>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Страховий ринок України становлення та розвитокЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 124.81 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.1/10Середня оцінка: 4.1ВСТУП ………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ..................................................................................................................... 6
1.1. Сутність та структура страхового України................……………...................6
1.2.Етапи становлення страхового ринку України……..........................................20
1.3. Державне регулювання страхового ринку України...…..................................32
РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ КРАЇНИ……….………………………………….....................................40
2.1.  Оцінка обсягу страхового ринку України........................................................40
2.2.  Оцінка динаміки розвитку страхового ринку України 2006-2008рр.............43
2.3    Ринок перестрахування в Україні...……48
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ………………...………………...................................................50
3.1  Вдосконалення функціонування страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи..........................................................................................
3.2.   Впровадження зарубіжного досвіду організації і функціонування страхового ринку...................................................................................................57
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………...63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………...
ДОДАТКИ …………………………………………………………………………..


СПИСК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Конституція України. - К.: Право, 1994, 1996. - 64 с.
2.    Цивільниq кодекс України;
3.    Закон України «Про страхування» № 2745-ІІІ від 04.10.2001р.
4.    . Правове регулювання страхування в Україні. — Чернівці: ЧНУ, 2003. — 76 с.
5.    Алєксєєв І. В., Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б. Страхові послуги. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. — 204 с.
6.    Артюх Т. М., Гаманкова О. О., Кривошлик Т. Д., Татаріна Т. В. Страхові послуги. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.
7.    Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К. : Знання, 2005. — 352 с.
8.    Базилевич В.Д. Нова парадигма страхування  в умовах глобалізації.- Збірник наукових праць. -  Економіка - Вісник Київського національного університету ім.. Т.Шевченка, Київ, 2006р.- с.186.
9.    Базилевич В.Д. Страхова послуга в системі економічних відносин ринкової економіки// Банківська справа. – 2000. -№3. –с. 42-46.
10.    Базилевич В.Д. Страховий ринок України. –К.: Знання, 2002. –374с.
11.    Барановський О.І. Розвиток страхового бізнесу в Україні// Фінанси України.- 2004 - №8.- с.85-93.
12.    Безсмертна Н. В., Василенко К. П., Дзера І. О., Заіка Ю. О., Пилипенко С. А. Страхове право. — К.: Істина, 2004. — 182 с.
13.    Бубенко І. В. Страхування. — Х.: ХДЕУ, 2004. — 104 с.
14.    Булгакова С. О., Василенко Л. І., Єрмошенко Л. В., Александров В. Т.,
15.    Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542 – ІІІ // www.rada.gov.ua
16.    Василенко А.В. Генезис державного регулювання страхового ринку України в контексті зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 8.- C.14-23.
17.    Власенко О.О. Розвиток страхового ринку України // Фінанси України.- 2005.- № 8.- C.140-145.
18.    Внукова Н. М., Успаленко В. І., Временко Л. В., Кондратенко Д. В., Корват О. В. Страхування: теорія та практика. — Х.: Бурун Книга, 2004. — 371с.
19.    Вовчак О. Д., Завійська О. І. Страхові послуги. — Л. : Компакт-ЛВ, 2005. — 656 с.
20.    Врублевська І. Доступ до світових ринків послуг –страхових і банківських – Україні гарантує вступ до СОТ //Финансовые услуги. – 2003.-№2.- с.2-6.
21.    Гарматій Т. Проблеми розвитку страхового ринку України //Банківська справа. –2003. -№5. –с. 21-22.
22.    Гольцберг М.А. Хасанбек Л.М. “Мировой финансовый кризис и его влияние на отечественную экономику» // Журнал «Чистая прибыль» № 37 октябрь 2008г.- с.25-28.
23.    Горбач Л.М. Страхова справа. — К.: Кондор, 2003. - 252 с.
24.    Грачов В. І., Бубенко І. В. Страхові послуги. — Х.: ХДЕУ, 2003. — 76 с.
