>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фінансове забезпечення діяльності аграрних підприємствЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 154.67 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.42/7Середня оцінка: 4.42дипломна робота 125 сторінок

1.    Адамов Н. А., Тилов Л. А. Лизинг. – СПб.: Питер, 2005. – с.28 - 35.
2.    Алексійчук В. М. Кредитне обслуговування АПК : досвід та напрями розвитку / В. М. Алексійчук. – К. : ІАЕ УААН, 1998. – с.51 – 59.
3.    Алексійчук В.М. Кредитування та розрахунки сільськогосподарських товаровиробників / Алексійчук В.М. Фінанси сільськогосподарських підприємств: Посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах – К., 2000. – Розд. 2. –  с.173 – 180.
4.    Амбросов В. Трансформаційні процеси в аграрній сфері регіону // Економіка України. – 2003. – №8. – с.94 – 96.
5.    Амбросов В.Я. Совершенствование финансово-кредитного механизма АПК / Амбросов В.Я. // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: В 2 т. – К., 2000. – T.I. – с.382 - 386.
6.    Андрущенко В. Л. Західна фінансова думка про природу державних фінансів // Фінанси України.– 1996. – № 9. – с.24–25.
7.    Березовик В. Кредитні відносини банків з агропромисловим комплексом України // Березовик В. Економіка України. - 2003. - №1. - с.18 - 23.
8.     Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Перевод с английского «Manual for the Preparation of Industrial Feasibilty  Studies» / Беренс В. Хавранек П.М. - UNIDO, М.: «Интерэксперт», 1995. – с.68 – 75.
9.    Благодатний А.В. Сучасний стан та проблеми фінансування регіонального АПК: Зб. наук. праць «Проблеми та шляхи оптимізації економічних та екологічних взаємовідносин у сталому розвитку Причорноморського регіону». – Миколаїв: ДГУ ім. Петра Могили, 2003. – Вип. 17. Т. 30. - с.135-140.
10.    Бондарук Т.Г. Вплив бюджетного фінансування на розвиток сільськогосподарського виробництва // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету.-2004.-№37(49).- с.17-21.
11.    Бондарь К.В. О состоянии и перспективах развития кредитования сельскохозяйственных предприятий в Украине / Бондарь К.В. Збірник наукових праць ЛНАУ. - Луганськ: «Элтон-2». - 2003. -№24(36) - с.226 - 231.
12.    Воронкова А.А., Куцина Л.В. Проблеми банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників в Україні // Сучасне банківництво – проблеми та перспективи розвитку. -2009. – с. 33-37.
13.    Габа І.В. Кредитна підтримка сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2007. - №7. – с.69 - 73.
14.    Гайдуцький А.П. Міжкраїнова оцінка інвестиційної привабливості аграрного сектору України / А. П. Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 12. – с.100 – 107.
15.    Гайдуцький А.П. Інвестиційна конкурентоспроможність аграрного сектора України. – К.: Нора-Друк, 2004. – с.56 – 65.
16.    Глущенко В.В. Сучасні питання фінансового забезпечення підприємств сільського господарства / Глущенко В.В., Лобас В.С..- Харків : СПД Лубіркіна Л.М., 2005. – с. 82 - 87.
17.    Гончаров В. Н. Инвестиционное обеспечение устойчивых конкурентних позиций предприятия / В.Н. Гончаров // Теоретические проблемы становлення конкурентоспособного производства: материалы междунар. науч.-практ. конф. «Организационные и экономические проблемы становлення конкурентоспособного производства», (г. Воронеж). – Воронеж: МАН и ПОП, 1999. – с.27 – 29.
18.    Гончаров В. Н., Бондарчук А. В. Перспективы аграрного сектора экономики при вступлении Украины в ВТО // Сборник научных трудов Луганского НАУ. Се-рия Экономические науки / Под ред. В. Г. Ткаченко. – Луганск: «Элтон-2». – 2008. – № 85. – с.63–68.
19.    Гречаний В.М. Формування корпорацій в АПК / В.М. Гречаний // Економіка АПК. – 2008. - №7. – с.24-27.
20.    Гривківська О.В. Джерела фінансування підприємств аграрного сектора економіки // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.-2004.-Вип.4(35).- с.89-92.
21.    Ґудзь О. Є. Проблеми удосконалення державної фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів / О. Є. Ґудзь // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 6. – с.31–39.
22.     Ґудзь О.Є. Державна програма фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів / О.Є.Ґудзь, А.В. Сомик // Економіка АПК. – 2008. - №11. – с.54-63.
23.    Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: (Моногр.). – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – с.78 – 85.
24.    Гуменюк О.С. Бюджетне фінансування сільського господарства // Науковий вісник НАУ.-2000.-Вип.23.- с.142-144.
25.    Гуткевич С.А. Управление инвестиционным процессом в аграрной сфере / С.А. Гуткевич // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – с.100 – 108.
26.    Гуткевич С.О. Інвестиційна пріоритетність галузей агропромислового комплексу / С.О. Гуткевич // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – с.143 – 148.
