>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фінансова безпека державиЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 178.59 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.90/11Середня оцінка: 3.90
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ І МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 5
1.1 Поняття фінансової безпеки держави 5
1.2 Структура фінансової безпеки 7
1.3 Механізм та системи забезпечення фінансової України 
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВЛЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
2.1 Аналіз бюджетної політики уряду 
2.2 Оцінка грошово-кредитної політики України 
2.3 Аналіз боргової політики уряду 
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
3.1 Можливості покращення захисту банківської системи 
3.2 Варіанти покращення боргової політики України 47
ВИСНОВКИ 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 52
ДОДАТКИ 54

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Арнольд В.И. Теория катастроф - 3-е изд., доп. - М.: Наука Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. - 128 с.
2.    Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансовї науки / Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В. М. Федосова. – К.: Либідь, 2006.
3.    Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2007.
4.    Герасименко С. С., Головач Н.А. Передбачення фінансового стану підприємств при оцінці його здатності до провадження діяльності //Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №4. - С. 2-4.
5.    Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006.
6.    Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. - К., 2006. - 122 с.
7.    Гыскэ А. Угрозы национальным интересам Росси: их соцальная сущность и классификация //Управление риском. - 2008. - № 1. - С.41-43.
8.    Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / Пер. з англ. – К.: Основи, 2001.
9.    Єпіфанова А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник – К.: Наук. думка, 2005.
10.    Єрмошенко М.М. Безпека фінансова. - У кн..: Енциклопедія банківської справи України /Редкол.: В.С. Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2005. - 680 с.
11.    Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 309 с.
12.    Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, схвалена ВР України 16 січня 1997 року // Національна безпека України. - 1994-1996 рр.: Наук. доповідь НІСД / За ред.: О.Ф.Бєлов та ін. - К.: НІСД, 2005. - С. 184-195.
13.    Концепція економічної безпеки України. - К.: Логос, 2006. - 56 с.
14.    Мартинюк В. П. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави //Фінанси України. - 2008. - № 2. - С.119-123.
15.    Мунтян В.І. Економічна безпека України. - К.: Вид-во КВІЦ, 1999. - 462с.
16.    Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005.
17.    Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави. – К.: НІОС, 2005.
18.    Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005.
19.    Сабанти Б. М. Теория финансов: Учеб. пособие. – М.: Мене-
джер, 2007.
20.    Сало І. В. Фінансово-кредитна система України та перспективи її розвитку. – К.: Наук. думка, 2008.
21.    Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. А. Держава, податки, бізнес. – К.: Либідь, 1992.
22.    Теория финансов: Учеб. пособие / Под ред. Н. Е Заяц, М. К. Фисенко. – Минск: Вышейш. шк., 20005.
23.    Финансы: Учеб. пособие / Под ред. А. М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2005.
24.    Финансы: Учебник / Под ред. В. М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 2006.
25.    Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2008.
26.    Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 2006.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038