>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Територіальний поділ праці. Його вплив на структуру національної економікиЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 121.17 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 5
1.1. Поняття територіального поділу праці 5
1.2. Населення як головна складова продуктивних сил України 10
1.3. Чинники, що впливають на критичний поділ праці 12
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 17
2.1. Економічне районування і територіальна структура господарства 17
2.2. Оцінка динаміки трудових ресурсів економічних районів України 20
2.3. Забезпеченість трудовими ресурсами галузей національної економіки 24
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 29
3.1. Напрями удосконалення територіальної організації продуктивних сил України 29
3.2. Науково–технічний прогрес та його вплив на територіальну й галузеву структуру продуктивних сил 33
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
ДОДАТКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Адамчук В В, Ромашов О. В, Сорокина М. Е Экономика и социология труда. –М.:ЮНИТИ, 2000. – 345 с.
2.    Баланда А. Л Неформальна зайнятість (методологія і методика дослід-ження): Автореф. дис к. е. н. – К., 2005. – 215 с.
3.    Благонравін М., Рубан О. Виведення технопарків з юрського періоду // Експерт–Україна. – 4 березня 2006 року. – С. 45-55
4.    Богданова Т. І. Організаційно-економічні аспекти формування структур-них трудових ресурсів: Автореф. дис. к. с н. – Хмельницьк, 2006.
5.    Ваумина О. Рынок труда: условная занятость при безусловной безработице // Зеркало недели. – 2005. - 11 берез. – С. 61-63
6.    Головко М. Л., Пастухов В. П. Зайнятість населення України. – К., 2004. – 149 с.
7.    Дідківська Л I, Головко Л С. Державне регулювання економіки. – К.: Знання-Прес, 2004. – 439 с.
8.    Долішній М. Актуальні завдання регіональної політики України в сучасних умовах // Регіональна економіка. – №3, 2004. – 89 с.
9.    Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академ–видав, 2003. – 368 с.
10.    Завіновська Г Т. Економіка праці. – К.: Вища шк., 2003. – 415 с.
11.    Збірник “Регіони України”, 2004. – 389 с.
12.    Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Нач. посіб. для студ. екон. та геогр. спец. вищ. навч. залк. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2002. – 260 с.
13.    Кощеев А. А., Крищук Т. А., Украинец С. Я. Рынок и социальная защита населения. –К.: УкрНИИТИ, 1991. – 287 с.
14.    Кудас В. Технопарки: бути чи не бути інновації // Українська правда. – 14.12.2005 р. – С. 34-35
15.    Лебедев О. Т., Канъковская А. Р., Филиппова Т. Ю. Основы экономики. – СПб.: ИД “МиМ”, 2005. – 482 с.
16.    Левченко О. М. Підвищення якості трудового потенціалу: Автореф. дис. к. е. н.– Кіровоград, 2004.
17.    Левчук Н. М. Демографічні втрати України у період сучасної соціально-економічної кризи: регіональні особливості: Автореф. дис. к. є. н. – К, 2004.
18.    Мікловда В В. Ринок праці та механізм його функціонування: Автореф. дис. к. е. н. – Львів, 2006.
19.    Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Уряд. кур’єр. - 2002. – 28 груд. – № 244. – 89 с.
20.    Регіональний менеджмент: Навч. посібник / М.А. Коваленко, Н.А. Кругла, Л.М. Радванська, Т.М. Швороб – Херсон: “Олді–плюс”, 2004. – 304 с.
21.    Регіони України: проблеми та пріоритети соціально–економічного розвитку: Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.
22.    Рожен О. Повернення технопарків // Дзеркало тижня. – №38 (566), 2005 р. – С. 75-78
23.    Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д–ра екон. наук, проф., чл.–кор. НАН України С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с.
24.    Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. проф. Є.П. Качана. – К.: ВД “Юридична книга”, 2001. – 552 с.
25.    Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін.; За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 546 с.
26.    Романчук Андрін. Розвінчаний міф вільної економіки // Львівська газета. – №52 (618), 24.03.2005 р. – С. 45
27.    РофеА. П., Збышко Б. Г. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов труда. – М., 2004. – 359 с.
28.    Рощин С Ю., Разумова Т. О. Экономика труда. – М.: Инфра-М, 2006. – 401 с.
29.    Стан ринку праці України за січень–вересень 2009 р. // Праця і зарпла-та. – 2009. – жовт. –№ 34.
30.    Статистичний щорічник України за 2004 рік. Державний комітет статистики України.
31.    Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В.. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник. – Київ ЦУЛ, 2002. – 470 с.
32.    Чернюк Л.Ч., Клиновий Д.В.. Економіка та розвиток регіонів України. Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038