27.    Гуторова І. В. Роль банківського кредитування у забезпеченні сталого розвитку сільськогосподарських підприємств / І. В. Гуторова // Вісник Харківського національного аграрного університет ім. В. В. Докучаєва : економіка АПК і природокористування. – 2009. – №9. – с. 116–120.
28.    Дем'яненко М.Я. Кредитний механізм аграрного сектора економіки в період становлення ринкових відносин // Економіка України. – 1999. – №4. – с.15 - 24.
29.    Дем'яненко М.Я. Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора АПК. // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі /За ред. М.Я. Дем'яненка. – К.: ННЦІАЕ, 2004. с.6 - 11.
30.    Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин України: Автореф. дис... д-ра. екон. наук: 08.04.01 / І.О. Луніна; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К., 2001. – с. 32 - 35.
31.    Діхтярьов В. М., Максименко В. О. Державні інвестиції в аграрний сектор екоміки: реалії та перспективи // Фінансовий контроль. – 2006. – № 6. – с.32–34.
32.    Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – с.198 – 200.
33.     Друженко В. Істина в зерні, тобто в ціні // Пропозція. – 2008. – № 10. – с. 6 – 7.
34.    Канінський М.П. Підвищення конкурентоспроможності продукції овочівництва: Моногорафія. – К.: ННЦ „ІАЕ», 2005. – с.23.
35.    Клияненко Б. Т., Германенко А. Н. Основные направления государственной поддержки АПК Украины // О роли государства в возрождении экономических интересов работников АПК в условиях вступления Украины в ВТО / Материалы межрегионального собрания участников Всеукраинской конференции ученых экономистов – аграрников в городе Луганске 24 января 2008 г. – Луганск: «Элтон-2». – 2008. – с.133–140.
36.    Колотуха С.М. Удосконалення кредитування сільськогосподарського виробництва // Колотуха С.М. Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. - 2004. - №3. - с.108 – 115.
37.    Концепція програми розвитку фермерства в Україні на 2005–2015 роки.
38.    Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: Монографія. – К.: УАДУ, 2002. – с.60 – 73.
39.    Кудінов А. С. Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарських кооперативів в Україні // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – с. 91 – 95.
40.    Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Лахтіонова Л.А. Навч. посіб. – К: КНЕУ, 2004. – с. 65 – 76.
41.    Лащ Т.А. Проблеми банківського кредитування малого підприємництва // Економічний простір. – 2009. - №23/1. – с.155 – 162.
42.    Литвиненко Т. І. Основні напрямки реформування системи кредитування в аграрному секторі // Вісник аграрної науки Причорномор’я, - 2006. - № 2. - с.119.
43.    Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади. – Чернівці: Рута, 2006. – с.44 – 54.
44.    Малій О. Г. Кредитування агровиробництва: тенденції та ефективність // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1-2. – с.69 – 72.
45.    Малік М. Й. Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва / М. Й. Малік // Фінанси України. – 2004. – № 5. – с.47–53.
46.    Малік М.Й., Белей С.І. Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2008. – с.48 – 52.
47.    Малік М.Й., Кудінов А.С. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів. – К.:ННЦ ІАЕ. – 2008. – с.66 – 71.
48.    Малік М.Й., Нужна О.А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2007. – с.70 – 72.
49.     Міщенко О.Ф. Формування фінансових ресурсів селянських (фермерських) господарств в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансів місцевого самоврядування в Україні» (25-26 квітня 2002 р.). – Дніпропетровськ, 2002. – с.210-211.
50.    Непочатенко О. О. Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – с. 95-100.
51.     Непочатенко О. О. Роль банків у лізингових угодах // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – с. 87 – 92.
52.     Нестерчук Ю. О. Пріоритетний характер інвестицій у спільні підприємства аграрної сфери  економіки // Економіка АПК. – 2000. - № 5. – с.53-57.
53.    Олійник Д.С. Аналіз і оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств в Україні // Наукові праці НДФІ.– 2002. – Вип.2 (17).– с.42-50.
54.    Олійник Д.С. Кредитна кооперація в сільському господарстві: досвід і шляхи розвитку в Україні // Фінанси України. – 2003. – №6. – с.102-109.
55.    Олійник Д.С. Необхідність та напрями бюджетної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні // Наукові праці НДФІ.–2002.–Вип.4(19).– с.13 – 19.
56.    Олійник Д.С. Фінансова підтримка сільськогосподарського виробництва у зарубіжних країнах // Фінанси України. – 2002.– № 6.– с.72-79.
57.    Олійник О. В. Основні напрямки удосконалення фінансово-кредитного механізму АПК / О. В. Олійник // Вісник Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва : економіка АПК і природокористування. – 2007. – №8. – с.3–8.
58.    Онисько С.М. Фінанси підприємств : [підруч. для студ. вищ. зал. освіти.] / C. М. Онисько, П. М. Марич. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – с.9–10.
59.    Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002. – с.40 – 54.
60.    Основи аграрного підприємництва/ За ред. М.Й. Маліка. – К.: Ін-т аграрної економіки УААН, 2000. – с.82 – 90.
