финансовое право: Учебник / Под ред. И.Н.Пахомова. – Харьков:
ООО «Одиссей», 2003. С.57.
47.    Шевчук В. О. Удосконалення процедури контролю за процесом формування бюджетів // Фінанси України. — 1999. — ¹ 6. — С..19—28.
48.    Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997.
49.    Епіфанов Л.О. Сало І.В. Д’яконова І.І. “Бюджет і фінансова політика України“  Київ “Накова думка” 1997 р.
50.    Иванов А.В. "Методика разришений противоречий внутри бюджетной системы"  1998 г.
51.    Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д`яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. Київ: Наукова думка, 1999.- 304 с.
52.    Юрій С.І. Бюджетна система України.: навчальний посібник. – К.: НІОС, 2000.
53.    Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем`янишин В.Г. Бюджетна система. Вишкіл студії. Київ: Таксон, 2002. - 256 с
54.    Юрій С.І, Стоян В.Т., Даневич О.С. Казначейська система:Підручник.-2-ге вид. Змін. Й доп.-Терногпіль:Карт-ланш, 2006. - 818 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038