25.    Гутко Л.М. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- № 7.- C.19-24
26.    Данніков О.В. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку // Формування ринкових відносин в Україні.- 2005.- № 12.- C.62-65
27.    Єфименко К.О. Розвиток законодавчої та нормативної бази страхування та облік його операцій // Фінанси України. – 2004. -№4.- с. 62-69.
28.    Заруба О.Д. Основи страхування: Навч. посібник для студ. екон.спец. –К.: Укр. –Фін. інститут менеджменту і бізнесу 2001. –180с.
29.    Заруба О.Д. Страхова справа. - К.: Знання, 1998. - 321 с.
30.    Кабанець А. Г. Державні фінанси. — Х.: Видавництво ХНЕУ, 2005. — 59 с.
31.    Кінащук Л. Л. Страхування: теорія та практика проведення — К.: Атіка, 2004. — 111 с.
32.    Клапкив М.С. Формы и сферы сочетания рынков //Финансовые услуги. -1997. - № 1. - С. 12-15.
33.    Клапків М. С., Клапків Ю. М. Витоки національного страхового ринку України. — Т.: Карт-бланш, 2003. — 275 с.
34.    Концепція розвитку страхового ринку до 2010 року // Фінансовий ринок України. - 2005. - № 6-7, ст. 14-20.
35.    Криворучко А.В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві // Економіка АПК. — 1997. - № 6. - С. 66-70.
36.    Гутко Л.М. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. - № 7. – С. 19-24.
37.    Мачуський В. В. Правові основи страхування. — К.: КНЕУ, 2003. — 302 с.
38.    Наумік К. Г. Страхування та страхові послуги. — Х.: ХДЕУ, 2004. — 52 с.
39.    Ніконович А. Страховий ринок України: проблеми та шляхи вирішення // Економіст.- 2006.- № 1.- C.41-44.
40.    О.Павленко Український страховий ринок: можливості фінансування росту // Фінансовий ринок України. – 2007. - №10. – С.11-12.
41.    Опарін В. М. Фінансова система України: Теоретико-методологічні аспекти. — К.: КНЕУ, 2005. — 239 с.
42.    Осадець С.С., Марченко Н.В. Проблеми і перспективи розвитку страхової справи //Фінанси України. –2003. -№3.- с.74-78.
43.    Прандецкий И. Интеграция страхового рынка Украины в глобальный рынок страхования — путь к развитию // Финансовые услуги. -1997. - № 3. -С. 8-12.
44.    Привалов В. Страхування : проводимо підсумки // Вісник податкової служби України. –2004. -№5. –с.53-55.
45.    Про стан та тенденції страхового ринку України у 2004 році // Україна-Business. –2004 -№16. –с.2.
46.    Програма розвитку страхового ринку України на 2001–2004 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2001 р № 98 //
47.    Свириденко А.А. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні // Фінанси України.- 2005.- № 4.- C.146-148.
48.    Слюсаренко О. Нагляд за страховою діяльністю як засіб розвитку страхування // Финансовые услуги.- 2001.- № 9.- C.9-12.
49.    Страховий бізнес України. — К.: АРТ-МЕДІА, 2005. — 141 с.
50.    Страховий ринок в Україні. Яким йому бути? // Фінанси України. – 2004 №8. –с.99-100. 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
51.    Страхування. Підручник (Керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.
52.    Таркуцяк А. О. Страхові послуги. — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 583 с.
53.    Фурман В. Законодавча база ринку страхових послуг в Україні та її удосконалення // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.- 2005.- № 11.- C.65-68.
54.    Фурман В.М. Державне регулювання страхового ринку як чинник його стратегічного розвитку // Економіка і прогнозування.- 2005.- № 3.- C.114-127.
55.    Фурман В.М. Особливості та сутність страхового ринку // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C.126-132.
56.    Архипов А.П. Структура региональных страховых рынков // Финансы. - 1997. - № 3. - С. 44-48.
57.    Архипов А.П. Управление страховой компанией в условиях кризиса платежеспособности // Финансы. - 1996. - № 11. - С. 40-43.
58.    Белоусов С. Страховой рынок нуждается в поддержке // Финансы. - 1997. - № 3. - С. 54.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038