61.    Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави: Монографія. – К.: НІОС, 1997, - с.11
62.    Палькевич Ю.С.Аналіз та шляхи вдосконалення фінансово-кредитних відносин в АПК // Науковий вісник НАУ.- 1999.- Вип.18.- с.40-43.
63.    Панасюк Б.Я., Ярошенко Ф.О. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового комплексу//Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник.- 2003.- Вип.14.- с.71-79. 
64.    Першко  Л.О.  Удосконалення фінансового  забезпечення  діяльності  сільськогосподарських  підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. «Фінанси і кредит». – 2002. – № 2. –  с.216-218.
65.    Першко Л. О. До питання створення механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств / Л. О. Першко // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету : економічні науки / за ред. В. Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2004. – № 37(49). – с.99-103.
66.    Підприємництво в аграрній сфері економіки/ М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко, Л.В. Романова та ін.; За ред. П.Т. Саблука, М.Й. Маліка. – К.: ІАЕ. – 1997. – с. 20 – 32.
67.    Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств: Поддерьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та ін. Підручник., 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. – с. 56 – 67.
68.    Полозенко Д.В. Прямі та непрямі форми державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2008. – №5. – с.42.
69.    Радченко О.Д. Передумови формування фінансових ресурсів фермерських господарств //АгроІнком. – 2006. – №11-12. – с.79-83.
70.     Рязанова Н.Д. Потенційні лізингоодержувачі сільськогосподарської техніки // Лізинг в Україні. – 2008. – №1. – с.3-7.
71.    Саблук П. Аграрна економіка і політика в Україні : підсумки минулого та погляд у майбутнє. Науково-популярні нариси у трьох томах. Т. ІІ. Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення. К.: Інститут аграрної економіки, 2001.– с.84 – 87.
72.    Саблук П. Государственное регулирование аграрного рынка Украины // АПК: экономика, управление. –2006. – №4. – с.35–36.
73.    Садиков М. А. Лізинг у сільському господарстві // Агроінком. –2005. – № 3-4. – с. 27 – 32.
74.    Скотар М.Я. Правові проблеми банківського кредитування аграрного сектора економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць.-2004.-Т.9.- с.352-355
75.    Скрипник Ю. В. Кредитування сільськогосподарських підприємств та роль держави у фінансуванні аграрного сектора / Ю. В. Скрипник, Ю. В. Пахненко // Вісник Сумського національного аграрного університету : фінанси і кредит. – 2007. – №1. – с.28–34.
76.    Сомик А.В. Особливості розвитку системи сільськогосподарського кредитування в зарубіжних країнах // Економіка АПК. – 2002. – №8. – с.86-90.
77.    Стефанюк І. Б., Діхтярьов В. М. Чому французьке село процвітає? // Фінансовий контроль. – 2008. – № 2. – с.52–57.
78.    Стецюк П. А. Формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / П. А. Стецюк // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – с.111–116.
79.    Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М. Геєць та ін. Нац.ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – с.16 – 32.
80.    Танклевська Н. С.Проблеми розвитку лізингу в регіональних АПК // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – с.58 – 61.
81.    Терещенко О. Фінансування підприємств в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення / О.Терещенко // Економіка України. – 2002. – № 1. – с.10–17.
82.    Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / Дем’яненко М.Я., Алексійчук В.М., Борщ А.Г. та ін.; За ред М.Я. Дем’яненка – К.: ІАЕ УААН, 2002 – с.45 – 53.
83.    Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології/ Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л.. – К., ІАЕ. – 2002. – с.94 – 112.
84.    Фурдас Б. В. Підприємництво в аграрній сфері в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.01.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2004. – с.18 – 25.
85.    Чабан В.Г. Лізинг в АПК як інструмент запровадження інновацій // Економіка АПК. – 2006. - №3. – с.48 – 51.
86.    Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК: навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – с.116-123.
87.    Черевко Г.В., Ващик М.С.Система кредитування фермерства у США  // Фінанси України. – 2008. - №7. – с.102 – 104.
88.    Чорний Р. В. До питання залучення інвестиційних ресурсів в АПК України / Руслан Чорний // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – с.177-180.
89.    Чухно А. Сучасне господарство – товарно-кредитне // Вісник Національного банку України. – 1998. – №8. – с.54-55.
90.    Шиян Д. Банківське кредитування та економічна динаміка // Банківська справа. – 2009. - №1. – с.27-38.
91.    Щурик М. В. Інвестування сільського господарства: інвестиційні пріоритети на напрямки / М. В. Щурик, М. М. Щурик // Статистика України. – 2006. – № 4. – с.51 – 55.
92.    Юдин А. Государственное регулирование и кредитование сельского хозяйства в Великобритании и США // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1992. – №5. – с.23-29
93.     Якубів В. Я. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств / В. Я. Якубів // Економіка АПК. – №3. – с.49–55.
94.    Ярошенко Ф. О. Інвестиції на розвиток сільського господарства / Ф. О. Ярошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 6. – с.34 – 36.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038