>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фактори впливу на фінансовий стан підприємстваЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 144.92 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.5/4Середня оцінка: 4.5ЗМІСТ
ВСТУП..........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства..............5
1.1. Сутність фінансового стану підприємства. Зміст, завдання та інформаційне забезпечення його аналізу..........................................................................................5
1.2. Основні етапи проведення оцінки фінансового стану підприємства............10
1.3. Класифікація факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства...18
РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового стану ПП "КАС"...................................................26
2.1. Загальна оцінка фінансового стану ПП "КАС" за даними балансу...............26
2.2. Динаміка основних показників фінансового стану ПП "КАС"......................35
2.3. Оцінка факторів,що впливають на фінансовий стан підприємства...............43
РОЗДІЛ 3. Шляхи покращення фінансового стану ПП "КАС".............................50
3.1. Покращення структури оборотного капіталу та підвищення ліквідності
ПП "КАС"...................................................................................................................50
3.2. Шляхи покращення фінансової стійкості ПП "КАС".....................................56
ВИСНОВКИ...............................................................................................................61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ .................................................................66
ДОДАТКИ..................................................................................................................68
 
ВСТУП
Функціонування усіх суб’єктів господарювання нерозривно пов’язане із використанням фінансових ресурсів. Від того, наскільки ефективно підприємство здійснює управління ними залежить не лише фінансовий результат його діяльності у поточному періоді, а й потенційні фінансові можливості та перспективи подальшого розвитку. Вираженням ефективності використання фінансових ресурсів є фінансовий стан підприємства. Він визначає конкурентноздатність суб’єкта господарювання і його потенціал у діловій співпраці, є гарантом реалізації економічних інтересів всіх учасників фінансових відносин. Діяльність підприємства, починаючи від виробництва продукції та закінчуючи її реалізацією, повинна бути спрямована на отримання максимальної віддачі від використаних ресурсів. А тому одними з найбільш актуальних питань, що стоять сьогодні перед будь-яким суб’єктом господарювання, є забезпечення доцільного розміщення фінансових ресурсів підприємства та найбільш раціонального їх використання.
Проте, на фінансовий стан підприємства впливає цілий ряд факторів, зумовлених ефективністю виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Таким чином функціонування будь-якого суб’єкта господарювання пов’язане із рядом проблем, вирішення яких залежить від мети, що ставить перед собою керівник та від можливостей самого підприємства. Так, максимальні прибутки не завжди означають достатній рівень ліквідності, а для того, щоб забезпечити достатню ліквідність підприємству слід погодитися на отримання нижчих прибутків. Нестача у підприємства власних джерел для формування необоротних активів погіршує його фінансову стійкість, хоча, зростання залученого капіталу підвищує рентабельність власного. Врегулювання таких проблем залежить від особливостей функціонування господарюючого суб’єкта.
Мета дослідження полягає у оцінці основних факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства, для забезпечення ефективного його функціонування.
Відповідно до поставленої мети основними завданнями є:
– з’ясування сутності фінансового стану підприємства;
– визначення змісту, завдань та інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану ;
– вивчення основних напрямів, за якими проводиться оцінка фінансового стану підприємства;
– проведення загальної оцінки фінансового стану підприємства за даними балансу;
– оцінка динаміки основних показників фінансового стану;
– визначення основних факторів, що на нього впливають;
– визначення основних шляхів покращення структури оборотного капіталу та ліквідності підприємства;
– визначення основних шляхів покращення фінансової стійкості підприємства.
Об’єктом дослідження є ПП "КАС", а саме його діяльність у сфері виробництва та реалізації продукції.
Предмет дослідження – фінансовий стан ПП "КАС" та  фактори, що на нього впливають.
При дослідженні фінансового стану ПП "КАС" було використано бухгалтерську звітність підприємства за 2001-2005 роки. Це, зокрема, форма №1 "Баланс", форма №2 "Звіт про фінансові результати" та форма №5 "Примітки до річної фінансової звітності".
Дослідження  фінансового стану підприємства базується на використанні певної системи методів. Це, перш за все, аналітичний метод, в основу якого покладено оцінку структури балансу та динаміки зміни основних його статей, розрахунок основних показників фінансового стану та їх зведення у формі таблиць. Чільне місце займає також графічний метод, що допомагає наочно відобразити динаміку основних статей балансу підприємства чи окремих його складових та структурні співвідношення між ними.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038