>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Ринок цінних паперів в УкраїніЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 54.56 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
1.1 Ринок цінних паперів, його суть та значення 
1.2 Структура і суб’єкти ринку цінних паперів 
1.3 Роль ринку цінних паперів у становленні ефективної власності 
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 
2.1 Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні 
2.2 Операції на ринку цінних паперів в Україні 
2.3 Сучасна світова фінансова криза ті її вплив на ринок цінних
паперів 
Розділ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
3.1 Вдосконалення законодавчого регулювання діяльності ринку цінних паперів 
3.2 Вдосконалення інституційного забезпечення функціонування ринку цінних паперів 
3.3 Зарубіжний досвід функціонування ринку цінних паперів 
Висновки 
Список використаних джерел та літератури 
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Конституція України // Електронний бюлетень Верховної Ради України
2.    Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991р. № 1201-ХІІ // Електронний Бюлетень Верховної Ради України
3.    Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР // Електронний бюлетень    Верховної Ради України
4.    Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - № 51.- 1996р.
5.    Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. № 1775-ІП // Відомості Верховної Ради України. - № 36.- 2000 р.
6.    Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-ПІ // Відомості Верховної Ради України. - № 5- 6.- 2001р.
7.    Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 р. № 2299-ІН // Відомості Верховної Ради України. - № 21.- 2001 р.
8.    Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 р. № 2664-ІП // Податки та бухгалтерський облік. - 2002. - № 20 с. 117-118.
9.    Жуков Е.Ф., Ценные бумаги и фондовые рынки: учебное пособие для вузов, - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- 224с. “ценные бумаги и фондовые рынки”
10.    Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Ринок цінних паперів : курс лекцій. – Луцьк., 1999. – 342с.
11.    Словник фондового ринку. Головко А.Т., Кобзар В.Ф., Науменко О.О. та інші. – К., 1999. – 288с.
12.    Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002- 454 с.
13.    Тьюлз Р., Бредли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: пер, с англ. – М.: ИНФРА-М , 1997.
14.    Україна за роки незалежності 1991-2002 рр.-К.: Нора-Друк- 2002- 366с.
15.    Фінансові послуги України: Енцикл. словник: в 6-ти т./ І.О. Мітюков, В.Т.Александров, О.І. Ворона, С.М. Недбаєва- К.,2001
16.    Ценные бумаги : учебник. Под ред. В.И. Колесникова , В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 448с.
17.    Ненада О.А. Пруденційний нагляд на фондовому ринку України. Мета, завдання, перспективи // Економіка. Фінанси. Право. - 2002р.- № 11.-с.-29-33
18.    Нізков О. Торгівля цінними паперами: напрями вдосконалення чинного законодавства // Цінні папери України. -№ 8(246) від 27 лютого 2003 р.-с.-8-9
19.    Оскольський В.В. Розвиваємо національний ринок цінних паперів // Діловий вісник.-1997.-№ 4.-с.20-22
20.    Оскольський В.В. До цивілізованого ринку цінних паперів. Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень. - К.: УФБ, 1999.-153с.
21.    Остапчук Я. Суть та структура грошового ринку в Україні // Ринок цінних паперів України 1/2001. - №1
22.    Офіційна веб-сторінка Фонду  державного  майна України
23.    Правове регулювання на фондовому ринку України. К.: УІРФР.-1999.-С.-45
24.    "Програма розвитку фондового ринку України на 2001-2005 роки" // Цінні папери України. - №52(140) від 28 грудня 2000р.
Рибальченко А. Сучасний стан та структура вітчизняного фондового ринку // Цінні папери України.  № 24(164) від 21 червня 2001 р. -с.- 8-9
27.    Рудненко Т., Кущ О. Місце та роль банків у розвитку фондового ринку, або яким має бути Закон "Про цінні папери і фондовий ринок"? // Цінні папери України.- № 7(245) від 24 лютого 2003 р.-с.-19
28.    Рум’янцев С. Біржові торги у 2002 році // Цінні папери України. - № 3(241) від 23 січня 2003 р. -с.-12
29.    Рум’янцев С. Державний контроль на ринку цінних паперів // Цінні папери України. - № 6(239) від ІТлютого 2004 р.-с.-Н
30.    Рум’янцев С. Зміна структури торгів (підсумки діяльності ПФТС у 2002 році) // Цінні папери України. • № 3(241) від 23 січня 2003 р. -с.-ІІ
31.    Рум’янцев С. Модельний закон СНД "Про ринок цінних паперів": проблеми застосування // Цінні папери України. №30(219) від 15 серпня 2002 р.-с.-Ю
32.    Рум’янцев С. Операції, що не відносяться до торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності // Цінні папери України. - № 46(235) від 5 грудня 2002 р.-с.-17
33.    Рум’янцев С. Особливості діяльності організаторів торгівлі // Цінні папери України. - № 1(239) від 9 січня 2003 р.-с.-14
34.    Рум’янцев С. Основні тенденції розвитку фондового ринку // Цінні папери України. - № 12(152) від 29 березня 2001 р.-с.-6-7
35.    Фондовий ринок України: Навч. посіб. / керівник авт. кол. В.В. Оскольський. - К., 1994
36.    Фондовий ринок України у 2003 році. Державна комісія з цінних  паперів  і  фондового  ринку.  //  Український інвестиційний журнал. Welkome - № 1(82). - 2004-С.-3-67
37.    Хрустенко Р. Боженко І. Професійна діяльність на ринку цінних паперів у контексті торгівлі цінними паперами // Бухгалтерія № 36/1-2 (503) від 2 вересня 2002 року

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038